Wednesday, March 29, 2017

1871 Minsk Provincial News: List of Jews

1871 MINSK PROVINCIAL NEWS
#2, January 9, 1871

(Documents of the National Historical Archive of Belarus—Dedicated to the 175th Anniversary of the Publication “Minsk Provincial News”)

Statement (1870)---List of Jews

         Minsk
Trul Itsko Yankelev
Erelman  Leykher Shmuylov

         Neume__go (?)
R__skiy Movsha Zalmanov

         Borisov
Minkov Abel Minov
Meza Gershon Gdals__
Zy__miv Beniamin Leyzorov

         Bobruisk
Katsnelsonov Rasa Itskov
Erenburg Zalman Srolev
Luria Girsh Shendorov
Dnorkn__ (?) Vulf Nokhimov
Faytelson Yankel Mendelev

         Pinsk
Pomerints Meyer Itskov
Digon Itsko Moysyev

         Mozyr
Bergman Zalman Abramov

         R__tska (?)
Fey__nberg Gerts Litmanov

         Slutsk
Maiov__tskiy  (?) Nevakh (?) Itskov
Fi__ Yussl Abramov

Monday, March 27, 2017

1883 VILNA POPOURRI


1883 VILNA POPOURRI
(1883 Vilna Provincial Gazette )

“SECOND SECTION”: PROTOCOLS –DUMA OF DISNA CITY
(#8, p. 1)
i. 19
1  Regarding the dissolution of the right of landed property, owned by Moysey Rozeta, Zalman Levit, Berki Siutkovich & others, in the city.

“NAMES LIST:
JEWISH FARMERS OF DEKSHNYANSKY PARISH (ДЕКШНЯНСКОЙ ВОЛОСТИ), LOCATED IN UNKNOWN CASES
(#19, p. 7)
i.51
Shimshel Mortkhelyuvich Kagan—in 1877
Borukh Mortkhelyuvich Kagan—in 1877


ABOUT LOSS OF DOCUMENTS: City of Vilna Administration
(#20, p. 3-4)
i.53-54
July, 1882---Philistine, Moisey-David Zusmanovich Stolov

i.54
Vileika District unarmed police—a military officer’s certificate was issued by Borisov’s District military service on November 4, 1875 for a former farmer of the Nest-Novicky (?) Society, who belonged to the Dolginovsky Jewish Society (Community?), Gershen Leobov Gordon.


VILNA LOCAL NEWS: CRIMES
(#98, p. 6)
i. 355
1.   On the evening of  December 15, a wheel, valued at 5 Rubles, 50 Kopeks, was stolen from the Ostrovorotioy St. home of Mendelyu Matskevich Shlyusberg….

4. On December 18,  merchant V.G. was arrested on Dvortsov Lane, selling Jewish talis  and yarmulkas. Preliminary inquiries revealed that the talis and yarmulkas were stolen from Zakhariya Abramson in the Virshubovsky home on Transfiguration St., in which G. had been admitted. The inquiry was forwarded to the magistrate.

Wednesday, March 15, 2017

1913 KAMENETZ PODOLSK: BUSINESSES (#2)

1913 KAMENETZ PODOLSK: BUSINESSES (#2)
 (1913 Business Directory)


p. 907
         Grocery & Food Supplies:
Adesman Yankel, (Skalinskago) ; Akselrud Yank. Ioc., (Lekhtman)

Bakaleynik Perlya Duvid. (Vikla); Balondinsky Iv. Mois; Beker Khaya (Kaplun); Bekman Khaim Mordk. (Lasta); Berenshteyn Sura Leyzor (Polskiye-Filvarki, Dorozhinsky); Blitstein Ita Ioc. (Yavorskago); Blitsman Ushert Mot. (Levenzon); Blushteyn Mendel Ikhil. (Mitsovskago ?); Braunburg Ink. & Shapochnik Yus.; Broyt Rivka Meyer (Istanbul); Brongold Motlya Alter. (Polskiye-Filvarki); Bryk Itsko-Ayzik Usher. (Akkerman); Belits Duv Moshk. (Oksmana), Belits Ilyash-Abr. Yud. (Bronshteyn)

Vaynboym Zlata (Akkerman); Vayntrub Shifra Moshk.; Vayntsap San Shulim (Filvarki); Vaysman Rukhlya Simkh.; Vassermann Ester Shoyel.; Vatenmakher Khuna Mendel. (German); Volfenzon Pin Mordk. (Polskiye-Filvarki); Volfenzon Khaim Mord.

