Wednesday, March 8, 2017

1883/1884 TRAKAI WAITING LIST: JURERS

1883/1884 TRAKAI WAITING LIST: JURORS
(1883 Vilna Provincial Gazette # 98, p. 3-6)

T=Tradesman
M=Merchant

Those Chosen as Jurors in the City & County of Trakai

NAME
OCCUPATION
i. 350

1st Quarter 1884

1. Abovich Khonon Khaimovich
Tradesman
2. Adelson Leyba Abramovich
3. Bukhman Yudel Leybovich
T
4. Tersh Leyba Leyzerovich
5. Gorfayn Sheimel (?) Benyaminovich
Merchant
6. Ziman Izrayel Davidovich
7. Kats Yudel Mendelovich
T
8. Klauziyer Kadysh Khatskelevich
M
9. Lyubetskiy Itsko Nokhimovich
T
10. Levin Efroim Mov*yuvich
11. Movasovskiy Tsalko Efroimovich
12. Mileykovskiy Rubin Yankelovich
M
14. Shinelevich Movsha Galelevich
T


i. 351

2nd Quarter 1884

1. Aronson  Sholmo Haimovich
Tradesman
2. Abramovich Movsha Girshovich
3. Braverman Berko Beitselevich
4. Blokh  Yusel  Mortkhelevich
5. Zhidikaner Leyba Nokhimovich
6. Zupovich Nokhim Berkovich
7. Kabach**K Abel Ovseyuvich
8. Katsovich Ezsel (?) Aronovich
9. Lauk*enitskiy Girsha Yuselevich
10. Liberman Leyzr Noselevich
11. Mikhayuvskiy Mortkhel Yankeleivich
12. Rozental Itsko Vulfovich
13. Rotnitsky Daniel Orelevich
14. Mulyar Yankel Davidovich


i. 354/355

3rd Quarter 1884

52. Novitskiy Moysey Abramovits
Tradesman
85. Abramovich Leyba Elyashevich
86. Abelev Movsha Leybovich

87. Blyumberg Gavriyel Girshovich
88. Bukhman Shlyuma Leybovich

89. Bufman Itsko Shmuylovich
90. Gutman Shimel Khaimovich
91. Giraytskii Kopel Berkovich
92. Yeznenskiy Itsko Leoybovich
93. Elfman Vulf Pertsikovich
94. Koreayevskiy (Korenevskiy?) Efroim Davidovich
95. Korenevskiy (Koreayevskiy?) Khaim Efroimovich
96. Kagan Rubin Movshovich
97. Kopanskiy Itsko Meyerovich
98. Kagan  Rubin Meyerovich1883/1884 TRAKAI: JURORS IN RESERVE
(1883 Vilna Provincial Gazette)

NAME
OCCUPATION
i. 355

7. Gorfayn Shepshel Beniyaminovich
Merchant
16. Kuts Yudel Mendelyuvich
Tradesman
25. Milykovskiy Rubin Yankelyuvich
M
28. Novitskiy Moysey Abramovich
T
32. Piletskiy Gedeon Avramovich
34. Piton Neftel Beniyaminovich

No comments:

Post a Comment