Thursday, September 12, 2013

1870-1894 WARSAW UNIVERSITY: MIDWIFERY (#5)

The following list of Jewish (or possibly Jewish) names is based on the Russian language publication: "1870-1894 Warsaw University Index". The spelling of names are as translated. Maiden names, if available, are in parentheses):

Alpert Sura/Sarah (Liskovskaya)
Anshchlevich Anlya
Arnshteyn Rosalia

Beylin Sara
Berenshteyn Roza
Bernard Felishn (Zheromsky)
Bornshteyn Sura (Vorpshteyn)

Odaotaya Estera/Esther
Vruzel Estera/Esther
Eudnyatskaya Chaya Fanny
Valter Eva/Eve
Valter Sarah

Gillershtvyn Rachel
Goldman Roza
Goldshtern Faiga (Kirshentsveyg)
Golshmat Chava/Eve
Gofman Feliksa (Rozoh)
Gurvich  Goda/Ida
Gutmat Mindelya/Mindel
Gutshteyn Khana

Daum Anna (Golts)

Eynberg Sura (Fleksbaum)

Zandberg Sara
Zaslavskaya Anna/Khana
Zemel Yeyetera
Zilbershteyt Rosalia
Zinger Eva (Raykhman/Rayhman)
Idzikovsky Rozaliya/Rosalie


Kayn Kha-Rachel
Eayzer/Yeayzer Roza
Kaplan Sara
Katselenbogesh
Kashch Yeyuna (Borenshteyn)
Katz Mushka (Rubinova)
Kelmanovich Estera/Esther
Klyayyer Blima (Tugvndraukh)
Kornburkh Peyesa-Ryvka

Labkovskaya Khana
Lankshinskaya Khaya-Tauba
Lerner Felishchya (Adler)
Livshits Faiga
Lyubashvskaya Rukhelya-Leya
Lyanlebet Baylya
Lyater Khaya-Leya
Lipkes Ester-Golda (Senyatytskaya)

Mandelbaum Ginda (Zankshteyn)
Manson Sara
Markevich Anna
Mebelvva Charna-Ita (Shoskin)
Meyerovich Lila
Migdalskaya Mariya (Kupalskaya)
Mikhalskaya Rukhlya (Shpilman)
Morguleshch Anna
Muttermilkh Khaya

Nadeldaum Estera/Esther
Nataneon Teplya (Braunshveyg)

Pishevekaya Pessa (Rotker)
Ptashnik Esther (Zinger)

Rabinovich Blum
Rabinovich Mariya
Rappaport Faiga (Likhner)
Ratner Enta/Eta/Yenta
Rashisher Rukhlya
Rashkin Yelena (Zeld)
Rit Leia/Lina
Rodkel Salome (Lipshits)
Rozenfeld Beofila (?) (Rapp)
Rubinshteyt Elena (Rubinshteyn)
Rubinstein Hana-Raina

Faynbaum Avva (Bornshteyn)
Feynbrkh Mina
Finkelshteyn Khaya
Fradis Berta
Freydberg Golda-Marka
Fuks/Fuchs Beyla
Funt Emadlya/Malka

Khmglinskaya Bailya-Sura

Tsukerkorn Gitlya (Kantona)

Charna Genrikha
Charna Salomeya
Charna Feliksa

Shapiro Braina-Rokhlya
Shapir Soflya
Shynvald Rivka/Rebecca
Shlapoberskan Golda
Shmulevich Sura
Shpayzer Ginda (Mozgovskaya)
Shpanbok Yulya (Krovengold)

Yakubson Felishchya (Levanovicheva)
Yanovskaya Feyga


No comments:

Post a Comment