Sunday, September 23, 2018

1905 UKRAINE: KIEV (+ Other Towns)—Some Participants in Riots & Demonstrations (Names Appearing in Various Reports) [#2]


1905 UKRAINE: KIEV (+ Other Towns)—Some Participants in Riots & Demonstrations (Names Appearing in Various Reports) [#2]
(Young People of Bila Tserkva & Elsewhere Who Participated in Strikes, A. Krakovsky)i.378,380
DECISION: Sept 16, 1905
"Upon examining the report submitted by the Uman County governor, and inquiring into the persons named who were participants in the crowds (demonstrations?) and who were guilty of violating the binding order of the Governor General, it has been decided that they are subject to arrest this September."


NAME
AGE
For three months:

2.Avrum Meerov LITVAK
24
3.Azrilya Moshkov YANOVSKY
19
4.Aron Yankelev LOTERSHTEYN
20
6.Yusya Mikhelev M__KHEBIZER
21
9.Yakov Mordkov TABACHNIK
21


For two months:

10.Nukhm Abramov POGREBINSKY
19
11.Volka (?) Gershov DONSKY
20
12.Pinkhas Gersh_   Ts a ___REVSKY
17
13.Srul Mordkov KAGAN
20
15.Avrum-Leyzorov Moshkov MARTSYNOVSKY
22
16.Ovshiya Srulev DANTSKER
20
17.Yunu Mordkov MOGNAT
18


For one month

18.Khaskel Itsek-Beerov BERINSKY
20
19.Sende-__ra Leybov KOSOGO
17
20.David Shaev(?) FATEYZON (?)
19
21.Meer Duvidov FRAYVAKH
18
22.Elyu Aizikov BILINDER
22
23.Geynakh Leybov FLOMIN
22
24.Iliyu Shlemov PROKOBOVSKY
20
25.Ber Itskov GUSAK
21
27.Volko Naftulov KALINOVSKY
19
28.Duvid Itskov SHPERLIN
16
29.Shmul Iskov MAZUR
26
30._osya (Tsosya?) Bentsionov MOSHKOVICH
20
31.Mendel Nukhimov TARASYUK
20


For two weeks

32.Itska Abramov KATSNELSON
16
33.Gershka Moshkov MARTSINOVSKY
17
34.Moyseya Peysakhov BERLIN
17
35.Samuil Aronova PEREPLETCHINK
18
36.Elyu Meerov FAYLIMAN
17

i.383-384
Vasilkovsky District, Kiev
Sept. 13, 1905
#3830/699

Isaak Byalik—merchant, lessee of a Prusy mill
Byalik Leyver Varshavsky/Warsaw (or Byalik Leyver of Warsaw??)—trustee
Moisei Pritzker—accountant

i.512-513
Oct. 14, 1905
#574
Kiev Report: Special Office of the Chancellery (Special Office of Ministry of Police & of Internal Affairs)
“It [the Special Office] was in charge of political investigation, struggle with the revolutionary and social movement, investigation of cases of state crimes…the state of places of detention and execution of sentences….” 

Yus Bystritskiy/Yusya Ayzikov Bystritsky, Khaim Kurolainik/Khaim Khaskelev Kurolainik, Aron Stolyar, Gersh Lutskiy/Gershka Lutsky, Mordko Linov, Yankel Mitsman, Yankel Gorodetskiy, Zelman Ortenberg

i.531
August 1905
#675
Kiev Secret Report: Vasilkovsk
Khai Shmulev Margulis—tradesman
Leyb Margulis

i.533
Kiev Secret Report
Aug. 23, 1905

Bela-Tserkva Jews: Fayvel Bas, Borukh Tatelberg/Totelberg, Balantsov

i.534
Volf Khsida/ Khusid, _sifa Khusid, Fayvel Basa, Borukh Totelberg, Skhariya Balantsov, Rubin _ldman, Shulima, Gracha, Yus Tizenvar, Meer Krupnik, Aron Telemgayzer, Gersha Boriskin, Yusya Markman, Itstsk Mayzelya, & Yus/Yusif Nastashkin

Duvid Feldman, Yus Tizenvar

i.535
Meer Krupnik, Aron Tisemgayzer, Shulima Grach,Yus Markman,