Monday, January 27, 2014

Solovetsky Prison: Jewish Political Prisoners Killed


JEWS IN THE SOLOVETSKY CONCENTRATION CAMP

Solovki labor camp, located on the Solovetsky Islands, was a forced labor camp for political prisoners.
This is a Russian language site. There is additional information about each individual listed below. Please check the site, if interested.

Stage 1: Oct./Nov. 1937 --1111 people sent to Medvezhiegorsk and killed in the Sandormoh forest

Stage 2: 500 people killed (these were individuals of all faiths and nationalities)

Stage 3: 200 people killed in Solovki, Feb. 1938

Aydarov Alexandrow —b 1909 Orenburg
Vagengeym Nikolay Vladimirovich—b. 1884 Riga.
Vishniac Samuel (Paul) Davidovich—b. 1898 Lodz, Poland
Doltu Abram Mikhaylovich—b. 1894 Berdichev, Zhytomyr region.
Zhytomyr Semen Moiseich—b. 1906 Kharkov.
Zhukhovitski Maksim Vladimirovich—b. 1894 Lahozva Novogrudsky, Minsk province.
Zabara Michael Emmanuilovich—b. 1895 Tarascha.
Levy  Haimovich (Almonek Shimon aka Leo Koski Borukhovich)—b. 1896 Plovdiv, Bulgaria
Lukashevker Leonid Davidovich—b 1882 Odessa
Mandrus Jozef Grigoryevich—b. 1890 Snovsk, Cherigov Province
Ravitch Vladimir Nikolaevich—b. 1897 Zheltoye Dnepropetrovsk region
Reyhshtadt Yakov Aleksandrovich—b. 1888 Voronezh
Haykin Zinovi Izrailevich—b. 1913 Dnepropetrovsk
Chernyak James Aleksandrovich—b. 1911 Warsaw, Poland
Stengel Matthew Zinovyevich—b. 1888 Tiflis

Jakubowicz Michael Samoylovich—b. 1890 Makhachkala