Friday, January 9, 2015

1892 KAMENETZ-PODOLSK (PODOLIA): OFFICIALS

1892 KAMENETZ-PODOLSK (PODOLIA):ADDRESS BOOK OF OFFICIALS


p.47/i. 25

Doctors:
Part 1
Farengolts Edmund Fedorovich
Herman/German Michel-Ehiel Iicaxievich (healer)
Ledeberg Byanem Haimovi.

Part II
Okszman Zelman mendelevich
Goldentrester Yakov Lipovich
Bergman Israel Yankelevich

p. 48/i. 26
Part 3
Farengolts Vilgem Ivanovich
Glyauze Amalia
Levitszhy Leonid Augustovich

p. 49
Dentists:
Vernatszhy Yulian Rokhovich
Pozenberg Solomon Ayzekovich
Shekhtman Leyzor-Liber-Moshko Yankelevich

Midwives:
Gologovskaya Khana-Meer Gershov
Keller Fekla

p. 50/i. 27
________________ and Rooms:
Shterenshis
Shdeyfer
Kelberina
Kreis
Shifman
Gelman
Lisovoder

p. 51/i. 27-p. 52/i. 28

Liquor Stores:
Ter-Abramov
Weinbaum
Gurfinkel Khay-Ryvli
Dorfman

Haberdashery:
Feldstein
Kogen & Penbek
Feldshteyn Yus.
Feldshteyn Sochi.
Luzera Dvoyrisa

___________ & ____________ Shop:

Geller
Bernstein
Kogan

p. 53/i. 28

Katz Rubin
Gereshteyna
Vaysman

p. 54/i. 29

Metal Products:
Kalikhman

Agricultural Implements & Machinery Warehouses (?):
Vaynboym

Tobacco Factory:
Perelberg

____ Offices & Shops:
Leah Frid
Dina Geller
Perli Bronshteyn
Weinstein

p. 55/I 29
Other:
Epelboym

Sauna/Baths (?):
Shpilbergov

Jewish Public:
Gelfond

Comrades of the Prosecutor:
p. 21
Candidate rights: Volfenzon Alexander Davidovich

Other Names:
Zeida-Khaiia Mordkovich Rofman—merchant
Mendel Khaimovich Oksman—merchant
Abram Solomonovich Goldenberg—merchant
Leonid Vorisovich (Borisovich ?) Mandelshtam