Monday, January 4, 2016

1907 LIDA: VOTERS

1907 LIDA: PERSONS ENTITLED TO VOTE IN STATE DUMA ELECTIONS

First Congress of Urban Voters

LIST NUMBER
SURNAME
FIRST/PATRONYMIC
1
Abezgauz
Mendel Davidov
2
Abramzon
Movsha
3
Ayzenberg
Mendel Movshov
4
Alperovich (or Alnerovich)
Zalman
5
Alterman
Shlema Nokhumov
6
Ayzikovich
Volf Noutov
9
Benenson
Zalman Berkovich
10
Beylin
Mikhail Aronov
11
Bensman
Borukh-Ayyeik Abelev
12
Beneman (or Bensman)
Venyamin Borukhov
13
Burlakov
Wulf Zalkov
14
Brudno
Moysha Elyashev
15
Beynin
Khaim Srolev
16
Baron
Berka Meyerov
18
Vaksmakher
Itsek Davidov
19
Iser Itskov
20
Vulfson
Dovid
21
Vitenberg
Yankel Iaroyelev
22
Gofung
Mordukh Leybovich
23
Grunes
Movsha-Itsik Zalkov
24
Goldin
Movsha Dovidov
25
Gildin
Gilka Khaimov
26
Greyniman
Srol Yankelev
27
Gindin
Zalman
28
Gurevich
Rafail
29
Gutkin
Berka Pinkhusov
30
Gilerson
Zalman Itsykov
31
Ginzberg
Movsha
32
Gringauz
Khaim
34
Dobkin
Mikhel Yuselev
35
Dvorman
Yevzel Leybov
36
Druts
Shlyuma Aronov