Saturday, July 30, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#7)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS’ LIST  (#7)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8—Mogilev-Podolski City Council

 #1: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/04/1912-mogilev-podolski-voters-list-1.html

 #2: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-2.html

#3: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-3.html

#4: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-4.html


#6A: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-6a.html


Barsky=B
Kopaygorod/Kopaihorod=K
Luchinets=Luch
Mogilev=M
Ozaryntsi=O
Shargorod=Shar
Snitkiv (Snitkov)=S
Yaltushkov=Y 
Yaryshev=Yar

p.62-62

VOTERS LIST # & NAME
PLACE 
OTHER
4039 Shteren David Pavlovich S Doctor
4040 Shmul Itskovich L property
4041 Shtern Izrail Isaakovich M
4042 Shtern David Ikhelevich M
4043 Shtivelman Yus Khaimov B
4044 Shtivelman Yus Yankelev B
4051 Shtipelman Simkha B
4052 Shtipelman Duvid Simkhov Y apartment
4053 Shtok Solomon Duvidovich B
4054 Shtok Zelman Duvidov B
4055 Shtok Yankel  Moiseyev B
4056 Shtraybman Itsko B
4057 Shtrik Aron Ovshiyev B
4058 Shtromberg Lyubish or Leybish Gershkov M
4059 Shtromvaser Srul M
4060 Shtrom Aron-Shmul Zanvelev K
4061 Shtul Abram M
4062 Shtul Duvid Menashev Yar Tenant/lodger
4063 Shtul Abram Menashev Yar
4064 Shtul Aron Nakhmanovich Yar
4065 Shtulberg Khaskell Yusevich M
4066 Shtulboym Aron Leybov B
4072 Shupklat Abram Pertsov Shar
4075 Shusterman Moshko Shmerelevich M
4076 Shusterman Mot M
4077 Shuster Nukhim Yusevich M
4078 Shut Ovshiya Leybov B
4079 Shukhgalter Duvid M
4080 Shushkovski Pesya Leybov Y

Friday, July 29, 2016

1869 VILNA JEWISH RECRUITS (#2)

1869 VILNA JEWISH RECRUITS (#2)

Note: I do not know what the relationship was between the men in some of the second boxes, if the connection was not labeled (brother, etc.)

         The ‘brother” was related to the person immediately preceding him.

LIST #
FAMILY REGIST. # (1858 CENSUS) & NAME
AGE
OTHER
46
2665 Khaim Abramovich  Nemzer  Sh…el ?  “r” (?) Benyamin Meerovich Nemzer
     His brother: Benyamin

22


19

47
1851 Zelman Yu…ich Kri…sky
      His brothers: 1) Shevel
                                 2) Leyba
29
25
23

48
1429 Abram Yeliyashovich Kenskiy
     His brother: Lemakh
27

24

49
1871 Zelik Shlyumovich Koyranskiy or Koyraiskiy
27

50
2062  Moius or Monus Berko Shmuyelyuvich Yugikhes
     His brother: Ovsey
24
20

51
2742 Rafal Leyba Yankelyevich Sinuk (?)
     His brother:Borukh
    
Rahmel-Girsh Sinuk (?)
Girsha Leyba        }
His brother Meer }  
                                  Basrielyuvichi
26

24

26
27
24

52
2282  Yankel Meerovich Stailer or Stanler
22

53
2996 Berko Yankelevich  Daz*ik
Peysakh Yelyukinovich Daz*k
21
22


54
2707 Shaya Yankelovich Grokher or Grozher
His brother: Pinkhos
19

18

55
2538 M… *froimovich  Kur…ik
20

56
2645 Meer Girshovich Rava…iy
25

57
2168 _______  ________  R…Br*
     His brother: Yankel Shimeyl
     Leyzer Novkhovich Rambro
         His brother: Mordukh
22
20
26
24
illegible
58
3068 Ge*at Leybovich Shvarts
26

59
_14_ Mova…  Veniya…ich Shterins*
     His brother: Sholom
28

23

60
1*1*   Zelman Be…vich Shakov
24

61
_113 Shimel Khom… Kats
19

62
1567 Movsha, Yankelovich  Belsky
    His brother: ____
 Leyba Girshovich Beiskiy
27

24
26

63
1903  Yucel Eliash Subbotnke
26

64
2217 Itsko Leybovich Gelfer
   His brother: Mordukh
28
19

65
2337 Movsha Itskovich Sorezon
     His brother: Notel-Yankel
23
22

66
2520 Sholom Yudelyuvich Davarishok
     His brothers: 1) Elyukim
                                2) Gusel
20

19
18

67
2279 Kho*on Leybovich Lider
20

68
2638 Yunam-Litsman (?) Zilber*veyt (?)
28

69
2531 Nokhim-Yankel Kuselyuvich Koltu* (?)
     His brother: Yankel
28
27


70
2872  Shimel Abram Itskovich Zhelya…
     His brother: Movsha
27

20