Saturday, May 2, 2015

1906 VILNA: 6TH PRECINCT VOTERS' LIST (#5)

1906 VILNA: 6th PRECINCT VOTERS’ LIST (#5)
(“1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election”)

Any errors or omissions are mine alone.


VOTERS’ LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i. 32

Rabinovich
Zelik Berkovich
Yudidy Kaufmanovich
Mendel Leybovich
Mordukh Leybovich
Yankel Nakhmanovich
Razin
Grigory Davidovich
Rakovitsky
Srol-David Sholomovich
Rakovschik
Ovsey Samuilovich
Ramdzyunsky
Shlyuma Gertsovich
Ran
David-Meyer Fayvushevich
Reichel
Benyamin Girshovich
Raykher
Itsko Davidovich
Khaim Deyzerovich
Khonel Lvovich
Redansky
Girsh Khaimovich
i. 40

Faerman
Leonid Semenovich
Falko
Leyba Shlemovich
Farber
Iosel Shevelevich
Fayvusyuvich
Ilya Berkovich
Felines
Abram Gdaliyevich
Feldman
Zelik Aronovich
Iosel Genukhovich
Ferdimer
Itsko Leyzerovich
Fridland
Leyba Movshovich
i. 41-42

Khabas
Zelman-Itsko Shlyumovich
Khass
Movsha Lipkovich
Khastovich
Shlyuma Ovseyevich
Khaytyn
Yankel
Khvoles
Iosel Berkovich
Khelisker
Itsko Khapmovich
Khovtin
Kushel Mordukhovich
Khonenzon
Mendel Shmuylovich
Khoroshkevich
Yefim Mikhaylovich
Tseydler
Nikolai Mikhaylovich
Tsilshteyn
 Mikhel Itskovich
Tsimkhes
Khaim Abramovich
Tsukerman
Elya Girshevich
Chervisky
Isaak Ioselevich
Chernusky
Iokhel Abramovich