Saturday, July 5, 2014

1874-1880 SUMY ARCHIVES: ROMNY RABBINATE RECORDS--Birth, Marriage1874-1880 SUMY ARCHIVES: Romny Rabbinate Records
The following data is based on information found on the Russian site, Surname Index.

1874-1880 State Archive of the Sumy Region

f. 1188, 5, 6e
Romny Births


Blei/White,
Borsch,
Brudnyi,
Bulimov/ Bulimia,
Cherni/Black,
Gurevich
Katz,
Koshkin,
 Laiho/Laykh,
Matlin,
Melar
Monisov,
Plakun,
Povzner,
Prahin/Prakhin,
Reybman,
Samovsky,
Sanbur/Shepton,
Satanovsky,
Shklovsky,
 Solovytchik,
Tsalik,
Umensky,
 Volovich,
Yufa,1881-1885 Romny Births & Marriages

f. 1188, 5, 10, 11

Bogoslavskiy,
Brener,
Brodsky,
Chernyak,
Chernyavsky,
Drabinsky,
Etin,
Freidin
Goldmershteyn,
Haychenko,
KhazankiKorobov,
Korokh,
Krichevsky,
Krichevsky,
Krupitsky,
Levitsky
Lipchitz,
Lvovsky,
Mardukhovich/Marduhovich,
Mirensky,
Nikrutin,
Nonin,
Nosovitsky,
Pisetsky,
Poritsky,
Povzner,
Sandler,
Satanovskiy,
Schatz,
Schrage,
Serebryanskiy,
Shak/Shaq,
Sherman,
Shklovsky,
Shofer,
Shulman,
Ternorotsky,
Tsitlenok,
Umanets,
Umansky,
Yudovich,
Yukhevich/Yuhevich
Zelkin,
Zorokhovich/Zorohovich


ADDITIONAL INFORMATION

For those of you who are researching the Romny area, additional information about Romny Archive records in table format can be found at: http://jewua.org/romny/#persons. It includes the Archive name, City, Year, Document type, Fond/Opis/Delo. The document types are: Army Recruits, Birth, Census, Death, Divorce, Holocaust, Immigration, Index, Kahal/Jewish Community, Local Gov't, Marriage, Name changes, Notary records, Occupation lists, Pogroms, Police files, Property records, School records, Tax list, Voter lists.