Sunday, September 20, 2015

WWI:REQUESTS TO LIVE IN PETROGRAD--SOLDIERS (#2)

WWI: REQUESTS TO LIVE IN PETROGRAD--SOLDIERS (#2)
(ST. PETERSBURG)
(“Little-Known Jewish Documents of the First World War” Appendix 2, Anatoly Chayesh, 2014)

The following is a list of surnames from the “Index of Jewish Soldiers, Application for a Permit to Live in Petrograd” based on: RGIA archive, F. 1284. Op. 224). 

PETITIONER
BARASH
BASIN
BEYRAK
BERKOWITZ
BERNOVSKY
BIRKGAN
BOROVIK
BRAUDE
BROOKE
BUKKE
VAYSBAUM
VAYSBERG
VAYSBERT
VAJTMAN
VEYTSMAN
VYHODA
VINOKUR
VYHODSKI
VYDRA
GALPER
GALPREN
GANTVARGER
GERSHENOVICH
GOLENDER
GOLDBERG
GOFFMAN
GREENSTEIN
DASHEVSKY
DVORYAN
ZHIVOTOVSKY
ZHUHOVETSKY
ZHUKHOVITSKI
ZABLUD
ZAVADSKY
ZAYF
ZALKIND
ZARKHIN
ZILBERSTEIN
KAGAN
KIZMAN
KIRSCH
KISSIN
KRASNIKOV
KUZHITSA
LEBENSBAUM
LEVIN
LEVIN
LEITER
LICHT
LURIE
LYATO
MANOVICH
MASIN
MERYN
MORGUNOVSKY
OLSHVANG
ORBACH
ORZHEKHOVSKY
ORLEAN
PACHUCA
PEYT
PINES
PISAREK
PLYUS
POLYAKOV
POREBA
RATS
ROZHRIN
ROITMAN
SAKHAR
SVIRSKY
SIMKIN
SINYAVER
SONKIN
SONKIN
SORIN
SOUKHOVOLSKY
UMANSKY
FAERMAN
FINKELSTEIN
FINKELSTEIN
FISHBEIN
FUTRITSKY
FUTRITSKY
KHAYKIN
SCHENKER
SHENKMAN
SHERMAN
SHIKHMAN
SHMIGELSKY
EHRLICH
YUDASIN
YUDEY