Wednesday, January 28, 2015

1886 PIOTRKOV MEMORIAL BOOK: LIST OF NAMES (#2)

1886 PIOTRKOV MEMORIAL BOOK: List of Names (#2)


Synagogue Guardianship (?)SYNAGOGUE GUARDIANS (?)
COUNTY
NAMES OF RABBIS & GUARDIAN MEMBERS
Rava/Rawa Rawsky Rab. A Borenshtayg
Memb.: Sh. D. Weisbergs/Vaysberg, Sh.  Goldberg, Sh. Shvaytser/Schweitzer
Rosprzha/Rozprza Petrokovs Rab.:vacancy
Memb.: Grnbaum, Karshyug, Kozlovsky
Strykow Brezinsky Rab. B. Rozenberg
Memb.: Ya. Vlyatsman, Kh. Votsyan (?), M. Gold
Suleev Petrokovs Rab. Milshteyi
Memb.: Tushnier, Shayferber
Sulmerzhntse Novorad Asst. (?)Rab. Kluge
Memb.:   G. Lekhenovsky, L. Russek, B. Mordka
Tomashov Brezinsky  Rab. E. Velichker
Memb.: G. Virentsveyg, K.D. Hoffman, V. Orbakh/Orbach
Tushins/Tuszyn Lodzinsky Rab. W. Rozenberg
Memb.: H Kryger/Kreiger, M. Shyutrovsky, Kh. Gelbard
Uezd/county (?) Brezinsky Rab. W. Dyubliner
Memb.: E. Zilbershtang, M. Tailyas
Chenstohov/Czestochowa Chenstohol. Spiritual (?): B. Kaufman, D. Veksler/Wexler
Memb.: L. Kon, K. Glisberg, L. Oppengeym/Oppenheim
Schertsov/Shyertsovi Lasma/Lasmy Rab. A. Kempinsky
Memb.: G Yuhimovich/Yakhimovich, I. Konopnitsy, A. Krimolovsky
Yanov Czestochowa Spiritual (?): Ya. Landau
Memb.: L. Bayngertz, Ya. Mikhalovsky