Wednesday, November 12, 2014

1916 ODESSA MERCHANTS (#1)

1916 Odessa Merchants
(1916 Odessa Book of Merchants, Trade, & Industry)


The names are posted in the order in which they were found in the book. It is a partial list with more to come.


NAMES/FIRMS/
TRADING HOUSES
PLACE/
OCCUPATION
TRADE
1st & 2nd Guild Merchants &
Trade


Aglitsky Iosef-Moshe
manuafacturing

GM Levinson & K.

Stationary
Altman Leyba Glinkhasov

Fish/fishing products
Abramovich Gersh Haimov
merchant

Averbuh Khana Urtsievna
pharmacist

Avtozmi Emmanuil Ivanovich

Water & candy
Aga Abram Sadikovich


Aglitsky Yankel LeybovichAglitsky Haim LeybovichAglitsky Ioan ShlyumovichAdamov Rubin HaimovAdugovskaya Khana Rubinovna


Azrielovich Aron MihelevAyzenberg Ioyna Zelman Volfovich
Kremenetz merchant
Antiques
Ayzenberg Haim-Morduh Leybovich
Dombras merchant
Manufacturing
Ayzenberg rukholov Ruvinovna
Balt. Merchant
Grocery
Ayzenberg Luiza Lemelyevna

Galanter (?)
Ayzkovich shlema Itskov-Leibov (Solomon Isaakovich)


Akroybt Samuil Govshiev-Leibov

School furniture
Aks Haim Abramov, Kotlyar, Kuperman Yankel-Gersh Moshkov, & Bronstein: shmuel-Leyb, Aron, & Elyyukim Benyaminovich
Braslav tradesmen
Rental of cinema films
Aks Haim Abramov, Kotlyar, Kuperman Yankel-Gersh Moshkov & shteynberg Szmul Ovseevich
Samara
Odessa
Kanevsk
Cinema films
Aleksandrovich Gerts “Gershev” & Tsuperfein “Moshko Elyev”
Odessa

Alman Szmul Volkov
merchant
grocery
Alperin Moses Yankelevich
Khers.
Fish (?)
Alper Mendel Iosifov
Stavishche
Matzo bakery
Alterman Dveira (Vera) Iosifovna
Uvarovka merchant
Manuf. & artisans
Angart Haim (Vitaly) Moiseevich
Odessa

Anchelevich Duvid Mordkov
Odessa
Grain
Apfeltsveyg Yekhiel Gershkovich
Odessa merchant
Laboratory glass
Aranovich Ilya Moiseevich
Odessa
Guns ? Ordnance?
Arzunyan Mordiros Hazarovits

Buffet (?) & tobacco
Aries Naftali Khananyev & Barsky Nehemiah Gersh-Meyerovitch
Vorsh. Merchant
Odessa merchant

Arkalovits Fayvel Yuselev (Pavel Iosifov)
Odessa

Arlinsky Girsh Berkov
Slonim
Stationary
Ashkenuzi Gitsya Gershova (Grigoryevna), traded as “M.G. Ashkenuzi”
Odessa
Babkin Matvey Yakovlevich


Barmash (Barbash) Shmuel (Samuil) Matusovich


Beres Leon Moiseevich
Odessa
Purchasing & ____ Fund
Birnbaum  Alexander Godrosovich (Feodorovich)
Odessa
Machines & guns (?)
Bisk Ioakim Solomonovich
Khar.
Gold & silver (?)
Blyumberg Volf Leibovich
Odessa
Manufact.
Bomshteyn Shlema Abramovich
Odessa
Agent, commission office
Brisker Nechama Leibovna
St. Petersb.
Slavic (?) Hotel Bani
Bronshtein Avrum-Gersh Yusev
Odessa
Saharom export office
Babadzhan/Babacan Avraam Yeshuavich

Coal & wood
Baytalskaya Khaya Abramovna

Apothecary shop
Baytman Rukhlya Gershovna
__________ merchant
Fishing
Bakalinsky Leib Gershkov
Odessa
Grocery & kolonia (shops w. spices, etc. not grown in Europe)
Balaban Tsalel Aizikov

Fish & sausage
Balaban Shlema Yankelevich
Odessa
Mediating office
Balioz “Konstanti” Yakovlevich & Polinsky Zeylik Srulevich
Elisab.

Ball Menashe (Mikhail) Abramowitz
Odessa
Exports (?)
Bank Abram Davidovich
Ekater. merchant
Apothecary & perfume shop
Baranbam Shaya Zelmanovich
merchant
Goth. (?) dresses
Baran Khaim Bentsion Nusinov
Odessa
Tanning
Barbalat  David Khaimov-Volfovich
Falesti/Faleshty

Bardakh Leiba Alterov & Ermons/Yermons Isaak Abelevich
Bobrin.
Kerch.

Barzhansky Iosif Samoilovich
Odessa
Tea and ?
Barzhansky Leon Iosifovich
Odessa
Factory—cotton wool
Bark Khaim-Ios Shoyelev
Odessa
Mediation office
Barmak Rivka Shliomovna
Starokonst. merchant
China (dishes)
Barska Khaya Etlya Aronovna
Odessa
Mediation office
Barsky Boruh-Moishe Iosifovich & Charnis Itsel Mordkov
Vinnitsa
Khmelnits (?) merchants
Fruits
Barsky Yakov Nehemyev
Odessa

Basov Isaak Gershev
Gomel merchant
Dresses & shoes
Baumshteyn Aleksandr Naumovich
? and Provatsk.?
Pharmacy
Baum Itsko-Leyb Simkhov/Simcha
Vladovsk ?
merchant
Hotel
Bachelis Mordko Meyerov
Koshevatsk
merchant
Pharmacy