Sunday, September 27, 2015

STATEMENT OF RUSSIAN RABBIS (REGARDING THE ACCUSATION THAT JEWS USE CHRISTIAN BLOOD) (#2)STATEMENT OF RUSSIAN RABBIS [REGARDING THE ACCUSATION THAT JEWS USE CHRISTIAN BLOOD] (#2)
(“Statement of Russian Rabbis", 1911)

The rabbis declared that the use of Christian blood was not part of Judaism—It was never taught in any Jewish literature or texts, nor was it part of any Jewish celebrations or ceremonies. According to the rabbis, to say that it was true was malicious slander. Rather, Judaism promotes “…mutual love between the peoples of the earth….” 813 rabbis from throughout the Russian provinces signed the statement. The original signatures were stored in the St. Petersburg Rabbinate.

p. 13

DAGESTAN PROVINCE

Derbent: I.R.R Rabinovich (spiritual & social rabbi)

Donskogo Voyska (Rostov-on-Don): I.G.S. Berman

TRANSCASPIAN PROVINCE

Askhabad: Sh. Reznik

EKATERINOSLAV PROVINCE

Ekaterinoslav:
I. Gelman
B. Zakgeym
L. Shneyerson/Shneerson
N.T. Bernshteyn

Bakhmut: I.A. Krechmer, A. Rozenfeld

Amur: O.M. Ginzburg

Verkhnedn Provsk.: A.L. Dotlibov

Jewish Colony: I.L. Bruk (chief rabbi)

Igren: X. Kagan

Lozovaya: Sh. M. Leybov (public rabbi), Sh. A. I. Magid

p. 14

Lugansk: I. Lener, A. Fridman

Mariupol: I.M. Grinin (public rabbi), Ya. R. Epshteyn

Nikopol: G.A. Efro;n

Novomoskovsk: I.M. Rubinovich, N.A. Rudin

Pavlograd: Ye. L. Belenky, (social & spiritual rabbi)


KAZAN PROVINCE

Kazan: M.L. Marf


KALISZ PROVINCE

Kalisz: Lipchitz

Blashkov: I.M. Kapal (spiritual & social rabbi)

Warta: M.D. Plotsky, P. Traube

Wielun: M. Grinberg

Vilchin/Wilzyn: I. Grinis

Vladislavovo/Wladyslawowo: Sh. Gradom

Virushov: M. Sh. Zlberman

Golin: L.I.  Spiro (spiritual & social)

Dobra: G. Beer/Beyer

Dabie: A. Orbakh/Orbach

Zdunskaya Volya:
 L. Zh. Zholpersky
 L.R. Libshits, (spiritual & social)
 A.I. Luschanovsky

Zlochev/Zloczew: M.A. Natonovich

p. 15

Izbica: M.B. Kon

Klodava: E.B. Engelman (spiritual & social)

Kolo: X.D. Zilber

Konin: Ya. G. Lipshits (spiritual & social)

Leczyca: L.  Auyerbakh/Auerbach

Lyututov: Sh. Frouman

Piontek: F. Tsuker

Parzhentsev: X. Vayberg

Poddenbitsy: M. Blyum/Blum

Pyzdry: X.G. Kantor

Prazhka: K. Rotblyum/Rotblum

Skulsk: Iz. S. Levental

Slesin: D.Y. Ferstenberg

Slupca: I.M. Goshteyn

Sompolno: D.B. Fuks

Stavitan: M. Temerson

Sbradz: Sh. Ya. Veynberg

Turek: G.S. Vaksman

Uneev: E. Levental


KIEV PROVINCE

Kiev: N. Ya. Vaysblyat, M.D. Giterman

p. 16

Berdichev:
P.L. Bassovsky
Ya. M. Berman
M.I. Liberberg
M. Ya. Margulis
S. Ortenberg
M.O. Pritsker
I. Rakhman
M.M. Rudnik
M. Stolyar
Tsaddik M.M. Tversky

