Sunday, November 10, 2013

1883 LVIV ADDRESS BOOK (#1)

The following are just a few of the listing from the "1883 Lviv Address Book" (city). I have seen a few of the names in the 1871 Lviv Directory: Homeowners

City Council:
Ballaban Jozef, Beiser Jakob, Dr. Blumenfeld Jozef, Dr. Byk Emil
Dymet Michal
Frankel Emanuel
Gall Emanuel, Getritz aleksander, Dr. Gottlieb Henryk, Dr. Goldmann Bernard
Hoffmann Maurycy
Lewicki Jakob, Lowenstein Bernard
Ornstein Hersch
Piepes Jakob
Rucker Zygmunt
Dr. Schaff Szymon
Thom Leon
Walewski Leon, Weich Szymon, Dr. Witz Herman

Dr. Zucker Filip

Shoemakers/Cobblers:
Amalowicz Szymon
Bratt Ascher, Bundt Leib
Dreher W.
Faff J., Fein S., Feit M., Fisch A. Fried A., Fried S., Fuchs S., Fuchs A., Fuchs J.
Gerlach K., Glucksmann S., Golda A.
Jakob Jozef
Kandel M., Kitz Abraham, Krupa J.
Litwin P., Litwinski
Malzacher W., Meier Izydor, Munz J.
Pechal F., Pechmann A.
Rettel Aron, Rettel J., Riemer, Rubin R.
Salzmann Sz., Scheier Nachmann, Scheier L., Schofer H., Schulz Julian, Schuster D., Scheinbach J., Schimmel A., Stein K., Szpila Michal, Szpila Jozef

Weinreb M., Weitz A.

Glaziers:
Arbeiter L.
Ebers J.
Menkes max
Reiser Eljasz
Schon S.

Windows & Mirrors:
Fruchs J., Luki Anschel, Scheller Mojzesz

Watchmakers:
Arzt Osias
Eichel W.
Goldman J., Goldschmidt D.
Kronik W.J.
Mayer
Reiter E.
Rosenzweig S.
Schalit M.
Weismann S., Weiss J.
Zipper J., Zipper H.

Goldsmiths:
Adler N.
Bardach G.
Feifer L., Feuerstein R.
Goldberg H., Goldberg M.
Kabs Jakob, Kandel B.
Rapp J.,
Sass Salom., Schaffer, Slomniker A., Slomniker J., Z.
Tauber
Zipper A.W.

No comments:

Post a Comment