Tuesday, January 24, 2017

1883-1920 KAMENETZ-PODOLSK GYMNASIUM

1883-1920 KAMENETZ-PODOLSK GYMNASIUM ( Provincial Men’s High School): JEWISH GRADUATES (#1)
(KitlinskyA.)

1883
Goldentrest Yankel
Kolpakchi Yefim
Frankel Mordkhe

1884
Gurfinkel Meer
 Raskovich Khaskel-Ber
Rekhtman Shulim
Finkelstein Yitzchak
Frank Levi

Also: Golidshtern Simkha, Felidshtein Mikhyel

1885
Bergman Isaac
Bergman Joseph (silver medal)
Gologorsky Joseph
Kolpakchi Moisei
Litvak Meyer

1886
Bayger Joseph
German/Herman Simkha-Duvid
German/Herman Yekhiel-Mikhyel
Gologorsky Menashe
Goldenberg Ilya-Yakov
Kaplun Shmyel-Elyo
Koifman Jude
Kolpakchi Moisei
Levin Khaim Shlioma
Leifer/Lyeifyer Yakov
Marmor Zalmon
Munk Gdal-Gersh
Podgayetskiy Yakov (silver medal)
Raikhyenberg Moisyei
Roziner Lazar

1887
Goikhman Israel (Srul)
Kolpakchi Shmil
Manasevich Yulii/Julius
Sokolyuk Isaakiy
Shvarts Morits

1888
Rozenblit Yakov
Shyeinis Lyev/Lev

         Left school for various reasons:
         Zaijman Shulom
         Nudelman Mordko-Ber
        
1889
Bronshteyn Moishye Khaim
Vurshtabtman Khaim-Fishel
Lovtskiy Gersh
Sigal Yakov
Shor Moshko (Moisyei)

         Unauthorized (? Not enrolled??): Shvartsman Moti

1890
 Koifman Mordko Srulevich
Lebenzon (Vaysman) Shloma-Idel
Sherman Gdal-Gersh

1891
Rozenblit Aron
Flit/Fleet (Marmor) Yankel

1892
-----
1893
Glikin Shloimo
Munk Yakov
Khess/Hess (?), Nukhim

1894
-----
1895
Vaynbaum/Weinbaum Grigoriy
Hitler/Gitler Itsko
Gologovskiy Moyshe-Khaskel
Kaplun Moishe-Khaskel
Kolpakchi Aron
Marmor (aka Flit/Fleet) Abram


To Be Continued