Tuesday, August 21, 2018

1912 TARASCHA DISTRICT (KIEV):JEWISH VOTERS (1st CONGRESS) #1

1912 TARASCHA DISTRICT (KIEV): JEWISH PERSONS WHO HAVE THE RIGHT TO VOTE IN THE STATE DUMA ELECTIONS (1st CONGRESS)


The following individuals were all identified on the list as Jewish. (This is a partial list.)

NAME
ELECTORAL QUALIFICATION (place where person had real estate, commercial/fishing business, or rental apartment, giving him the right to be a voter)
p.2

1 .Altman Itsko Zey_ikov
Tarascha
4. Apatovskii Usher Yankelevich
Stavishche
5. Alper Shama Yulokhov
Pyatigory
6. Alperich Srul Mordkov
7. Aldpen Avrum Mordkov
Zhivotov
8. Altman Froim-Usher Mordkov
Tarascha
9. Altman Benumin Mordko Berov
Stavshche
10.Alper Eilik Gdalev Aronovich
11.Aizinberg Leyvi-Moishe Yankelev
12.Alper Aron Duvidov
13.Alper Borukh Evelev
14.Anbinder Avrum Khaskelev
15.Alper Eilik Gdalev
16.Arbitman Khaim Srulev
Tetiev


20 Berkut Yusif-Leyb Moishe-Mordkov
Tarascha
21. Budnik Aizik Nus-Yusevich
22 Belskii Moshko Mordkov
24.Bazhant Kelman-Leyb Shimonov
Tarascha
26.Berkhman Leyba Kunev
27.Budnik Yankel Yusevich
28.Belakovskii Shaya Borukhov
29.Burshtein Yankel Shmerelev
33.Berkhman Duvid Kunev
34.Banin Tevel Mordkov
p.3

59.Budman Ruvin Shmulevich
Stavshche
60.Besidskii Khaim Duvidov
62.Berdichevskii Yankel Gershkov
Pyatigory
63.Brodskii Moshko Sukharov
Zhashkov
64.Busler Avrum Rakhmilev
65.Berger Faivish Meerov
66.Berelson Avrum Kelmanov
67.Berelson Nuta Kelmanov
68.Brodskii Yankel  _ershkov (Gershkov?)
69.Brodskii Zelman Simkhov
Tetiev
70.Bykov Nuta Zelmanov
71.Baytsitsman Yus Meerov
Pyatigory
72.Buzovskii Usher Avrumov
73.Burokhach Avrum-Yus Meerov
Zhashkov
74.Baraban Nukhim Itskov
75.Burokhach Mordko Avrum-Yusev
76.Bershadskii Kiva Shulimov
85.Belskii Bentsion Nusev
Tarascha
86.Blinder Bentsion Leyzorov
87.Burshteyn Volko Gershkov
88. Budnik Leyba Nus-Yusevich
89.Bronshteyn Nus Yudkovich
90.Bachelis Meer Leybov
Koshevata
91.Bogomolny Shabsa Berkov
92.Blinder Itsko Moshkov
93.Blinder Shaya Bentsionov
94.Burwhteyn Leyba Moshkov
Stavshche
95.Bayman Srul-Duvid Leybov
96.Belogorodskii Yankel Shulimov
97.Belogorodskii Khaim Yankelev
98.Banin Khaim-Duvid Nekhemev
99.Berdichevskii Ayzik Refulev
100.Borinskii Avrum Khaim-Leyzorov
101.Borushenko Yus Shlemov
Zhashkov
102.Brodskii Bolko Avrumov
104.Bubar Gersh-Leyba Shmulev
Tetiev
105.Baltak Berko Khaimov
106.Bykov Usher Duvidov
107.Bogomolny Shulim Gershkov
108.Babich Mordko Avrumov
Zhashkov
109.Bronshteyn Sender Yuinov

p.4

122.Vinograd Yankel Moshkov
Zhashkov
123.Voronyanskii Srul Berkov
124.Vilfond Srul Aronov
Pyatigory
125.Vaynerman Leyzor Zelmanov
126.Volynskii Khaim Gershkov
Zhashkov
129.Volodarskii Borukh Bentsyun
Tarascha
132.Vilshanskii Aba Moishe-Leybov
Koshevata
133.Vilshanskii Avrum Leybov
144.Vaynerman Fayvel Avrumov
Pyatigory
p.6

232.Dovgalevskii Benyumin Srulev
Tarascha
234.Derzhavets Avrum Shamonov
235.Dovgalevskii Duvid Leyzorov
237.Dudnik Berko Avrum-Shlemov
Zhashkov
238.Derzhanskii Yus Moshkov
Pyatigory
239.Divinskii Mordko Zeilikov
Koshevata
240.Divinskii Aron Mordkov
Tarascha
244.Divinskii Avrum Mikhelev
Koshevata


253.Erusalimski Shaya Moshkov
Tarascha


255.Zhukovskii Gil Itskov
Tarascha
256.Zhovnirovski Borukh Gilevich
259.Zhivotovskii Meer Froimov


265.Zabarenko Avrum Meerov
Tarascha
267.Zamucheni Tsal Motev
Zhashkov
268.Zuslin Itsko-Srul-Duvidov
269.Zilberman Mordko Shevelev
Tetiev
270.Zolotusskii Aron Mordkov
271.Zaidenberg Avrum Avrumov

272.Zbarachevskii  El-Leybi Nukhimov
Zhivotov
273.Zbarchevskii Yuzhef Nukhimov
274.Zilberg Yusif-Khaim Leybovich
Zhashkov
276.Zakutinskii Itsko Leyzorov
Tarascha
280.Zatulovskii Yankel Yusev
Stavische
281.Zamuchenni Bentsion Tsalev
Zhashkov
282.Zinger Shaya-Bir Benevich
Pyatigory
p.7

283.Zaidenberg Shmul-Leyb Avrumov
Tetiev
284.Zabezhanskii Ikhel-Leyb Moshkov
285.Zabapa Noyakh Shimonov
286.Zilberman Shevel Mordkov
287.Zlatopolskii Shmul-Leyb Mordko-Mikhelev
Tarascha
288.Zatvornitskii Nukhim-Gersh Yankelev
Tetiev


291.Izrailskii Ben Yankelev
Zhashkov
292.Izrailskii Ovsei Yankelev

No comments:

Post a Comment