Tuesday, September 8, 2015

1941-1943 MSTISLAVL(aka Amtchislav) , BELARUS: HOLOCAUST

1941-1943 MSTISLAVL (aka Amtchislav) BELARUS:
JEWS  MURDERED DURING THE HOLOCAUST

("Jews in Mstislavl: Materials for the History of the City" Vladimir Tsypin)

The Russian article published an extensive list of murdered Jews, which includes names (first, patronym, last—when available), birth year, occupation, document number (you need to see the appendix for  further document information).   

In addition to history and other background information about Mstislavl, the article also includes pages of memories and notes on famous people born in Mstislavl.

Use an online translator, if necessary, to read the complete information.

Additional information (map, photos): "Msistlavl--A Town Once Called Amtchislav"


On the list below, I am posting last names only of those murdered by the Nazis. The number represents the number of individuals with the same last name. I don’t know their relationships, if any.

Averbakh
6
Avorin
5
Adaskin
4
Azimov
5
Akdilin
4
Asin/Asine
1
Babin
2
Baybin
1
Balotin
1
Beyzarov
2
Beyzor
1
Beylin
5
Beylinson
3
Beylenson
1
Beynusov
2
Belin
2
Belkin
2
Berkovich
2
Berlin
2
Bibichev
1
Bibichkov
1
Bliozov
1
Bondar
2
Bokhrakh
2
Brezeyt
4
Briskin
4
Bryskin
2
Bryantsev
3
Buynover
3
Valkin
2
Vertlib
1
Vradman
1
Vyasely
1
Galman
1
Gavzman
2
Garbatskaya
1
Gastilovsky
1
Gaft
3
Gdalin
3
Gelfan
4
Genkin
2
Gershen
1
Gigin
2
Gilman
4
Gindin
5
Golman
1
Govzman
11
Gorbachov
5
Gorlachov
2
Gorshchteyn
2
Goft
2
Grechanik
3
Grigoryev
1
Gurevich
7
Dalbozhin
1
Dverin
1
Dvorin
8
Dvorkin
3
Dimenbort
1
Diment
1
Dodin
6
Drushikov
1
Dument
3
Dusevich
1
Dushkevich
3
Dymantman
4
Dymentan
1
Dymentbort
1
Dyskin
3
Yeselevich
2
Ye(Ya)sepkin
1
Yesepkin
2
Yefen
2
Zhits
1
Zaykin
2
Zak
2
Zanderlyand
3
Zarankin
8
Zeldin
4
Zlateyev
2
Zlatin
12
Zlatkin
7
Zych
1
Ivanova
3
Ivanovich
3
Ivin
1
Itin
6
Kabdanov
1
Kagan
7
Kazulkin
2
Kapulkin
1
Kaplansky
1
Kaplynek
2
Kapulkin
4
Kartashov
2
Kastralevich
3
Katsapov
1
Kegelis
3
Kisiler
6
Kogan
2
Kozlov
1
Krattser
1
Krol
3
Kudryavitsky
2
Kunyavsky
3
Lapidus
4
Levant
3
Levin
3
Levit
3
Levitin
13
Leykin
1
Leyn
1
Lepidan
1
Livshits
3
Liyfets
3
Lipkin
3
Lipovich
2
Litvin
2
Litvir
4
Lifshits
4
Lubetkina
1
Lyutan
1
Malevykh
5
Malkin
18
Manevich
11
Metelitsa
3
Milyutinsky
8
Minin
2
Minkin
5
Minkin-Orlovsky
2
Mirenburg
2
Mirmovich
5
Mikhlin
19
Muravchik
3
Nasanchik
1
Natapov
3
Novikov
1
Orlovsky
2
Pevzner
2
Pevzmar
1
Pesin
3
Pogoretsky
1
Polakzok
1
Polyakov
8
Poz
2
Pozin
6
Potapov
1
Pragin
3
Prigozhin
2
Rabin
3
Rabinovich
4
Ravzman
1
Raybshteyn
2
Raport
2
Reznikov
1
Reyskin
3
Rosin
3
Rodin
2
Rodchin
5
Ryvkin
1
Sagalov
8
Sanin
1
Sashin
1
Simkin
1
Slavina
1
Slutskin
5
Smolyak
5
Sonin
4
Sorin
5
Sorkiny
1
Sosina
2
Spokoyna
1
Sternina
2
Stralunsky
2
Strachinsky
1
Suninsky
6
Tekhnovecher
2
Titunova
2
Tovbina
2
Tokelbaum
1
Tigubova
2
Turchikhin
1
Ugolev
3
Faybin
1
Fayber
1
Faybushevich
3
Fayn
4
Farber
1
Feyshin
2
Fish
3
Fridin
2
Fridlin
2
Freydin
8
Fridlyand
1
Frumkin
4
Khazanov
2
Khaimov
3
Khanina
1
Khankin
1
Khanutina
1
Khenkin
12
Khesin
3
Khekhin
4
Khesina
1
Khekhina
1
Tsinman
9
Tsomin
3
Tsitunova
3
Tsylman
5
Tsypin
3
Chernyayev
2
Chernyak
9
Chechen
2
Shagalov
3
Shakhanov
1
Sheygal
2
Sheynin
11
Shirman
4
Shifrin
27
Shneyderman
2
Shnitman
2
Shtukin
4
Shtyller
3
Shuman
11
Shifrin
1
Eykho
5
Elkonin
4
Entin family

Enfrukt
3
Epshteyn
2
Ertman
2
Yugolev
3
Yudovich
1
Yasenovich
2
Yafin
2


ADDITIONAL NAMES GIVEN IN TESTIMONY

Kogan S.
Tsinman S.
Lipitskoy N.
Krasotkina F.
Bolotovoy A.
Tsynmana I.
Zhislina E.
Hodyntsevoy
Malkin I.
Chernavsky S.
Tsynmana B.
Sonya G.
Smolyak E.
Lokshina R.
Fedorova F.
Gelfand E.
Esepkina E.
Gerchanikovoy I.
Gasenkova V.
Mihlin B.
Korneeva V.
Osvischer O.


ADDITIONAL NAMES OF THE DEAD
From newspaper “Swiatio Kastrychnika” (8/5/2004)


MEDICAL

Dusevich Bronislaw G.
Doctor, prisoner of war
Ivin Rakhim Ilinichna
Dentist
Tsaplya/Heron Moiseevich Rabinovich
pharmacist
Tovbin Sofia Abramovna
pharmacist
Chernjavskaja Dora Samuilovna
Doctor, prisoner of war


RESIDENTS: Shot in 1941

Krol  Abram Gershevich

Mikhlin Mendel Veniaminovich
b. 1895
Mikhlin Mariya (Meri) Mendelevna
b. 1924
Mihlin Muka Mendelevna
b. 1922
Levitin Elizabet L.
b. 1934
Raspredeleniye Aleksandar
b. 1937
Raspredeleniye Raisa
b. 1911