Sunday, August 18, 2013

1870-1894 WARSAW UNIVERSITY (#3)

The following list of Jewish (or possibly Jewish) names is based on the Russian language publication: 1870-1894 Warsaw University Index (1900, F. Verzhbovsky) The spelling of names are as translated.

Zubiago (???I don't know what this means) Doctors:Arkin Blyum
Aas Lev

Badyan Itsek

Vat Gitel
Vam Musa
Verenshteyn Mariya
Veynberg Sholim
Vogdanovshy Shevel
Bozhash ShvViya (?)
Vitkind Yevva
Gertsenshteyn Gitlya
Goldenberg Itskokh
Granberg Menya
Grinberg Srol
Gshberg Fishel
Gugo Girsh
Gutovsksh Iosif

Zhupovich Leya

Yaeyelson Fannya
Izrailitina Fenya
Ipp Nakham

Karliner Shmul

Yeatsnelson Esterya/Esther

Klivanskaya Estera/Esther

Lifshits Mariya
Lvov Girsh
Lyang Anna
Lyandau Mariya

Meyerovich Basya
Mirelson Levi
Nitabukh Sarra/Sarah

Pruss Ginda (Litvinov)
Puzyrenskaya Feyga

Rakovshchik Girsh
Revidtsova Rozaliya
Rekenberg Izabellya
Rozental Levi
Rubinsot Leon

Suderanskgy Bernard

Tartakovsty Moisey
Temnit Zelman
Temnit Siikh
Teplitsksh (Teplits) Avraam
Tubyansksh David
Tubyanskgy Nokhum

Uyer Tema
Uflyand Utka

Freydkind Avraam
Frenkel Nadtul

Pushkina Tsipa

Chernyavsky Izrail

Shvarshch Sore
Shtyfter Gabriyel

Shukhatovnch Girsh
Shukhman Benshchan