Galsinskiy Shlyuma Froim (Lyuby.); Ganitskiy Khaim Ayzik.;Gladshteyn Genya Abr.; Gluzkater Tuba Ioc. (Muratovich); Gluzkater Gudya Sukher. (Shafirshteyn); Gluzman Pesya Yud. (Dobrovolsky); Gluzman Sheyva Aizik. (Shroyberg); Gluzman Yank. Iser. (Zaydman); Goldenberg Malka (Bronshteyn); Goldenberg Sura Leyb. (Kleyman); Gordynskaya Nat. Al. (Gorodskoy bashni.? City Tower?); Grinberg Moshke Yank. (Feldshteyn).; Groysman Elya Gershk. (Novakovskago)

Sunday, March 12, 2017

1923 REVEL COMMUNITY MEMBERS (#1)

1923 REVEL COMMUNITY MEMBERS (#1)

Estonian Archives: “List of Members of the Community” TLA.1387.2.9; 1923-1923

The address, while in the original, is not included here.p. 3
Ayzenshtadt Grigori
Ayzenshtadt Polina
Abramson  Girsh
Abramson Ella
Abramson Maks-Mend.
Abramson  Tsipora
Abramson Abram
Abramson Abel
Abramson
Aronovich  Yankel
Aronovich  Fanni
Abramovich Reyze
Amitan Abram
Amitan Khanka
Aleksandr Mira
Aleksandr Meer
Aronshtam Beniamin
Aronshtam Zhenni
Aronshtam Meri
Aronshtam Rashel
Abramsky German/Herman
Aronson Naum
Aronovich  Tsilla
Aronovich Leiser
…….Daniel
Aronovich  Fenya
Aronovich Base
Aronovich Shmuel
Aronovich  Etel
Altmark Ekhiyel
Asnovich Leyb
Asnovich Tsilla
Asnovich Movsha
Asnovich  Maryasha
Asnovich Isroal
Asnovich Nisen
Asnovich Miriam
Abramson Sara
Abramson Khane
Aronovich Fayvem
Aronovich  Eydel
Aronovich Shmerl
Aronovich Marta
Abramson Peretz
Amitan Isay
Altmark Zorokh

p. 4
Buras Meer
Butas Khaya
Berkovich Tsira
Blyumberg Mendel
Blyumberg Berta
Brisk Herman/German
Brisk Isaak
Brisk Gilda
Bovshover Zisk.
Bovshover  Rakh.
Blekhman Raf.
Belchikov Bor.
Belchikova
Belchikov Vulf
Byaik Moisey
Byaik Lyutsiya
Brin Khaye
Belostotskiy Sam St.
Belostotskiy Is.
Belostotskaya Lyuba
Belostotskiy Ven.
Ballak Bentsyun
Ballak Rive
Belostotskaya An.
Ballak Yuliya
Bentsovich Isaak
Bik Dav.
Bik Rakh.
Blekhman Mozes
Blekhman Revekka
Blekhman Yette
Berkovich Issak
Bruk Lazar
Bezprozvannaya  Tsipeb.
Bezprozvannaya B.
Bezprozvannaya Yu.
Bezprozvannaya
Bezprozvannayy K.B.
Brisk Riva
Borovik Mordukh
Borovik Sheyne
Berkovich Yus.
Berkovich Roza
Benenson Mariya
Brashinskiy Yus.
Brashinsky Yus.
Brashinskaya Anna
Brashinskaya Feyga
Brashinskiy Ven.
Balonova Anna
Balonov Borukh
Blekhman Abram
Brenner Gersh
Brenner Anna
Laushild Liba
Blyumson Marta
Blyumson Sara
Bezprozvan. Sam
Bezprozvan. Bassheva
Baron Konst.
Baron Olga
Baron Aleks.
Baron Izabella
Baron Yelena
Balkin Lemma
Berkovich Frida
Berkovich Zhenya
Berkovich Mois.
Bik Mois.
Bgin Mikhel
Bgin Sara
Bgin Ella


To Be Continued