Tuesday, September 17, 2013

1925 LIST OF USSR MEDICAL DOCTORS: FEMALE DOCTORS (continued: #5)

1925 LIST OF USSR MEDICAL DOCTORS (As of January 1, 1924)

(Published by: Public Health Commissariat, Moscow 1925)

It was unclear to me whether the locations mentioned after each name were the individuals’ places of origin, where their medical studies took place, or where they practiced medicine at the time the list was created. There were many misprints/misspellings--the information below is as written.


Davidovich Yakha/Yaha Saul/Solom. M.L.—Moscow

Dayn/Dine-Gurevich Roza—Kharkov

Dukhovnaya Sarah David.—Kiev
Dukhovnaya Sophia Iosif.—Kiev
Dymshits Dina Mnkh.—Poltava
Dynkina Ida L’sh (?)—Kharkov
Dynkin Mariya Mois.—Klimovichi, Gomel
Dysnina Rachel Nathan.—Moscow

Dolgopol Vera Bor.—Odessa
Dolgopolov Lyubov Nikon.—Leningrad
Dolgopolskaya Sara-Dvoyra Nisan—Leshshgrad ??
Dolnikova Mariya Mark—Nshzhegorodsk??
Dorsk Leah Moise.—Mpshsk (??),Belarus
Dorfman Yekat. Moise.—Tigevsk ??

Drabkin Nechama Moiye.—Smolyanok.
Drabkina-Shalyushkina Yepg. Mozh.—Kaluga
Drut Berta Samoy. I.—Odessa
Drutsnaya Yeden. Naum.—
Drushchits G.—Bobruisk Minsk
Dryabkkna Rakhil Ios.—Kiev

Dubiler-Feygin (Feigin) Tatyana Benjamin—Kiev
Dubikskaya Berta Naum.—Kharkov
Dubinskaya Vera Aron.—Kharkov
Dubkkskaya Rozal. Aron—Kharkov
Dubyunsnzya Sarah Nokhemov. –Khary?? (Kharkov?)
Dubinskaya Freyda Borukhesh.—Yekaterinoslav
Dubitskaya Rakhil Mars. Borodishcha, Pshtavek?? (Gorodishche??)
Dubnikova-Liebman Diyah Moshs.—
Dup Sophia Naum—Kiev
Dumyakika Mariya Bor.—Leningrad

Evzlina Mary Mois.—Kharkov
Egorovsnaya Raisa Alex.—Odessk. (??Odessa)

Gefter/Hefter Yuliya/Julia Mark.—Kiev
Gekhtman Ida Mark.—Zhitomir
Goetz/Gets Khava/Chava Joel/Ioyelev.—Leningrad
Getseld Susal. Saul—Moscow State University, Moscow
Getsov Soph. Nahum.—Samara
Gzovskaya Soph. Jacob/Yakov.—Levshprad??

Zabludovska Tsedil Mordkhe—Moscow
Zavadokaya-Rambro Rosa Yakovlev.—Simferopol

Zavyalova Aina Simon.—Popasnaya

Zalind Eug. Reuben. –Ekaterinoslav
Zalkind Lyubov Abr.—Yaroslavl

Zaltsman/Salzman Shaya __--Kiev
Zaltsman Esther Mendeley.—(ear, nose, throat), Moscow
Zamanskaya Raisa Iosif.—Kherson, Odessa
Zamkovskaya Rachel Yakom.—Yekaterinoslav/Lots
Zandberg/Sandberg Sophia Aron.—(X-ray) Leningrad

Zarkhi-Dibner Rachel Naumov.—Vodkzh. Region (?)
Zaharina Sarah Dav’gd.—SamaraIvanitskaya Raisa Davad.--(children) Odessa

No comments:

Post a Comment