Tuesday, April 28, 2015

1906 VILNA: 6th PRECINCT VOTERS' LIST (#4)

1906 VILNA: 6th PRECINCT VOTERS’ LIST (#4)
(“1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election”)

Any errors or omissions are mine alone.


VOTERS’ LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i. 33-35

Reytorman
Itsko Borukhovich
Rogozha
Mikhail Yakovlevich
Rozenbaum
Zelik Abramovich-Yankelevich
Romerovsky
Yankel-Yelya Yevgenyevich
Yankel Girshovich
Romeyko
Yusif Yakovlevich
Roytering
Itsko-Borukhovich
Rubinovich
Abram-Shmuylo Itskovich
Meyer Davidovich
Rudnik
Meyer Ioselevich
Reznik
Movsha Yudelevich
Ryabukhin
Abram Zelmanovich
Sakov
Abel Leybovich
Salutsky
Benyamin Shimelevich
Segal
Shmuyel Yankelevich
Sinuk
Movsha-Girsh Ioselovich
Sipovich
Aleksanndr Isidorovich
Sitoko
Movsha Girshevich
i. 36

Slonimsky
Shmuyel-Itsko Mordukhovich
Slutsky
Benyamin Notelevich
Tsalel Zelmanovich
Soltz/Solts
Simkha Meyerovich
i. 37

Sterling
Khaim-Berko Shmuyelevich
Stolov
Shmuylyu Elyakimov
Strazh
Zelman Nokhimov
Strakun
Gershon Movshevich
Gershon Shmuylovich
Zelman Girshovich-Mordukhovich
i. 38

Synay
Girsh Khaimovich
Syrkin
Juli Albertovich, under the authority of Sora Yuhelevny Syrkin, mother
Tarel
Benyamin Shimelevich
Osher Shimelevich
Tatarsky
Abram Aronovich
Abram shlemovich
Tatelis
 Mosha Aronoich
Taybin
Rubin _inkhesovich (Pinkhesovich??)
Taynovich
David Kishelevich
i. 39

Trotsky
Ilya Isaakovich
Turgel
Shimel Shebselevich
Turetz
Semen Yuakhimovich

Monday, April 27, 2015

1906 VILNA: 6th Precinct Voters' List (#3)

1906 VILNA: 6th Precinct Voters’ List (#3)
(“1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election”)

Any errors or omissions are mine alone. The order of names is as it appears in the publication.LAST NAME
FIRST & PATRONYM
i. 23

Langznos
Khatskel Girshov_ch
Lapidus
_edor Abelevich
Lakhinsky
Karpel Mordukhovich
Levin
Berko Mordukhovich
Movsha-Khaim Mordukhovich
Moisey Kalmanovich
Khaim Meyerovich
Shevel Elyashevich
Efroim Itskovich
Yankel Movshovich
Levit
Iosif Zelmanovich
Leymenzon
Itsko Girshovich
Lider
Leyba Antselevich
Lisovsky
Leonard Yuryevich
i. 24

Lodzinsky
Osip Matveyevich
Lyubetsky
Abram Girshovich
Lyurye
Rakhmiyel Rafanlovich
Lyass
Girsh Vulfov
Lyakhovich
Yuakhim Osiovich
Lyatsky
Yakov Lipmanovich
i. 25

Maletsky
Fishel Aronovich
Marshak
Benyamin Gershounovich
Osher Zaviloich
i. 26-27

Mauber
David Maykovich
Shlyuma Davidovich
Matz
Berko Sholomovich
Leyba-David Elyashevich
Mekel
Borukh Pinkhusovich
Melamed
Itsko Yefroimovich
Meres
Zelman Davidovich
Meretsky
Khaim Tsalelevich
Mechkovsky
Leonard Aleksandrovich
Meykhen
Nokhmen Uriyashevich
Mides
Ekhaim Elyashevich
Elya Mordukhovich
Mikulsky
Osip Yakovlevich
Mileykovsky
Abram Yankelevich
Mindes
Leyba Elyashevich
Mordukh Ioselevich
Khaim Mordukhovich
Mines
Khaim Elyashevich
Minkes
Abram-Itsko Izrailevich
Minilovsky
Uriya Abramovich
Mnashkin
Leyba Itskovich
Mogilevsky
Ruvin Moiseyevich
i. 28

Mordes
Viktor Yusifovich
Nadel
Abram Shmuylovich
Natin
Kusel Noahovich
Nahomkes
Mordukh Leybovich
Nedzelsky
David Movshevich
Nemzer
Abram Yudelevich
Nemzer
Borukh-Mo_es Abramovich; ____ (унолномо-ченный ?? authorized??) son Nemzer, Zorukh Borukhovich
i. 29

Nemzer
Shmuyel Movshovich
Noakhovich
Leyba Itskovich
Novinsky
Natan Moshkovich; by authority? (?по уполномочш  жены) of wife, Novinskaya Sora Sailovny
Ozhur
Mordukh Zelmanovich
i. 30

Pager
Abram Movshovich
Panarer
Movsha Yuselevich
Parisky
Zelman Leybovich
Patashnik
Abram-Khaim Tevelevich
Patursky
Itsko Yankelevich
Perkovsky
Leon Osipovich
i. 31

Planet
Mordukh Davidovich
Podolske
Leyba Girshovich
Polyachek
Berko Mordukhovich
Popern
Leyba-Yankel Gotlibovich
Poplavsky
Izidor Yusifovich
Portnoy
Khaim Davidovich
Porudominsky
Shaya Girshovich
Pochanovsky
Mikhel Meyerovich
 Mordukh Mikhelevich