Tuesday, April 21, 2015

1906 VILNA: 6th PRECINCT VOTERS’ LIST( #1)

1906 VILNA: 6th PRECINCT VOTERS’ LIST
(“1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election”)

Any errors or omissions are mine alone.


VOTERS’ LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i. 3

Abek
Leyba Zelikovich
"
Shlyuma Shimshelevich
Abramovich
Iosel Leyzerovich
Shepshel  Eliashevich
Abramson
Meyer-Leyba Abramovich
Adelson
Beniyamin Mendelevich
i. 4

Antselevich
Gershon Zelmanovich
Movsha Vulfovich
Aronovich
Lipman Movshevich
Shaya Khatskelevich
Arkin
Leyzer Matysovich
Yudel Leyzerovich
Arlyuk
Shmuyel Khaimovich
Asvarisch
Yankel Abramovich
Bakzha
Abram
Bak
Movsha Abelevich
Samuil Isayevich
Shmuyel Berkovich
i. 5

Baltsevich
Matvey Yakovlevich
Baranovsky
Osip Matveyevich
Basin
David Zelmanovich
Bass
Mordukh Movshovich
Bastatsky
Michael Zelikovich
Bass
Vngdor Tevelevich
Begak
Abram Yuhelevich
Abram Zetelevich
Bender
Mordukh Elyashevich
Eliash Abramovich
Benko
Fedor Lvovich
Berger
Yankel Vulfovich
Berezhort
Aleksandr Adolfovich
Berinson
Vulf Girshevich
i. 6

Beigel
Iosel Haimovich
Haim Itskovich
Yudel Leyzerovich
Blokh
Abram Leybovich
Berko Fayvushevich
Venyamin Leybovich
Eli/Eliya Leybovich
Shneyer Leybovich
Fayve Leybovich
Shneyer-Zelman Khatskelevich
Bobes
Shlema Abramovich
i. 7-8

Borishkin
Meyer Peysakhovich
Borkusky
Iosel Mordukhovich
Borovik
David Leyzerovich
Izrail Leyzerovich
Borukhovich
Shmuyel Davidovich
Braz
Borukh Venyaminovich
Bramson
Aleksandr Moiseyevich
Brats
Ruvin Yelshiyevich
Broides/Broydes
Izrail Ayzikovich
Bubzin
Leyzer Moiseyevich
Bulchin
LeyzerMoiseyevich
Bulkin
Zelman Leybovich
Leyba Zelmanovich
Buryan
Khatskel Shebselevich
Buslov
David Rubinovich
Belitsky
Abram Mordukhovich
Belits
Isaak Abramovich
i. 8

Vainer/Vayner
Movsha Vulfovich
Itsko-Yankel Abelevich-Leybovich
i. 9

Verblovsky
Shlema Movshovich
Verik
Adolf
Veytsian
Yankel Girshovich
Veyshinsky
Noakh Movshovich
Vizner
Nosel Tsalkovich
Vilkomir
Peysakh Leybovich
Vinisky
Samuil
Yankel Leybovich
Virshubsky
David Movshevich
Viseysky
Nevakh Shmuyelevich
i. 10

Voronker
Yankel Aronovich
Gadomsky
Iosif Yakovlevich
Ganzburg
Gitel Zelmanovich
i. 11

Geller
Kopel Berkovich
Gelfer
Abram Gilelevich
Zorukh-Abram
Germanovich
Yevna/Evna-Leyba Movshovich
Germayze
Osip Itskovich
Gershonovich
Abram Tsemakhovich
Geskes
Mordukh
Ginzburg
Vulf Mordukhovich
Girsh  Aronovich
Nohim Aronovich
Glezer
Abram Yelyukumovich/Elyukumovich
Glezer
Meyer Nokhimovich
Gleyberman
Shvsel Tsalkovich
Gnesen
Abram Borukhovich
i. 12

Goldberg
Abram-Yankel Itskovich
Vulf Movshevich

Girsh Abramovich
Isaak Meyerov
Goldshteyn
Mordukh Leybov
Gordon
Zusel Rakhmeliyevich
Iosel Yankelevich
Gorodishche
Leyba Aronovich
Gorfayn
Abram Yankelevich-Movshevich
Shebshel Beniyaminovich
Gotlib
Aron Geselev
i. 13

Graydnts
Leyba Yuselev
Grilikhes
Aron Girshev
Simon Daniilovich
Sholom Mikhelevich
Shlyuma Shimelev
Grinberg
Aleksandr Yukhilevich
Grintsevich
Gilyary Osipovich
Grinshteyn
Mendel Pakhmelev
Grishkevich
Osip Mateushevich
Grishun
Mordukh Shayev
Grodnensky
Meyer shimelevich
Grosman
Apiy Girshovich
Izrail-Abel Girshov
i. 14

Gurvich
Rafail Sholomovich
Shchimel Elyashevich
Yankel Shutelev
Mordukh Getselev
Gutman
Abram Movshevich
Yakov  Pertsovich