Thursday, November 24, 2016

1930-1941 ODESSA PHARMACEUTICAL INSTITUTE

1930-1941 ODESSA PHARMACEUTICAL INSTITUTE
Odessa Regional  State Archives (Fund: P-1989)


3. Wortman Sarra Yakovlevna
4. Roltsman Isaac Iaralevich
9. Moshel Abram Itskovich
12. Rabinovich Aron Iosipovich
16. Altus Clara Yakovlevna
38. Dukat Rakhil Abramovna
42. Zilbermints Frida Lazarevna
56. Kulikova Betya Solomonovna
60. Lander Polina Solomonovna
63. Maukh Gertruda Yakovlevna
82. Sedova Lyubov Grigoryevna
93. Faynshteyn S. Sh.
94. Faynshteyn Rakhil Zeydelevna
95. Faygersh Asya M.
100. Freyderman Idya Z.
107. Chernina Manya Yakovlevna