Wednesday, January 14, 2015

1859 Podolia Memorial Book (Book 2)

1859 Podolia Memorial Book


p. 73/i. 41
Kamenetz Uezd (County):
Commissioners Dept.  (?)--
Shmuel Yudkovich Herman

p.74/i42
City Council--
Duvid Fidelman
Srul Blitshteyn--secretary

p. 75-76/i.42-43
Proskurovsky Uezd
Commissioner's Dept.--
Shmul-Itsek Aronov Kitay

Magistrate--
Kelman Fayngold
Srul Narpas--secretary

p. 78-79/i. 1
Letichevsky Uezd:
Commissioner’s Dept. (?)--
Abramkov Ischkovich Broytman

p. 80/i.2
Magistrate--
Shaya/Shai Itskovich Roykhman
Moshko Volyuvich Rozeptul (? Rozental?)

p. 80-8-/i. 2
Litinski Uezd:
Commissioner’s Dept.--
Zeylik Shlyumovich Akivis—clerk

p. 83/i
Magistrate--
El Shmulev Stenepsky
Shulim Elyu Anbipderchn (?)

p. 84, i. 4
Vinns*ky Uezd:
Commissioner’s Dept—
Leyba Shmulyuvich Shapep (?)—clerkp. 86/i.5
Magistrate—
Azril-Yaikel Moshkovich Burtnman
Aron Srulyuvich Zaydenven—secretary

Bra*lavsky Uezd:
p. 89/i6
Magistrate—
Meer Mendelyuvich Natenzon
Srul Leyzorovich Libershteyn--secretary


Gaysinsky Uezd:
p. 90/i.7
Commissioner’s Dept.:
Berko Mortkov Guae—clerk

p. 91-92/i.8
Magistrate:
Avrum Haimov Lerner
Mortko-Shimon Leybov Gorvits/Horvits

p. 94/i.9
Town Hall—Police—
Shlyuma Abramovich Evanter
Mortko-Ide Duvidovich *erezetsky—secretary

p. 95/i.9-p.97/i. 10
Baltsky/Balt Uezd:
Commissioner’s Dept.--
Peysakh Peysakhov Odessiy/Odessa—clerk


City Council—
Zeylik Aronov Genel
Avrum Shoyelev/Shoelev Basin—secretary

P 98-. 99/i. 11
Magistrate—
Tsal Srulev Fishbeyn—secretary


Yampolsky Uezd:
Commissioner’s Dept.—
Fakhendler

p. 100/i. 12
Mogilev Uezd:

p. 102--103/i.13
City Council (Duma)—
Hershko Srulyuvich Trakhte*berg
Leyzor Gerkovich Eyzeshteyn—secretary

Magistrate—
Hershko Itskovich Darkhovsky
Yankel Mikhelevich Sikuler

Ushitsky Uezd:

p. 104/i. 14
Commissioner’s Dept.—
Moshke Entelzon/Yentelzon—clerkp. 106/i. 15
Town Hall/Police—
Duvid Benyumenovich B*khdriker (?)

              1. BAR
Civil Office:
Commissioner’s Dept.—
Moshko Leybovich Rapoport-Fridla*d

p. 107/15
         2. KHMELNIK

Town Hall/Police
Volko Naftulovich Leyvant
Guzer Gimilyuvich Halperin/Galperin

Commissioner’s Dept.—
Hershko Shumuliovich Shtrambert—clerk

p. 108/i.16
Town Hall/Police—
Gershko/Hershko Moshkovich Vaysfeld
Srul Nusimovich Laptsberg (or Lantsberg)--secretary

         3. STARAYA USHITSA

Town Hall/Police—
Sapsa Aronovich Mipts—secretary

         4. SALNITSA

Town Hall/Police—
Leyba Yusyuvich Ivnitski--secretary