Saturday, September 21, 2013

ROSTOV-ON-DON: MEDICAL

In his book, “Jews from Rostov-On-Don: History. Facts. Biography”, Mr. M.A. Gontmakher includes information related to the North Caucasian Regional Scientific Medical Association and the Rostov Medical School staff. The list below is based on information from his book (pp. 307-311).

1931North Caucasian Regional Scientific Medical Association (venereal and dermatological departments):

Z.N. Grzhebin (Chairman), Asst. Professor Ya. E. Galpershteyn (deputy Chairman), M.I. Ioffe, E.S. Veysberg (Treasurer), A. V. Zaslavsky, etc. 

1934 Rostov Medical School staff (some biographical, occupational, and educational information was included in the book):

Bebchuk Lev Solomonovich, 1898, Berlin Mina Pavlova, 1894, Bogoraz Nikolai Alekseyevich, 1874,Brodsky Solomonovich Abram 1892

Wexler/Veksler, Israel Lvovich 1892 

Ravens/Voronov Solomonovich Abram 1899

Galpershteyn Jacob Yevseyevich 1886, Grzhebin Zinovy ​​Naumovich, 1893, Gurvich , Julia Mironovna 1890


Dombrowski, Alexander Iosifovich, born in 1889, Dykhne/Dykhno Alexander Mikhaylovich 1909, Dykhne/Dykhno Minna Aleksandrovna 1881, Dykhne/Dykhno Michael Albertovich, 1883

Zhytomyr Lev Grigoryevich 1902, Zimont David Iosifovich 1883, Zlotver Zelikovich Eliezer 1891

Itkin Moses MMikhaylovich1891

Klyachkin Solomon Lvovich 1891, Knyazhansky Osher Moiseevich 1896,

Boris Aleksandrovich 1903, Kogan Boris Aleksandrovich 1882

Ladyzhenskiy Myron Efimovich 1892, Levinson Moses Solomonovich 1890, 
Lelchuk Peter Yakovlevich 1898

Medvedovsky Efroim Semenovich., born in 1892, graduated from medfaka
Tomsk State University in 1916, Associate Professor of School Health.

Messel David Veniaminovich 1891, Miller, Alexander Aleksandrovich 1896, 
Mindlin Solomonovich Samuel 1896, Mitlina Zinovy ​​Mikhaylovich 1893, 
Mishnaevskii Mark Naumovich 1895 

Nistnevich Mikhail Yakovlevich 1891, Novick Evsei Naumovich, 1899 

Polyak Pinkhusovich Isaac 1896, Ponizovsky Izrailevna Anna 1901, Ponizovskii Myron Semenovich 1902, Portugalov Sergei Iosifovich 1902,

Reznikov Lazarus Osipovich birth, Riskin Isaac Lvovich 1899, Rubakha Semen Isaakovich, 1895

Sabsovich Rafailovna Vera 1883, (a native of St. Petersburg), Serebriiskii Joseph Yakovlevich 1898, Sklyarsky Vladimir Abramovich, 1898 

Theodor Ludwig Borisovich., born in 1898, Tinker Leo Samsonovich 1890, Tinker Samsonovich Moses, 1892, Trumpeldor Olga (Rachel) Roshal Solomonovna, 1896

Henty/Khentov Samuylovich Yakov 1892

Schaefer David Zelmanovich, 1898, Shteynberg Aron Davidovich, 1894, Shulgin Yakovlovich. Abraham/Avraam

Emdin Paul/Pavel Iosifovich 1883