Tuesday, April 18, 2017

1915 VILNA PROVINCIAL GAZETTE: Missing Persons; Jurors

#1, p. 3/i.2
         MISSING PERSONS
Meer Movshov Feygelson—Vilna

                    Subject to conscription for 1914 compulsory military service:
Yankel Khonova-Meyerov Levin
Leyby Mordukho Reznik
Efroim Yuselev Beker
Samuil Borukhov Krever
Yudel Abramov Levin        
Abram Yankelev Shneyder

                    Lida County
Isaak Yudelev  _onimonskago (_onimonsky?)
Moisey-Leyb Itskov Meyerovskago (Meyerovsky?)
Borukh-Shimelya Girshev Slonimskago (Slonimsky?)

 #3, p. 1/i. 7
         NOTICE: VILEYKA REGULAR & RESERVE JURY
Regular:
Kopelyuvich Yankel Mordukhov—Tradesman
Levinson Itska Yankelev—Tradesman
Nikandrov David—Engineer

Reserve:
Bykhovskiy Zalman Berkov—Tradesman
Kats Abram Khatskelev--Tradesman

No comments:

Post a Comment