Thursday, April 24, 2014

World War I: POW (Keniermezo) Burials at “VII Cemetery”

World War I: Austria-Hungary---POW (Keniermezo) Burials at “VII Cemetery”
(information from  Alina Ivanova)

Keniermezo was a Russian POW camp in about 1916.


Batin Ephraim, Beletsky Daniel Leonovich, Bondyk Michael Naumovich

Dreyblatt Moses Elikovich, Dudnik Moysey Fedotovich,

Eyzerovich Moses Eliovich

Golubov Moses Simonovic, Gulen Yakov Matveyevich, Karp Isakov Ivanovic, Galasit/Galas /Galavit Izrail Moisevich

Kolodub Isaak Yakovlevich, Kozlov Matvey

Nisenboym Pinkos Yimkov, Novosartov Abraham

Paznikov Yevsei Michaels/Mihajlovic, Polichuk Ephraim Ivanovic, Poncza Abraham Volfovich, Pozitnev Michael Matveevich

Raigorodski, Ratz Yakov Savelevic, Raudin Michael Gregorevich

Rutenberg Edward Ehannovych

Schuster Gersh L’vov, Schvartze/Schwartz Wolf Abramovich, Sidorka Matthew Moiseevich, Skaletsky Moishe, Solonevich Leonti Naumovich

Isaac Aronov Bloch


Vachrik/Vaprik/Vahrik Moysey Vladimirovich, Vashilysky Movsha Berumovich, Victor Moses Fomich, Volkov/Wolf Yakov 

Zaikin Ye. Ivanov, Zakirov Malik, Zaslav Max Moisevich, Zhikharev Sidor Ivanovich, Zymyn Gregory Osipovich