Bevlaya Tserkov (White Church): G.S. Kopshtik

Vaslkov: D. Kimelfeld, M. Oltanitsky

Gornostay: L.M. Tversky

Ivankov: E. Kovalenko, Ya. M.B. Levitsky

Kelmi: Ya. O. Oppenheim

Makarov: L. Grausman

Malin: Ye. N. Yu. Gokhman, Sh. N. Yu. Gokhman

Makhnovka: M. Kagan

Ploteli: M. Kagan

Radomsyl:
 B. Bregovsky
G. Rapoport
M. Rapoport
Sh. Rapoport

Rozhev: L. Vaysbarg

Ropischev: M.A. Perchinko

Rotmistrovka: S. Olin

Uman: F. Matz

Fastov:
F. Volfman
A. Gusovsky
R. Kligman (public)

Chernobyl: Sh. Sh. Tversky (public), N.I. Shklovsky (public)

p. 17

Chigirin: X.M. Goldshteyn


KOVNO PROVINCE

Kovno:
I. Aronovsky
I.N. Khark
R.I. Shnitkind, Jewish scholar (public rabbi)
M. Epshteyn

Beysagola: M. Olshanitsky, I.B. B. Feygelson

Veshinta: I. X. Trop

Vilkomir: Rubyn

Derbyany: I.A. Aleksandrov

Zhagory: V. Meller, B. Felman

Illok: Sh. Ya. Rabinovich

Kaidan/Kedainiai:
I. Geller
A.I. Kornay
Khassid G. Perlov
L. Rubenchik

Kelny/Cologne: Ya. Oppengeym/Oppenheim

Kovarsk/Kavarskas: S. Kriger, Kh. Rudnya

Kupishki: A.B. Paulson

Masyady: M.I. Levitan

Novo-Aleksandrovsk:
M. Burshteyn,
 A.M. I. Isyemini/Isemini
M.A. L. Ioffe

Novo-Zhagory: L. Ryft

Pikelli: Ya. Vilinetsky

Pompyany: X.L. Kan

p. 18

Ponevezh: I. Sh. Rabinovich

Rossieny:
B.M. Abramovich
A. Sh. Kats
M.X. Soloveychik
M.A. Rabinovich

Slobodka:
M. Epshteyn

Telshi: Sh. P. Berman, I.L. Blokh

Utsyany: B. Ayzenshtam

Siauliai: M.D. Atlas, L.A. Geller

Shidlovka: B. Ya. Levitan

Shkudy: I.R. Govsha/Housha, I. Z. Kaiyelyushnik

Eyragola: Ya. G. Rabinovich

Yanishki: Dzimatroveki/Dzimatrovsky


COURLAND PROVINCE

Mitava/Mitau: G.A. Nurok
Bauska: X.Z. Blokh

Vindava: E.Z. Samunov

Goldingen: S. Dubnitsky, I.A. Tsytron (spiritual & public)

Griva: X. Basov

Illukst: I.A. Dezent (public), A. Shlosberg

Candau: M. Zak

p. 19

Libava/Liepaja/Libau:
X.G. Vilfort
A. Geller
A. Nurek
Ya. M. Depenzon

Pilten: I.M. Litvin (spiritual & social)

Pozelli: N. Kreynes

Subbat: M. Zakher, A.B. Tants

Tukkum: G. Lekhtenshteyn (spiritual & social)


KURSK PROVINCE

Kursk: B.Sh. Bassin (public), Belinky (spiritual & social)


KELETSKAYA/KIELCE PROVINCE

Kielce: M.N. Erusalimsky, rabbinical committee member

Andreev: A. Vaynberg (spiritual & social)

Bodzentin: S.G. Zilbershteyn

Busk: Sh. Goldman

Vlotov (Vlotho??): Sh. Gert (spiritual & social)

Vodzislav/Wodzislaw: M. Ayzenfeld, A.R. Rotenberg

Volbrom: B. Gitler (public), M. Vaynberg

Dzyalotin: B. Kantor

Zharpovets: Gollerman (spiritual & social)

Lelevsk: L.B. Yanovsky

Malogoszcz: Sh. M. Ruzhany


p. 20

Mekhov: Sh. Shayfrukht

Novobozhesk: M.G. Spiro

Olkut: I.P. Galerman, M.M. Rozenshtraukh (public)

Pilica: D. Shidlovsky/Szydlowski (public), P.M. Yustman (public)

Pichkov: S. Rapoport

Protovitsa: M.V. Zavadsky

Skala: I.N. Shtark

Slavkov: Sh.  Zaionts (spiritual & social)

