Thursday, April 13, 2017

1902-1903 ODESSA: ALL ODESSA DIRECTORY OF REAL ESTATE (#2)

1902-1903 ODESSA: ALL ODESSA DIRECTORY OF REAL ESTATE

         LAWYERS

NAMES
p. 186/i.256
Bernshteyn B Ya
Bernshteyn K G
Brodskiy II
Bukhshtab AG
Ber AM
Blank AB
Vulf SM
Gamburger/Hamburger AM
Garfunkel MS
Gurovich SA
Zeyliger/Zeiliger FN
Zak MA
Lainskiy Yu. G.
Leybovich L.I.
Lazaris AV
Morgulis MG
Malenberg V. Ya
Margolin SP

p. 187/i.257
Pitkis VB
Pergament O. Ya.
Rikhter AK
Sosin Ya. G.
Tiktin SG
Tiktin IG
Tintin NI
Umanskiy V. Ya.
Tsviling/Zwilling
Chatskin LZ
Shukher IA

     ASSISTANT BARRISTERS
(* Also solicitors at Odessa Commercial Court)

p. 187/i.257
Blyumenfeld GF*
Breytman GM
Brodskiy AX*
Varshavskiy AE
Gandler DM
Gurovich IA
Gutnik SM
Goldshteyn LP
Grosman AI
Zeyliger IP
Kogan-Bernshteyn IL
Liberfarb ZL
Leonard AK
Laski T.V.V.*
Landsberg SG
Lyutksvich Ya.-K. F.
Natanzon MN
Polyak Ye. G.
Rubinshteyn LN*
Rabinovich IA
Rabinovich MS
Rozen LS*
Rozen KL
Trakhtenberg Ya. Ye. (or Ya. E.)
Shteyn A.-D. A.
Shrayber B. Ye
Shteynfinkel B. Ye.
Engelgardt/Engelhardt AR


     PRIVATE ATTORNEYS (civil & criminal matters)

Balaban IM
Gorodenskiy MP
Guber P. Zh.
Girshfeld/Hirshfeld Ya. S.
Dorfman AD
Zilberman IM
Lichman YA
Meytfirer AS

p. 188/i.258
Privman Yu. M.
Sabsoy N.
Shamo Mikh. Solom.
Shrayberg M. Ye.

No comments:

Post a Comment