Monday, July 4, 2016

1884 THOSE ELECTED TO THE VILNA CITY & COUNTY JURIES

THOSE ELECTED TO THE VILNA CITY & COUNTY JURIES: FIRST QUARTER 1884
(Vilna Provincial Gazette)

86. Frumkin Naum Yakovlevich, merchant
87. Shvarts Itsko Yulyevich, cultivator (farmer? agriculturalist?)
88. Solts Samuil Yulyevich, honorary hereditary citizen
89. Oguz Movsha Rubelyuvich, official 2nd guild
90. Elyashevich Solomon Ilich, tradesman, 2nd guild
91. Rapoport Eliash Shmuylovich, merchant
92. Gold Itsko Zelmanovich, merchant
93. Khales Tabiyash Shevelyuvich, tradesman
94. Virshubsky Mordukh Movshovich, tradesman
95. Mekler Yankel  Abramovich, merchant
96. Davidensky Fayvish Movshovich, cultivator (farmer? agriculturalist?)
97. Mayzel Abram Girshovich, tradesman, 2nd guild
98. Zhirmunsky Moisey Shevakhovich
 99. Khlavnovich Shmuyla Yuselyuvich, merchant
100. Taynovich Meer Itskovich, merchant