Wednesday, September 24, 2014

1887 FACTORIES & PLANTS (#3)--Poland

"1887 FACTORIES & PLANTS: EUROPEAN RUSSIA & THE KINGDOM OF POLAND"

POLAND


WIRE & NAILS
            Warsaw
Volyanovsky Mayer
           
Kadetskaya (?)
Tsaytler Mic.

            Lublin
Frenkel Bar*h

            Warsaw
Pik Yak.
Brauman Nikol. & Yanash Vladisl.
Frumkin Bros.
Shlerling (or Sperling?) Yulius
Verent Adolf
Minheimer/Minkheimer  (?) L.
Midshtein/Milshtein Berka
Neyfeld Stanisl.
Gerlyakh Gust.
Przhevuskin
Krechmer Lyudv.
Povnansky Yusif
Kobylyansky Samuel
Vauyer Amalie
Kolodner Ivr.
Raabe  N.V.
Gensel Adolf
Faershteyn/Fayershteyn Ayzizh---Minsk

            Kielce
Moszkowski David

            Petrokov
Tsimmerman/Zimmerman Moritz

            Radom
Vayman Vulf
Lichtenstein Yakov