Tuesday, April 28, 2015

1906 VILNA: 6th PRECINCT VOTERS' LIST (#4)

1906 VILNA: 6th PRECINCT VOTERS’ LIST (#4)
(“1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election”)

Any errors or omissions are mine alone.


VOTERS’ LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i. 33-35

Reytorman
Itsko Borukhovich
Rogozha
Mikhail Yakovlevich
Rozenbaum
Zelik Abramovich-Yankelevich
Romerovsky
Yankel-Yelya Yevgenyevich
Yankel Girshovich
Romeyko
Yusif Yakovlevich
Roytering
Itsko-Borukhovich
Rubinovich
Abram-Shmuylo Itskovich
Meyer Davidovich
Rudnik
Meyer Ioselevich
Reznik
Movsha Yudelevich
Ryabukhin
Abram Zelmanovich
Sakov
Abel Leybovich
Salutsky
Benyamin Shimelevich
Segal
Shmuyel Yankelevich
Sinuk
Movsha-Girsh Ioselovich
Sipovich
Aleksanndr Isidorovich
Sitoko
Movsha Girshevich
i. 36

Slonimsky
Shmuyel-Itsko Mordukhovich
Slutsky
Benyamin Notelevich
Tsalel Zelmanovich
Soltz/Solts
Simkha Meyerovich
i. 37

Sterling
Khaim-Berko Shmuyelevich
Stolov
Shmuylyu Elyakimov
Strazh
Zelman Nokhimov
Strakun
Gershon Movshevich
Gershon Shmuylovich
Zelman Girshovich-Mordukhovich
i. 38

Synay
Girsh Khaimovich
Syrkin
Juli Albertovich, under the authority of Sora Yuhelevny Syrkin, mother
Tarel
Benyamin Shimelevich
Osher Shimelevich
Tatarsky
Abram Aronovich
Abram shlemovich
Tatelis
 Mosha Aronoich
Taybin
Rubin _inkhesovich (Pinkhesovich??)
Taynovich
David Kishelevich
i. 39

Trotsky
Ilya Isaakovich
Turgel
Shimel Shebselevich
Turetz
Semen Yuakhimovich