Thursday, January 22, 2015

1896 VILNA SCHOOL DISTRICT


1896 VILNA SCHOOL DISTRICT
p. 38
Yakov Abramovich Moise.-Hebrew teacher, Vitebsk Gymnasium

p. 5
Getz Fievel-Meer Beptsel (?)

p. 68
Osip Yakov Gurvich. Minsk-Realschule

p. 65
Lev Gurvich Aaron.-Pinsk Real School (Realschule)

p. 62
Ioffe / Yoff Ilya David.-Hebrew teacher, Bialystok Real School

p. 143
Grodno Gub.
Leonid Jacobson Aleksandr

p. 67
Kolodny Iosif Davidovich-music teacher, Pinsk Realschule

p. 46
Kugel Rafa * l Myakh.-Hebrew teacher, Mozyr Male Shestiklassnoy (?) Progymnasium

p. 25
Levinson Yakov Ivan.-staff medical doctor

p. 122
Kovenokoy Gub .-- Novoaleksadrov
Horovits M.

p. 97
Vilenski Jewish Teachers' Institute:
 Shteynberg Osey Naumov-from Wileńskie, Hebrew, medical (?)
Schyunson Isaak Saul. (p. 98) -teacher
Samelson Lyudvig Lvovich-teacher, medical (p.99)
Trotsky Ilya Izaak-teacher (p. 99)

p. 121
Wileńskie City School / College:
Yusevich Moisey