Thursday, August 29, 2013

1915-16 EKATERINOSLAV REFERENCE BOOK

This is only a partial roster of names listed in the Ekaterinoslav Reference Book. In addition to surnames, the publication provided first/middle initials only, as well as addresses. Not all was available due to the poor quality of the images.

p. 96
Braverman A. V.—Bannaya 8
Braude E.—Voskresen 28
Bregman E. S.
Bregman Sh. S. ---Petrograd 41

p. 97
Vasserman A.N. –Petrograd 5
Vasserman M. YU.-- Kharkov 24
Varshavskaya/Warsaw M. SH.
Vayn L.
Vayn Sh. O.
Vaynshteyn A.G.—Grekov. 8


p. 98

Vayner YA
Vayner A. M.
Vaynberg/Weinberg II
Veksler/Wechsler I.N.
Veksler A. G.
Veksler A.V.—Romanov. 44

p. 99
Vrubel/Wrobel A.I.—Aleksandr 20
Vuzman I.D.—Rabochaya 4


Gabay B. Ye.—Prosiyekg 114

Gabayevt-S.G.—Gogolevsk 16

p. 100
Gartman E.A. –Kladbishch. 17
Gaufman S.—Voskresen. 4
Gaft M.----Kazanskaya 66
Gendelman S.H.
Geyvman Y.S.—Grekhoven. 5
Geytin D.A.—Bazanaya 17
Geyler L.A.—Upornaya 4
Geyt. G.V.—Bazarnaya 26
Geypel V.F.--Petrograd 25
Geylikman E.N.—Klubnaya 2
Geyman Yu. M.—Kazach’ya 78
Gendelman __M.—Pokrov. 9
Gelfand M.I.
Geller-M. YA.—Krestovaya 35
Gelman P.I.-Mostovaya 2
Gelman A.M.—Aleksvenk. 6
Gelfend G.A.—Petrograd 78
Gelfarb X.S.—Bol’n 1
Geltson M.G.

p. 102
Gofman V.E./W.E—Bol’nich 4

p. 197
Iofe M.
Ioffe G. SH.
Ioffe P.L.----Vazaradya 13
Ioffe G.F.—Kazach’ya 5
Ioffe M.F.—Filosof. 30
Ioffe T. B. Petrogr. 16
Ioffe Ya __--V ok.zal’n 18

p. 115
Mayzis SH. G.—Saransk. 35

p. 122
Raykhlin G Il.--Kharkov 2
Raykhlin V. Sh.—Sadov. 12
Raysin—Bol’nichn. 3

p.124
Salman A.
Samoylovich M.M.—Bazar. 48
Sandler X.M.—Zhel’zn 12
Sandler A. Sh—Vy’zd C4

p. 126
Spvvak T. I.—Romanov 5

p. 128/i. 170
Turkenicht G.S.—Gimnast. 10

Ulanskaya A.N.—Prosi. 10
Ulman M.R.—Gogolevsk. 8
Ulman F.K.—Novosel. 40
Ulman Ye. I.—Liteynaya 15

p. 132
Shatel Ya E.
Shvarts/Schwartz B.I.—Kerosinam 7
 (there are 18 more “Shvarts”)
Sheleshcher M.L.—Nagori 29
Shenkman I.—Provtavtekaya 10
(there are 2 more “Shenkman”)

p. 133
Shaayaerman I. Y.
Shoarberg G.I.
Shligler N.G. Kharkiv 11
Shrayber I.M.—Kavayask. 10
Schrader Ya. I.—Zhukovsk. 5
(there are 3 more “Schrader”)
Shtevnfeld O.V.—Aleksav. 32
Shtelerman F.
Shtelman M.M.—Bol’nich. 2
Shtramberg I.L.
Shub L.
Shulgin V.I.

p. 134
Edelman X. Ya.—Kazachya 3
Edelshteyn S.L.—Petroh. 3
Ederbakh-I. A.A.—Prosp. 6
Edlyn Sh. L.—Kazachya 78
(2 more)
Ezau Ya. Ya.—Petrograd 23
Eyhenson S.E.—Sadovaya 10
Eydel H.N./G.N.—Torhovaya 4
Eydel Yu. L.—Bolnychn.
Eydelman Ya. M. Petroh. 16
Eyzel H.I./G.I.
Eykhybaum Kh-D.—Bazam 42
Ekshteyn I.B.—Prvkaan 5
Elynson B.E.
Elbert H.Y.
Elkynbard Sh. B.—Fylos. 24
Elkonyn L.E.
Epelbaum Y.Y.—Trayv. 8
Epelman D.O.—Aleks-ven 2
Epp P.Y.
Epshteyn E.B.—Shyrokaya 3
Erinchek M.M.
Etigin O.M.—Romanov 37
Etlin Ya. E.—Petrograd 45
Eshteyn D.A.—Kazachya 5

Yuvilevich
Yudasin I.I. Petrograd 60
Yudonovich I. Ya.—Kazachya 53
Yudzon I.F.—Voskr. 10
Yudkin V.I.—Kazachya 34
Yufa I.S.
Yufa S (or C) E.—Krestovaya 37
Yufit
YakhilevichNo comments:

Post a Comment