Monday, September 15, 2014

1913 ENTIRE SOUTHWEST REGION: BALTSKY COUNTY(uezd)


1913 ENTIRE SOUTHWEST REGION: BALTSKY COUNTY(uezd)

p. 933 (i.893)

SHOES
Zubok Moshko
Yurnk Abr. Shlema

HEMP
Melymed Itsko Simcha
Melymed  Yank. Itsk

BOX PAPER (CARDBOARD?) GOODS
Vodoshin Ios. Ref*l
Mosakov Abr. Isaak
E*nisman Ios. Shnser (?)

FISH TRADE
Godter Manh Srua
Godter Moshko Srua
Katz Lesya (?) Ed**
Kolker Lena Shas
Shamukder Napht. Srua.

BREAD _______
Aynbinder  Nimua (?) Shlema
Vaysman/Weissman Moshko
Genel Meer Vigd.
Tkats Yus. Moshko
Fonbershteyn Shap. D**

p. 935 (i. 895)

MANUFACTURERS
Vayser Roni
Goldshteyn ____ Noyekh/Noeh
Gordover Hershko
Gordover Le*
Gordover Ninkh/Ninh (?)
Zhinotovskaya Shifra Hershko
Eitsman/Eytsman Meer
Eytserman/Eyzerman K__________ Golda (?)
Shapiro *yerly (?)