Tuesday, June 28, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#6A)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS’ LIST  (#6A)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8—Mogilev-Podolski City Council

#1: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/04/1912-mogilev-podolski-voters-list-1.html

 #2: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-2.html

#3: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-3.html

#4: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-4.html


Barsky=B
Mogilev=M
Snitkiv (Snitkov)=S
Yaltushkov=Y 
Shargorod=Shar
Luchinets=Luch

p. 62

NUMBER & NAME
PLACE
4005. Shpiegelman Kopel Kopel Berkkov
Ozar… (?)
4006. Shpiegelman Srul Kotelev
4007. Shpiegel  Yus Abram-Shmulevich
Yar..kiyev
4008. Shpiler Mordko  Leybov
Snitkov (Snitka?)
4010. Shpringel  Shlema Volkov
B
4011. Shpringel Yus Mikhelevich
Shargorod/Sharhorod
4012. Shrapfayer (or  Shrayfayer?) Yankel-Gershon Itsek-Leybov
Luchinets (Luczyniec)
4013. Shprintsak Yankel Nakhimov
Luch
4014. Shprintsin (or Spritsey) Zus Mendelevich
Yaryshiv/Yaryshev
4015. Shpunt Berko Moshkovich
Shar
4016. Shreyner Abram Samuilov
B
4017. Shtromberg Ayzek Yusel
B
4018. Shtayerman Yakov
M
4019. Shtayerman Moshko Leybov
M
4020. Shtayerman Leyba Leyzerov
B
4021. Shteynbarg Pesakh Shmulevich
M
4022. Shterenberg Yankel Meerovich
M
4023. Shteynberg Abram Leybovich
M
4024. Shteynberg Mordko-Leyb Vigdorov
B
4025. Shteynberg Shmul Vigdorov
B
4026. Shteynberg Gersh  Moskovich
M
4027. Shteynberg Volko Shmerkov
M
4028. Shteynvarts Bentsyun Abramovich
M
4029. Shterenshis  Srul Shayevich
Luch
4030. Shterenshis Mordko Moshkovich
Luch
4031. Shterenshis Shaya Ruvinovich
Luch
4032. Shterenshis Yudko Mordkoich
Luch
4033. Shtekelis Bentsyun
M
4034. Shtemberg Nikolay Nikolayevich
B
4035. Shterenberg Nakhman Moshkov
B
4036. Shterenberg  Nakhman Volkov
B
4037. Shterental Srul Froimov
B
4038. Shterenshteyn Volko Abramov
M

Saturday, June 25, 2016

1883 VILNA LAND BANK: PROPERTY SALES (#1)

1883 VILNA LAND BANK: PROPERTY SALES
VILNA PROVINCIAL GAZETTE
 (This is a partial list---to be continued)

NAME OF PROPERTY OWNER
CITY
Beilin Abram Khaimovich
Minsk
Kuzney Movshi Itskov & Revke Avramov
Vilno
Perelman Zalman Abramovich
Minsk
Slepana Yankel Movshovich
Minsk
Fishbeyn Movshi Mordukhov
Minsk
Shpuntovoy Khany Nakhimov
Borisov
Tsukerman Yusel Gertsova
Minsk
Polak Yankel Movshovich
Minsk
Pukermanov Mendel & Zelik  Shayevykh-Aronovykh
Minsk
Feygiva Shevelya Shayevich
Borisov
Topazo Borkha & Movshi Shmuylovykh
Minsk
Burgerov Aron & Abram Itskovich
Minsk
Godashevich Anshelya  Zelmanovich
Minsk
Goldinykh Eli & Shmuyly Abramovich
Minsk
Mints Abram Yucel  Bendetovich
Minsk

Fisherovoy Dveyry Leybovoy
Minsk
Litvinov: Yudel Davidov & Yenty-Sory Beniyaminov
Bialystok
Fisherov: Moshki Meyerovich &  Shoshi Feygi Suprugov
Bialy.
Millerov: Khaykelya Movsheva Moshkkova & Feygi Shlyumvoy-Sholomov
Bialy.
Mints Bendeta Kelmanova
Kobrin
Kaplanov: Solya Gershov & Beymo Srolevoy
Bialy.
Zilbertov: Eli-Kivy Moshkovich & Rivy-Feygi Gershovny Shevelyuy
Bialy.
Vasilkovsky: Izrailya Volfovich & Sory Yuseleny
Bialy.
Vayner Khaim-Aron Shliomovich
Brest
Lrasbaumov: Shakhny Lyubov & Sheyny-Sory Shmuylov
Brest
Novik Abram-Leyzer Moshkov
Kobrin
Arkin Yucel Mordkov
Kobrin
Mechik (?) Yudel Vulfovich
Brest
Lipshits Girshi Shchavelev
Bialy.
Sobolya Yucelya-Moshki Leybovich
Brest
Gertskinow: Movshi-Leyby Piuylovich & Ity/Ita Lei Zundeyuvny
Bialy.
Izabelinskago Abram Khatskelev
Grodno
Milakoskago Girsh Elyuva
Slonim
Pukh Mordkhelya Osherovich
Bialy
Avdyukov: Itski Girsh Davidov & Rivki-Rokhli Tsodikova
Brest
Belokh Mariashi-Beyli (?Mariam-Beyli) Nekhmanov
Bialy.
Smorgonskikh Abram Pertsov & Tsyrki Khatskelev
Polotsk
Safray Rivki Gershonov
Dinaburg (Daugavpils)
Eydusooy Rokhy-Gity Izrailev
Dina.
Abramov Zalman Abova
Dina.
Klyatskin Abram Zalmanovich
Dina.
Idzon Dvery Meyerov
Dina.