Saturday, June 25, 2016

1883 VILNA: MISSING PERSONS

1883 VILNA: MISSING PERSONS

All individuals were identified as Jews.

p. 7 

MISSING FOR REASONS UNKNOWN

Dekshnyanskoy (?) Parish Farmers
1.    Schimmel Mortkhelyuvich Kagan
2.   Borukh Mortkhelyuvich Kagan

REGARDING WANTED PERSONS: THOSE WITH ASSETS & CAPITAL
p. 3

Guranskoe Parish/Settlement—Jewish Farmers
(* These numbers may be ages.)

1.    Zelman Shmulevich Solnechnik—24*
2.    Shmuylo Khaskelevich Kamermakher--28
3.    Itsko Shlemovich Vaynshteyn--29
4.    Mendel Shlemovich Vaynshteyn--29
5.    Shmuylo Shlemovich Burvin--27
6.    Aron Meerovich Abramovich--25
7.    Yankel  Vulfovich  Bazylyan—27
8.    Itska Mordukhovich Blyuzger-24
9.    Vulf-Mordkh Itsykovich Samarsky--28
10.Pinkhus  Mikhelevich Savitsky-29
11. Mikhail Zelmanovich Savitsky—24
12. Peysakh Abelyuvich Nelkin

___________ Commune
13. Vigdara Shlemovich Zhvirblyaskago—29
14. Kagosa Khaymovich Laskova—28
15. Girshi Yusilyuvicha Yuvleva--27