Saturday, June 28, 2014

1900 PODOLIA PROVINCE/GUB. ADDRESS CALENDAR

1900 Podolia Province/Gub. Address Calendar

p. 220
Yampolsky County
Murafa Hershko —“Salamander” Fire Insurance Company
Wolken Leibov
Berko Pinkas—“Posiflex” Fire Ins. Co.
Baltaz Iosif—“Warsaw Fire Ins. Co.”
Yankel Moiseev— “Poccifl” Fire, Life, and Gradobiiya  (?Hail) Ins., Chernevtsy St., Chernivtsi
Borukhov Leiba—“Poccifl” Fire, Property, & Life Ins.
Mordko Yankel—“St. Petersburg Fire, Life, & ____ “
Tsvievich Leiba—“Anchor” Fire, Property & Life Ins.

p. 221
Mogilev-Podolsky--
Kupecheski son Mordko Moses—“CD Hope” Fire Ins. Co.
Emmanuilovich Sholim (glavnyi (?) agent), “Second Roshiskoe ____ Fire Co.
Kupets ___Iosif, “Russkoestrahovoe Society Fire”
Kupets ____Aronov “ Roshiskoe Society Fire, Life, & ___”
Mordko Pinkas, New York Fire Ins. Co. (___life)

p. 222
Nahman Eisilev/Yeisilev—
Leibov Leiba
Yueftel Itsk

Novo-Ushitskom
Oizer Mikhel
Yankel Froim
Yuina/?i?na Shlyum

p.223
Shlyumovits Gersh
Itskovich Shlyuma
Abram Duvidovich

p. 242
Novo-Ushitskom

Felt or Cloth Merchants:
Eidelman Hershko
Veitsmasch Alter

Kliger Moschk

No comments:

Post a Comment