Sokolov: Z.F. Morgenshtern

Gmina Stopnica: I. Shvarts

Checiny: N.M. Fish

Khmelnik: A.I. Silmen


KUTAISI PROVINCE

Sudzhuk: M.M. Elyashvillli


LIVONIA PROVINCE

Riga: I. Kantor, L.Sh. Shneyerson/Shneerson


LOMZYNSKY

Lomza: A.Y. Tsykovich

Vrok: Sh. N. Sh. Miodusser (spiritual & social)

Vizna: V. Atlas


Vasosz: M. Skrablyatsky

1902 BERLIN: TWENTIETH REPORT ON THE ACADEMY OF JUDAIC STUDIES: DIRECTORY OF BENEFACTORS (#2)

1902 BERLIN-- ACADEMY OF JUDAIC STUDIES: BENEFACTORS
Saturday, September 26, 2015

1911-1920 KAMENETS-PODOLSKY: MARIINSKY GIRLS’ HIGH SCHOOL (#4)

1911-1920  KAMENETS-PODOLSKY: MARIINSKY GIRLS’ HIGH SCHOOL  (#4)
(Kitlinsky Alexei-Kietlinski)

For:
1871-1895 (#1):
http://yourjewishgem.blogspot.com/2013/06/1871-1895-kamenetz-podolsk-mariinsky.html

1896-1900 (#2):
http://yourjewishgem.blogspot.com/2013/07/1871-1919-kamenetz-podolsk-mariinsky.html

1901-1910 (#3):
http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/09/1901-1910-kamenets-podolsky-mariinsky.html


1911

Basherglik Nekhama Itsekovna 5/13/1892
Vaynbaum Basya-Sheyva Srulevna  12/6/1893
Vernik Beyla Iosifovna  3/1/1892
Pistrak Gryma Moyshena  10/14/1893 Gold medal


1912

Akselrud Khaya-Feyga Nutovna  1/11/1895
Babich Malka Srulevna  7/4/1894
Blokh Sura Berovna  9/4/1893
Vargaftig Liina Leyzerovna  926/1895
Vitelis Basya Fishelevna  1/10/1894
Goldenberg Ides Shulimovna-Shakhnovna 10/15/1894
Silver medal
Kaplun Charna-Genya Yankelevna-Froimovna  11/6/1892
Kleyman Rukhel Iosifovna  3/2/1894
Landa Roza Iosifovna  9/28/1894
Rekhter maryam Shloymovna  4/1/1894
Royzerblat Ryvka Binyuminovna  3/23/1894
Feller Perl Shmulyevna-Leybovna  12/16/1894
Fridman Perel-Gitel Berovna  12/25/1894
Shister (Kleynman) Charna Shleymanovna-Leyzerovna  8/28/1895
Elzon Brukha Iosifovna 10/10/1894

1913
Avrus Lina Shmulevna  1/20/1896
Berlinberg Etel Gershovna  5/24/1896
Bondar Dina Mekhelevna 3/28/1995
Galp Tsirlya Leyzerovna  3/25/1894
German Sonya Moyshevna_Leybovna  11/1/1895
Goffan Roza Avrum-Beyerovna  7/7/1896
Lukacher Ester Fayvelevna  12/18/1894
Nesis Pesya Usher-Zeylikhovna  5/8/1896
Palatnik Khaya Shimovna  8/30/1895
Reznik Royze Srulevna-Avrumovna  4/4/1895
Fayn Pesya Berkovna-Berishevna  1894
Erlikh Tanya Alterovna

1914
Akerman Brukha Leybovna-Ioynovna  1/21/1898
Bernshteyn (Krekhman) Brana Mordkhovna 9/7/1896
Brotskaya Feyga Itsekovna  12/17/1896
Veksler Khava leybovna  10/9/1895  Gold medal
Vysotskaya Mindya Yankelevna  2/16/1896
Gelman Royze Khazkelevna-Binyuminovna  3/14/1897
Gekhtman Khana Berishovna 3/8/1897
Lerenman Etel avrumovna-Borukhovna  11/17/1896
Meykhes Ester Itsek-Meyerovna  9/12/1896
Miranskaya Leya Isruyelovna-Girshovna  7/26/1895
Movergan Sura Kivovna (Nivovna) 2/15/1895
Pistrak Malka Moyshevna  11/8/ 1895
Rekhter Maryam Shliomovna
Shister Mindya Avrumovna 5/14/1896
Studenitser Ryvka Volfovna  12/1/1894
Shvaytser Khana Gersh-Beyerovna  2/23/1897
Shvarts Brukha-Etlya-Berkovna  1/22/1897
Shepshelevich Sura Zeydelovna  12/13/1894
Sherman Ryvka Shloymovna-Isheirovna_Zelmanovna  6/3/1896
Shumilevich Raisa Filippova  1/20/1895. Proskurovsky. N. I. Kharkov Private Women’s Gymn. In 1913.

