Thursday, February 4, 2016

1906 ODESSA: COMPANY OF PROFESSIONAL JEWISH TAILORS CHARTER

1906 ODESSA: COMPANY OF PROFESSIONAL JEWISH TAILORS CHARTER

Members of the Board:
Mikhalsky Moysey--Chairman
Mikhalsky Lev--Secretary
Kukles David-Asst. Chairman
Feldman Gersh--Treasurer
Applicants:
Popok Samuil
Moyseyev Yusif
Voyevsky Isaak
Zhurotska Schevel
Smelyansky Meyer
Podolsky Srul