Monday, February 13, 2017

1883-1884 VILNA JURORS

CITY & COUNTY OF VILNA: JURORS WAITING LIST
1883 Vilna Provincial Gazette 

M=Merchant
Jewish names were written at the end of each list in the original publication

The information below was a notice of jury service requirement, appearing in the 1883 Vilna Provincial Gazette, to serve in 1884.


NAME
OCCUPATION


2nd Quarter 1884

85. Kreier Yankel Itskovich
Merchant
86. Zak Yankel Mordukhovich
87. Bunimovich  Izrail Beniyaminovich
“ 1st Guild
88. Krainik Yudel Girshovich
“ 2nd Guild
89. Davidson Vulf Osherovich
M
90. Voronker Leyba Berkovich
91. Levin Orel Meerovich
92. Germanovich 93. Sh*uel Nokhem Stikhovich (?)
93. Yalovitsnyna Itsko Yankelovich
94. Tsimer Leyzer Zuskovich
Retired private
96. Tobias Lavel Borisovich
M
97. Niberland Yudel Shlyumovich
98. Kaplan Bentsel Girshovich
Surveyor
99. Gordon Mordukh Abramovich
M
100. Lipets Orel Azrielyuvich
M 2nd Guild


3rd Quarter 1884

87. Fin Samuil Yusif Isaakovich
Honorary ___ (illegible)
88. O*Olsnov*y Abram Yuselyuvich
Merchant , 2nd Guild
89. Germa**  **vel Abramovich
Merchant
90. Boyari* (Boyarin?) Tobiyash Girshovich
91. Broydo Shmuyla Itskovich
92. Pundik Abram Leyzerovich
illegible
93. Reidler ? Orel Movshovich
M
94. Mud Grigoriy Yuvelyuvich
Provizor? (Pharmacist?)
95. Kantor Yankel Gershkovich
M
96. Bulin Movsha Mendelyuvich
__ (illegible) Rabbi
97. Klyatsko (?) Eliyash (?) Borukhovich
M
98. Yuffe Kalysh Zelmanovich
99. Brez* Vulf Itskovich
100. Daniyuyevskiy Perts Zyskovich


4th Quarter 1884-85

85. Bostatsiy Mendel Leyzerovich
Shchanan (?)
86. Reyt Aron Yefroinovich (Yefroimovich?)
M
87. Urman Yankel Yudelyuvich
M  2nd Guild
88. Malevanskiy Shmuyla Yankelyuvich
M
89. Radin Girsh Aronovich
M
90. Strashunskiy Khaim  Matvaevich
M 2nd Guild
91. Teyman Shmuyla Yuselyuvich
M
92.Sher Movsha
M
93. Kamenetskiy Aron Yerukhimovich
M
94. Epshteyn (or Epshteyya) Zelman Yankelyuvich
M
95. Levinskiy Movsha Meerovich
M 2nd Guild
96. Trotsky Abram/Movsha Vigdorovich
M
97. Tutman Leyzer Berkovich
M
98. Gordon Meer Yudelyuvich
M
99. Zaks Yankel Leyzerovich
M
100 Apatov Daniil Yudelyuvich
M


LIST OF RESERVE JURORS FROM VILNA FOR 2ND QUARTER  of 1884

NAME
OCCUPATION
13. Budrevich Yusif Matvaevich
M
14. Rosenberg Viktor Yudelyuvich
M 2nd Guild
15. Gorfinkel Yusel-Lev
M 2nd Guild