1915
Bronshteyn Perel Nukhim-Berovna 6/9/1899
Vaynbaum Reytsa Iukhokovna 9/18/1898
Gitler Royza Nakhmonovna  11/20/1896
Goldenshteyn Tsipoyra Volfovna  11/18/1893
Grinberg Dobrysh itsekovna  1/24/1899
Grinberg rukhel Moshkovna 8/1/1898
Zilberman Gitlya Gershovna  9/10/1898
Kats Rukhlya Ikhilevna
Luvishchuk Syma Khaimovna  4/22/1896
Mandelblat Foga Abramovna  1/19/1897
Miranskaya Ratsa Isruyel-Gershovna  11/6/1897 Silver medal
Nesis Malka Zeylikovna 3/26/1898
Raskin Sura Shmulyevna  5/15/1898
Rekhter Ides Shliomovna  7/24/1898
Sadetskaya Genya Leybovna 7/9/1899
Tsiolek Mariya Zakhariyevna-Yulianovna  1/26/1897 Silver medal
Sheynberg Genya Srulevna  12/14/1896
Sheytelbeyn Khana Genendel-Iosifovna-Borukhovna  12/5/1895
Shister-Kleyman Rukhel Shlioma Leytserovna 8/6/1897
Shuster Leya Volfovna 8/29/1894

1916
Veksler  3/7/1897 (trader—father?)
Vurshtatman  11/2/1899 (physician-father?)
Goldentrester  2/9/1899 physician--father?)
Levinskaya  1/4/1900 (trader—father??)
Levitskaya 3/26/1899
Tutelman  9/19/1896
Fridman  9/29/1896 (trader—father??)

1917
Veksler Ester Leybovna 3/7/1897 Gold medal
Voyler Sura Moiseyevna 1/9/1898
Vurshtatman Zinaida Yefimovna 11/2/1898
Goldentrester Mariam Yakovna 8/29/1899
Fridman Khaya Berovna  9/29/1896
Akerman Leyb Iosifovna—received certificate in 1917 as an external student, verbal (?) department
Vaynbaum Raytsa Itskhokovna, received certif. in 1917 as an external student, verbal (?) dept.
Freylikh Khaya-Etya Leybishevna—received certif. in 1917 as an external student, verbal (?) dept.

1918
Akerman Basya Volfovna  3/13/1899 (trader—father?)
Brandes Rivka  5/25/1901
Vargaftig Masha Leyzerovna  8/14/1901
Zhitomirskaya Reyzel  10/24/1902

1919
Akerman Basya volfovna
Brandes Riva Nukhimovna
Vargaftig Masha Leyzerovna
Volnik Sofiya Yakovlevna
Volfenzon beyla Mordokhovna
Gelilkh Khaya-Rukhel Shneyerovna
Gelman Rivka Iosifovna
Gindberg Sara Srulevna
Grinberg Sura Khaimovna
Yepelboym Golda Nisovna
Zaydler Sura Pinkhasovna
Kantor Kh.
Kardonchik Brana Moyshevna
Kreymer Khaya Khaimovna
Mandelblat Undina Abramovna
Movegan Rekhel Kivovna
Pasternak Genya Moyshe-Gershovna
Peysata Feyga Yudkovna
Perlmiter Malka Shmulevna
Polyak Tsirel
Rekhter Khava Avrumovna
Rozentsvayg Genya Gershovna
Fushman Rivka Mordkovna
Khamyt Pesya Iosevna  1893
Tsinman Maryam-Reyzya Simkhovna
Shaposhnik Etya-Rukhlya Beniaminovna
Sharifman Brana Iosifovna
Shekhter Sura-Genya Kiselevna


1920
Faber Khava