Sunday, April 16, 2017

1906 VILNA--FIRST PRECINCT: VOTERS' LIST (#5A)

1906 VILNA: FIRST PRECINCT: THOSE WITH THE RIGHT TO VOTE IN THE STATE DUMA ELECTIONS (#5A)p.9/i. 10
215. Bagransky  Movsha-Eliash Zelmanov
216.Badash Kivel Yudelevich
217. Bazelyan Benyamin Mordukhovich
218. Bakaturskiy Abram Vulfoich
219. Bakaturskiy Khaim Abramovich
220. Bakaturskiy Yudel Abramoich
221. Bakaturskiy Yankel Abramovich
222. Bakesulskiy Izrail Shmuylovich
223. Bakysulskiy  Itsko Shmuylovich
224.Baksht Movsha-Itsko Yankelevich
225. Bak Efroim Yankelevich
226. Bak Abram Yukhelevich
227. Bak Yusel Itskovich
228. Bak Movsha Berkovich
229. Bak Nisel Itskovich
230. Balash Leyzer-Matys Shmuylovich
231. Balash Shaya Davidovich
235. Balosher Mates Meylakhovich
236. Balter Yankel-Shlyuma Davidoich
238. Balbariyskiy Mendel Zorukhovich
240. Balmotov Ayzik Leybovich
241. Baltsvinik Shmuylo-Shakhno Berkovich
243. Balshevich Leyba Ayzikovich
251. Baranovich David Khatskelevich
p. 10/i. 11
258. Baranov Samuil Danilovich
259. Baran Aron-Yudel Leybovich
266. Barishnik Yankel Leyzerovich
269. Barovik Abram Vulfovich
270. Barov Abram Solomonovich
275. Baran Nokhim Davidovich
277. Barotmakher Leyba
282. Barchanovich Yankel-Shimel Khaimovich
285. Barshchevsky Shmuyel Simonovich
286. Bar Izrail Fayushevich
287. Basman Mordukh Zelmanovich
288. Basman Shneyer Leybovich
289. Bason Tsalel Aronovich
290. Bastansky Elyash Mendelevich
291. Bastatsky Izrail Shimelevich
p. 11/i. 12
302. Bashkevich Khatskel Vulfovich
303. Bayun Mordukh Yusel Berkovich
304. Bayzer Itsko Izrailevich
305. Baykovich Vulf Izrailevich
306. Baykoich David Vulfovich
307. Begak Ber Yakovlevich
308. Began Meer-Zelman Shlyumovich
309. Begeld Mordukh Notelev
310. Bezdanskiy Abram Itskovich
311. Bezdanskiy Azriyel Itskovich
312. Bezdanskiy Itsko Sholomovich
314. Bezprozvannyy Mordukh Vigdorovich
315. Bezsmertnyy Samson Girshevich
316. Beker Vulf Movshevich
317. Beker Girsh Mordukhovich
318. Beker Yunas/Yonas Pinkhusovich
319. Beker Shebsel Pinkhusovich
320. Beker-Zak Leyba Yankelevich
321. Beker Notel Yuselevich
328. Bengen Itsko-Berko Girshevich
329. Bengin Shaya Daidovich
p. 12/i. 13
333. Benskiy Vulf Movshevich
334. Benskiy Girsha Abelevich by authority of marriage to Sary-Frumy Yusselevn.
335. Bensky Movsha Faivushevich
336. Benskiy Yankel
338. Benyako Yankel Leizerovich
340. Berger Meer Yevelevich
341. Berger Shevel Yuvnovich
346. Berek Abram Mendelevich
347.Berek Itsko-Yankel Getselevich
348. Berelevich Izrail Leybovich
349. Berelovich Shevel Movshovich
350. Berenshteyn Abram Borukhovich
351. Berenshteyn Abram Kuselevich
352. Berenshteyn David Itskovich
353. Berenshteyn David Shmuylovich
354. Berenshteyn Itsko Davidovich
355. Berenshteyn Meer Kuselevich
356. Berenshteyn Shlyuma Gabriyelevich
357. Berzok Khona Leybovich
358. Berkman Shlyuma Girsheich
359. Berkman Shmuyel Shlyumovich
360. Berkman Shmuyel Shmuyelevich
361. Berkovich Rubin-Itsko-Yusel Rafailovich
362. Berkoich Samuil Vulfovich
364. Berkov Khaim Itskovich
365. Berkon Khaim Itskovich
366. Berlin Yudel Khaimovich
367. Bermanovich Gordon-Abram
368. Berman Idel Khaimovich
369. Berman Leonid Lazarevich
p. 13/i. 14
370. Berman  Meer Itskovich
371. Berman Movsha Elyashevich
372. Berman Moisey-Ilya Yudelevich
373. Berman Nokhim Pinkhusovich
374. Berman Uriy Movshevich
375. Berman Khaim Menakhmovich
377. Bernshteyn David Girsha-ayzikovich
378. Bernshteyn Itsko Davidovich
379. Bernshteyn Yusel Movshevich
380. Bernshteyn Lazar Samuilovich
381. Vweor Mocah Izraileich
384. Berkhon Zelman Movshoich
385. Berman Girsha Yankelevich
386. Bershteyn Abram Kuseleich
387. Bershteyn Abel Leybovich
388. Beskin Mendel Izrailevich
390. Bets Fayvel Gentselevich
391. Beylin Vulf Khaimovich
392. Beylin Mosha Zelmanovich
393. Beyl Bentsel Shayevich
394. Beynin Genakh Aronovich
395. Beynkenshtat Girsha  _afailovich (Rafailovich??)
396. Beyrak Shaya Vulfovich
397. Beysgalakh Itsko Girsha Davidovich
398. Biber Nokhim Leybovich
400. Big Yudel Shimelevich
407. Bimdas Shlyuma Movshovich
408. Binek Mordukh Rubinovich


(To be continued)

No comments:

Post a Comment