Friday, July 26, 2013

1925 LIST OF USSR MEDICAL DOCTORS: FEMALE DOCTORS (continued: #4)

1925 LIST OF USSR MEDICAL DOCTORS (As of January 1, 1924)

(Published by: Public Health Commissariat, Moscow 1925)

It was unclear to me whether the locations mentioned after each name were the individuals’ places of origin, where their medical studies took place, or where they practiced medicine at the time the list was created. There were many misprints/misspellings--the information below is as written.

Gershkopf Anna Wolff—Moscow

Gershlom Anna Vlad—Baku
Hesse/Gesse Roza Ilyin—Leningrad
Gefta Soph. Moise.--Odessa
Glaser/Gleyzer-Makhlin Bruzh Isaak.—Moscow
Glaser/Gleyzer Mary Davyd.—Kiev
Glaser/Gleyzer-Litvak Roza Bentam.—Le-nshprzd ??
Golinskaya Fanny Grit.—Kharkov Institute
Goldberg Me____--ear, nose, throat, Ekaterinoslav
Goldberg Rev___--pediatrician, Kiev
Goldberg Frey Zelyman.—(something Irkutsk), Moscow
Goldenberg Vera—
Goldenberg Gsiri Iosif—Odbosa ?? (Odessa?)
Goldenberg MarshTsark.??—Glavchev ?
Goldenberg Fan.—Ekate.
Goldental Rakh.—“Ezras Hamim” (Ezra Achim ?) Society, Odessa
Goldenshtein Veratszrail ??—Rostov
Goldinova Mina Zelvd.—Bulgakov, Kryshek. SS.R. ??
Goldman Bliz. Dov.—Odessa
Goldman Feiglya Itsk.—Zhitomir, Volynsk.
Goldfein Gesh___--
Goldfeld Alt. Yakov.--Leningrad
Goldfeld Polgsh. Grig.—Elieavetgrad (?), Odessa
Goldstein Ashyaa Yakov.—Kiev
Goldstein Dina Grig.—Baku
Goldstein Maria Mtyaron.—Kiev
Goldstein Soph.Yalov.—Odessa
Golter  Lyub.—Rostov
Goltz OOf. Yakov. Vinishcha, Podolsk
Goltsman Alina Meyer.—Irkutsk
Goltsman/Holtzman Eyef Iosif—Odessa
Gomberg-Talnovsky anna Abr.—Yeli-savetprad, Odessa
Gopshtein Z_______--
Gorvits/Horwitz Mshna Khsak.—Mogilev, Podolsk
Gordon Mina-Shaya Movshg.—Leningrad
Gordon Toreza Lvov—Tversk.
Gordon-Gartel Berta Semen.—
Gordon-Fradkina Fanya Mark—Gomel
Gohbaum/Gokhbaum Polina Naum.--
Gokhman/Hochman Klara Izr.—Ekater.
Graver Khasya/Chasya Berov.—Zhitomir, Volyn
Gutermaher/Gutermakher Fruma Iosif.—Tomsk

No comments:

Post a Comment