Sunday, July 6, 2014

CHERNIGOV ARCHIVE (CHERNIGOV GUBERNIA): NEZHYN

CHERNIGOV ARCHIVE: CHERNIGOV GUBERNIA

1923 Nezhyn Births
f. P-8984, 1, 2

Grimbat,
Grinbar,
Grinberg,
Kaganovsky,
Rapoport
Rozenbaum

1884-1906 Chernigov Region Births
f. 679, 10, d. 1256—
“Jews from Nizhyn, Horodnia, Korop, Krolevec, Chernigov, Konotop”:

Nezhyn--


 Abel
Alperin,

Babushka,
Butovo,

Dodush,
Drozin,
Drucker,

Egurin,
Elchitz,

Fradin,
Freidin,
Freygin,

Gaykovich,
Gershinov,
Glatman,

Havin/Khavin,

Ilyin,
Isaev,

Joffe,

Kabak,
Kanyavsky,
Khrakovsky/Hrakovs-ky (Krakovsky),
Kirzner,

Lane,
Laskin,
Levin,
Liderman,
Lieberman,
Long/Dlin,
Losinsky,
Low,

Manov,
Medvedev,
Meytin/Martin,

Novik,

Ostrovsky,

Pearl/Perlov,
Peul,
Polotsk,

Rivin,
Ronin,
Rubinstein,
Ryaboy

Shafarenko,
Shapiro,
Sholna,
Shugalevich,
Svidler,

Tsyvkina,
Turetsky,

Volovik,
Vyboyschik,

Weinstein,

Zeldovich,
Zelikman,
Zlotnik,

F. 679, 10, d 1258—1894-1916 
“Jews from Nizhyn, Horodnia, Korop, Krolevec, etc.”

Nezhyn:
Begun,
Belsky,
Berman,
Eisenberg,
Eydenkaldt,
Gutman,
Krasner,
Laut,
Lempert,
Markman,
Polyskin,
Silyutsky,
Sterin,
Sterin,
Sudkin,
Tarsiers,
Usera,
Yerenburg,