Friday, January 1, 2016

1897, 1915 LITHUANIA: JURORS

1897, 1915 LITHUANIA: SELECTED JURORS(kremenchug.su)


1897 SVENTSIANY COUNTY
(Vilna Government Statements)

Session May 12-17:
Gdut Leyba Natkovich, farmer

Alternates--
Levinson Meyer Mendelevich, merchant
Ginzburg Mordukh Mendelevich, merchant

Session IV, Sept. 9-13

Alternates—
Rabinovich Movsha Zelikovich, merchant
Dembo Zelek Orelevich, merchant


VILNA PROVINCIAL GAZETTE
1897
Alternates

Gordoye Mordukh Abramovich, merchant
Kobetsky Yulyan Salomonovich, burgher

Lau_fyaiky Girsh Yuselevich, merchant
Mikdi_ky Mordukhay Kotelevich or Koiyelevich

Yermansky Shlyuma Berkovich, merchant

Rubin Bentsel Yankelevich-Moshkovich

Lurya Khaim Gershevich

        
Disna County

Alternates:

Session 1
4.Naykin Boruch Girshovich

Session 2
Klu_t Zalman Abramovich, merchant
Levin Berka, buyer (merchant??—купенъ)

Session 3
Levinson Zalman Girshevich
Gun(?)-or Guv (?) Zalman, merchant

Session 4
Landau ZalmanVilekskom (?) County

Alternates:

Yudkevich Naum-Isaak Yudov
Yavich-Broydo David-Shmuylo Itskovich

Khvalinsky Isaak Yudelevich


Vileika County

Alternates:
Kagan Yankel Mikhelevich, merchant

Alternates:
Anselyuvnch Yudel  Venyaminovich

Alternates:
Charny David Peysakhovich

Alternates:
Efron Leyba Girshevich, 2nd guild merchant
Efron Neukh Abramovich, 2nd guild merchant
Katsovich Berka Samuilovich, private attorney


VILNA PROVINCIAL GAZETTE
1915
Alternates:
Vinogradov Movsha Ilich, merchant
Goldberg Movsha Ayzikov

Bykhovsky Zalman Berkov, merchant
Kats Abram Khatskelev

Regular:
Bichun Osip Zakharyev
Levinson Itska Yankelev, merchant
Starobin Pesakh Semenov, merchant