Monday, September 8, 2014

BABI YAR: ANOTHER LIST (#1)


Various lists were often created using different documents and resources and a variety of research methods. So, it is worthwhile to read all information that becomes available. The very extensive alphabetical list posted on the above Ukrainian site is based on newspapers, “Hvilina Movchan” & “Young Gvardiya” (“Memory of Babi Yar: Book of Martyrology” VA Zgursky, pp. 4-94). It includes names, some birth years, some addresses, & some occupations.

Some of the available names are:

Ayzenband: Boruch, Michael, Simon, Khan, Hai, Jacob

Alper: Fima, Esther, Yankel

Astrakhan: Zina (1936), Zina (1931), Faina Elikovna, Fania, Hai, Leyb, Yudka

Ashkenazi Esya Elevna

Balaban Manya, Balabanov Nikolai Karpovich

Balin: Velvl, Isaac, Gold

Bezzubov: Gedalyi, Joseph Gedalevich, Munya, Armor
Bezzubova: Mania, Hope/Nadezhda, Rachel (1891), Rachel (1866), Sonia, Fenya

Belilovsky: Bell, Clara, Abram, Berel, Boris, Lazarus, Munya, Naum, Sema, Simon, Jacob
Belinskaya Anna Arkadyevna (dealer), 1920, Kyiv, Yaroslavl St.

Blyakher: Avrum Berl, Gershl, Ginda, Michael Hershkowitz, Nechama, Nuhem, Rose, Shloyme

Vaynshteyn/Weinstein: 
Abram N., Alexander Borysovich, Alla L’vovna, Boris, Gregory, Dora (1893, Kyiv, Gorky St.), Zina, Joseph Khatskelevich, Ira/Yra, Yitzchak, Manya L’vova, Mara, Mina, Mordko, Pauline (1905, Kyiv, Chkalov St.), Surah, Udl, Fenya Moyseevna

Wightman: 
Gitl Itshakovna, Haim Yankelevich

Gabay Lyza

Gelberger: Rose, Sonia, Haik

Gershnzon: Misha, Lina, Arn, Anna

Geztman Abram

Ghilik: Betya, Riva, Roma

Gimelfarb Fira
Gimzelberg: Clara Efimovna (1885, housewife, Kyiv), Mina Solomonovna (1923, student, Kyiv)

Grinshtun: Riva (1921, daughter Grinshtun  Ts), Rose (1924, daughter Grinshtun Ts), Celia (w. children), Esther (1926, daughter GrinshtunTs)

Gutzeit Rosalia Ilinichna

Gufeld Sofa

Dzekhtyar: Abram, Basheva

Dumanis: David Efimovich, Helena, Ida Isaakovna, Leonid Yevseyevich

Dyahter Sarah

Evzerova Pauline Alterovna

Enchik: Alexnder, Gregory Alexander, Khan

Erusalinskaya Franya Abramovna

Zhytnyk Abram Yosifovich, Avrum Yitzchak

Zhornitski Isaac

Zabar Brandl
Zabara Celia Geshkovna

Zaliznyak: Itskovich Pesach, Rosalia Sanevna, Sanya Peysahovna

Zeldig: Genia, Meer

Zilberbrand: Minya, Morduch, Haim

Ziderman Haim

Zlotnik: Arn, Busia, Ira, Lena

Zubkov: Bronislaw Moiseevna, Evdokia Ivanovna

Idel Nelia

Isaacson Boris

Inhanitskaya: Elizabeth Hryhorevna, Raisa Immanuilovna, Faina  Yakovlevna
Imhanitsky: Emanuel Yakovlevich, Jacob Emanuilovich

Iorish Clara Solomonovna (1908, economist, Uman, Cherkasy region)

Iopsha: Bruch ayzikovna, Joseph Tsukovich, Yakov Iosifovich

Itkis Leo Aaronovitch

---

Kavnatskaya: Khan, Sheyndl
Kavnatsky: Joseph, Usher, Hunah

Kagan: 
Bella Moshkovna, Bertha (w. 3 children), Dora Moshkovna, Efim (1889, tailor), Zeylik, Myronovich Zelman, Zoe Isakovna, Ida Iosifovna, Israel Leibovich, Isaac Hryhorevich/Gregorevich, Isak Oskarovich, Clara Isaakovna, Lisa Moshkovna, Marik Moshkovich, Menashe, Michael (son of B. Kagan), Oscar Isakovitch, Rebecca (1883, Zhitomir), Riva Moshkovna, Sarah abramovna, Sarah Abramovna, Sonia (daughter of B. kagan), Sura, Tanya, Franya Isakovna, Shaya Leibovich, Esther Genia Malevna (& family), Yuda Moshkovich (husband E.G.M. Kagan), Yankel, Raphael Kaganova:Fania, Khan
Kaganovich Isaac  Zynovevich
Kaganovsky Yitzchak
Kaganskaya: Anya, Bell, Berl Abramovna, Ida Haimovna, Ira, Pearl Abramovna, Ryta, Haya, Emma
Kagan: Moishe Abramovich, Chaim Ber

Kasman: Mir Gidalevna, Hawa Solomonovna

Kasian Paul/Pavel Andreevych

Kigelia: Armour, Yefim, Sonja

Kipnis: Felix, Haim, Esther

Kushnir: Vladimir Avramovic, Galya, David, Dvoyra, Lev Iosifovich, Luba, Lucy/Lyusya, Olga, Rebecca Tsalevna, Hannah
Kushnirevich: Drayna Morduhovna, Elka Efimovna, Esya Zelmanovna

Kushnersky Zelman Yevseyevich