Tuesday, July 14, 2015

1897 RUSSIAN CENSUS: SKVIRA, KIEV, UKRAINE (#2)


1897 RUSSIAN CENSUS: SKVIRA, KIEV, UKRAINE (#2)
(Michael Girshson)
There are surnames ONLY. There is no further information! 
(The use of the feminine case for a name may mean that the person is living in someone else's home as a servant, who may or may not be Jewish.)
The list is based on records from the State Archive of the Kiev Region
(Kiev Provincial Committee of the 1st National Census in 1897: "Skvira County Census Committee"-- F. 384, inv. 10, 1-42)

Below is only a partial list of names:


Davidov, Dapter
Dakh, Dvoryanskaya
Degtyar, Deych/Deitch
Dektyar, Derzhansky
Desyatnik, Deshkovskaya
Diner/Diener, Dobrin, Dobrykh
Dobrykh (Dobrin), Doktor
Dolin, Dopantovsky
Dorozhansky, Doroshinsky
Doferman, Docheka
Drugobitsky, Dubinsky
Dubovis, Dubovich
Dubosarskaya, Dudenko
Dulitsky, Dukhovnaya
Dyvinsky


Yezril/Ezril
Yelsky, Yentys/Entys
Yefus/Efus

Zheleznyak
Zherdenovsky, Zhivotovsky
Zhidovetsky, Zhirenberg
Zhitman, Zhitomirsky
Zhomitsky, Zhukovsky
Zhruavitsky

Zavalyanski, Zavyerukha
Zaidik, Zak
Zaslavski, Zakharyenko
Zakharin, Zayatz
Zbarski, Zyelyenko
Zyeliman, Zyenikovski
Zilibyerbarts, Zilibyergut
Zilbyerman, Zilimyenzon
Zingyer, Zingyerman
Zozoski, Zolotnitskaya
Zolotuski, Zolotusski
Zonnyenbyerg/Sonnenberg