Tuesday, May 19, 2015

1917 KIEV: LIST OF JEWISH CANDIDATES FOR THE COUNCIL OF JEWISH COMMUNITIES

1917 KIEV: LIST OF JEWISH CANDIDATES FOR THE COUNCIL OF JEWISH COMMUNITIES


Abramovich (Kheyfets) Zinoviy Moiseyevich;
Aksel'rot Samuil Nakhman Khaimov;
Aronson Meyer Yakovlevich;
Averbukh Ida Gershovna;
Averbukh Vol'f Borukhovich;

Babin Mikhoel' Yakovlevich;
Balosher Abo Matusov;
Baru Noakh Itskhokovi[ch];
Basin Isaak Zeligovich;
Bassin Beynesh Fishelevich;
Begam Iuda Markovich;
Bekkind Girsh Memdelev;
Berger Isaak Moiseyevich;
Berger Vulf Moiseyevich;
Berman Movsha Leybov;
Bernshteyn David Isaakovich;
Berzakh Ioyel' Iosifov-Davidovich;
Blumshteyn Ruvin Zorakhovich;
Bruk Pavel Yakovlevich;
Bruk Saul Leybov;
Buras Girsh Yakovlevich;
Burash Aron Peysakhovich;

Charno Iona-Sholom Girshev;
Cherman Vul'f Moiseyevich;
Chernikhov Iosif Samoylovich;

Daykhin Yakov Meyerov;
Dinaburg Shlioma Zel'manovich;
Dymshits Miron Moiseyevich;

Elenson Mordkhay Isaakovich;
Elkind Vol'f Moiseyevich;

Faliber; Arkavin Yakov Sergeyevich;
Feygin Moysey Izrailovich;
Fil'stinskiy Movsha Itsykov;
Frumkin Aron Berkovich;
Furtan Moysey Ignat'yevich;

Gamerov Mordkhay Tuviyev;
Geler Avram-Vol'f Eliyezerovich;
Gelfgort Gigel' Nokhimov;
Genkin-Freydish Abe Iyegudovich;
Gershkovich Ber-Borukh Isaakovich;
Ginzburg Leyba Eliyashov;
Gitelevich Gdaliya;
Gokhberg Mordkhay Girshevich;
Gol'denberg Pavel Vasil'yevich;
Gol'dshteyn Meyer Fishelevich;
Gordon Abram Mordukhovich;
Goykhman Isaak Mendelev;
Grayevskiy Yakov Iosifovich;
Greben' Grigoriy Nikolayevich;
Grinberg Zalman Eliyashov;
Griner M. A.;
Grozovskiy Samuil Samsonovich;
Gurevich Aleksandr Grigoryevich;
Gurevich David Moiseyevich;
Gurevich Grigoriy Il'ich;
Gurevich Itskhok- Leybovich Eliyezer - Khaimovich;
Gurevich Leyvik Solomonovich;

Issanova Basya Nisonovna;

Kabalkin Shmuyel Sanderov;
Kachan Iosif Abramov;
Kaganer Ester Khaimovna;
Kaluzhskiy Nokhum Girshevich;
Kaminskiy Girsh Yakovlevich;
Karlin Lipman Yakovlevich;
Kel'zon Azriyel'-Shloyma Iakov-Fishelev;
Khaykin Matus Iyegnshua-Geshelev;
Kliot Itskhok Gdal'yevich;
Kolodnyy Il'ya-Leyzer Girshev;
Korabel'nik Moisey Aronovich;
Korn Yakov Girshevich;
Kozarnovskiy Mendel;
Kreyzil' Ioel' Berov;
Krichevskiy Samuil Abramovich;
Krom Iser Iosifovich;

Landa-Bezverkhiy Emanuil Moiseyevich;
Levin Abram Girshevich;
Levin Elizer-Aytszik Shliomovich;
Levin Naftoli Gerts Shmuelevich;
Levinson Avraam Nakhmonvv;
Levinson Lipman Moiseyevich;
Levit Moisey Iosifovich;
Lifshits Mikhail Il'ich;
Lifshits Moysey Zalmanovich;
Lifshits Naum Borukhovich;
Lifshits Vul'f Abramovich;
Limon Eliyezer Iyegoshuyevich;
Limon Moisey Yankelev;
 Lozovskiy Veniamin;
 Lur'ye Azriyel' Beynushchov;
Lur'ye Izrail' Isaakovich;

Mazriyer Shmuel Boazovich;
Meirsdorf Isaak Aronovich;
Mendzelevskiy Eliyezer;
Mezhov David Iyegoshuyevich;
Miliykovskiy Elya-Girsh Uriy-Gilelevich;

Natan Dveyre-Gitl' Gilelevna;
Nemerovskiy Aleksandr Yakovlevich;
Niselevich Khaim Iyeguda Leybov;
Novikov Abram Isaakovich;

Oder Shimin Aronovich;
Orlin Abraam Itskhokovich;
Orshanskiy Moisey Grigor'yevich;

Pesin Borukh Leybov;
Pokrassa Pinkhos Meirov;
Polyakova Basya Solomonovna;
Poznyakovskiy Khaim Za[l]manovich;
Prokhovnik Efroim Nokhum Abramov;
Prudzyan Abram Oriyelev,
Prush Khaim Abramovich;

Rabinovich Khasya Sender-Ziskindovna;
Reykhel'; Lifshits Peysakh Khaim;
Reyzenberg Mordukh Khaimov;
Rikhnin Yakov Itskhokovich;
Rodman Feyga-Basya Refoelevna;
Rozenberg Moisey Iosifovich;
Rozenberg Moisey Khaimovich;
Rozin Abram Osherovich; (Ben-Aoyer);

Saminskiy Elya Shtuelev;
Sandomirskiy Aron Shliomovich;
Shafirshteyn Yakov Khaimovich;
Shafran Vul'f Iosifovich;
Shapiro Osher Davidovich;
Shavets Elya Avraam-Isaakovich;
Shepshelevich Khaim-Girsh Movsh;
Shevelev Zalmon Yekhileyev;
Sheyngol'd Mordkhay Zal'manovich;
Sheynin Moisey Itskhok;
Shlyaposhnikov Mikhail Osherov;
Shneyderman Mozes Samuilovich;
Shoshkes Khaim Avraamovich;
Shtern Menakham Davidov;
Shul'man Iosif Ovseyevich;
Shur Iyekhezkel' Zalmanov;
Stolnits Itsko Kalmanov;
Sverdlov Simkha Mendelevich;
Syrkin-Shklovskiy Ioel' El'yevich;

Teplitskiy Yakov Avraamovich;
Teytel'baum Bentsion Vol'fovich;

Vaynshenker Iosif Moyseyevich;
Ventseron Zalman Leybovich;
Vilenskiy Iyeguda-Nison Vul'fovich;
Viner Abram Iyegoshuyevich;
Volk Yakov Girshevich;

Yakubovich Mikhoel' Avraamovich;

Zabarskiy Abram Zalmonov;
Zaretskiy Mordkhay Izrailevich;
Zel'tser Mordkhay Khonov;
Zisman Abram Fayvushovich;
Zorokhovich Leyb Itskhokovich;