Sunday, August 30, 2015

1902 BERLIN: TWENTIETH REPORT ON THE ACADEMY OF JUDAIC STUDIES (#1)

1902 Berlin: Report on the Academy of Judaic Studies

i.7-8
CONTRIBUTORS
Nanny Meyer, Councilor
Bleichroder siblings, on the death of their father, Gerson v. Bleichroder
Justice Herman Veit Simon, on the death of his father, Berthold Simon
Johanna Levy, nee Salomon, on the death of her husband, Magnus Levy
Nathan Dorn, Director
Dr. Edmund Lachmann, lawyer
Felix Liebermann, professor
S. Japhet
J. Pinkus
Herrman Tietz
Isidor Lewy
Elias Sachs
Dr. Franz Lipmann-Wulff
L. Rosenthal (Breslau)
M. Seligsohn, lawyer
Siegfried Neumann
Robert Stein
J. Seckelsohn
Mararethe Engel, lawyer
Jacob Hirsch Brandenburg Foundation

LECTURES HELD BY:
Sigmar Mehring
Prof. Gustav Oppert
Rabbi Eschelbacher
Dr. B. Kellermann
Prof. Cohen (Marburg)
Gustav Karpeles

SCHOOL BOARD
Dr. S. Neumann, chairman
Dr. M. Philippson, deputy chairman
Georg Meyer, secretary
Max Weiss, controller
Ludwig Max Goldberger, Dr. M. Lazarus, Dr. Paul Meyer, Dr. Gustav Oppert

Wednesday, August 26, 2015

CHISINAU GHETTO

CHISINAU GHETTO: Maps & Photos
(Aaron SB)
The first of 29 photos begins with the memorial to the victims of the Nazis at: 

Click the arrow head on the right side of each image to move forward. Use an online translator as needed to translate the descriptive paragraphs, which are in Russian.


Tuesday, August 25, 2015

1913 EKATERINOSLAV (City) HOMEOWNERS (#2)

1913 EKATERINOSLAV HOMEOWNERS #2
(from an unknown book---an address book??)
This is a partial list of possible Jewish names, which included the following: Surname, (some) first initials, address. There is NO other information.


i. 8
Davidov D. 4-n Kaydak. 7.
Dauengauer Ye. Kazach'ya 53.
Dauenauer V. Groshev. 6.
Deygman Alake-vev. 44-
Deylis X. 5 Monast. per. I I .
Deychman G. Suvor. 48.
Deninzon A. Kazach'ya 7.
Dobroshteyn Suvorov. 4.

i.8
Dokhman I. Aleksandr. 55.

i.9
Dymshits M. Kirpichnaya 7.

Evrejskaâ bolʹn. Porohovaâ 1.(Jewish Hospital)
Yefremova/Ephraim A. Dachnaya I.
Yefremova/Ephraim P. Polevaya 67.

i. 10
Zaslansky . Liteynaya 16.
Zelikman Khar'k. I .
Zelikman Vannaya 5.
Zeldkn Novoyeel'naya 40
Zelikman Vannaya 5.
Zib Ye. Sevastop. sp. 9.
Zibin S. Seminarskaya 28.
Zilberman A. Tr. baz. 25.

i.11
Zuskin I. Bezulovskaya 42.


Ilina M. Zhandarmskaya b. 23.
Ilin I. Pokrovskaya 37.
       T. Bryanskaya 41.
       YA. Lagernaya 29.
Itkina Ye. Kerosinnaya 58.
Itskovich V.-R. Troits, b. 1.
Iorkin Nov. 6
Ioffe Sredne-Pod. 31.
Ioselzon R. Troits. 50.

Kalmanovich Polevaya 71.
Kaminski Gostinnaya 2.
Kan Troitskaya 5.

i. 12-13

Kaplun M. Kherson. 48.
Kaplan I. Kazach'ya 17.
Katsnelson Ye. Kaya.ch'ya 84.
Katsenelson L. Kutsash. 12.
Kats S.   Prospekt" 19.
Klassen D.
Kotkin S. Mandr. 1.
Kotek Ye. Uspey, pl. 17.
Kotin V. Kazansk. 19.
Kofman I. Prospekt" 71
          D. Novodvor. 7
       F.   Kazach'ya 39.
Kogon S. Tr. 65.
Kagan D Troitsk. 1.
Kolin R. Zhandarm, b. 20.
Kolton S. Ukrain. 3

i.14
Krants M. Peterb. 44.
Krafel G. Kharkovsk. 18.
Kraft K. Mandr. 20.
Kren Ye. Borod. 15.
Kriger Dvortsovaya 16.
Krol Ye. Filos. 49.
Kulik Ye. Izvil. 52.

i.18
Neyman B. Peterb. 38.
       M Skakovaya 30.
       I. Potemk. 19.
Neyman B. Peterb. 38.
         G. Tuiik 4
Neymetts SH. Suvorov. 39.
Neyte I. Pavlovskaya 9.
Neyfeld G. Tuiik 4.
Neyshtab A. Nervo 21.

i.19
Okun S. Pravil'n. p. 2.
Oleynik S. Sr.-Podg. 9.
Orkin Ye. Tr. yel. 9 p. 2.

i.21
Rabinovich B. Troitsk, b. 82
Rabinovich L. Troitsk. 10
Rabin Tr. b. 41.
Raykhman S. Kirpichi, pl. 10.
Raysin X. Starog. 1
Raytsin G. r-vznichnaya G.
Raykhman I. Kamen. 4.
Rappoport N. 2 Kayd. 33.
Rebinin" L. Pavlovsk. 7.
Revin Ye. Apt. b. 80..
Revin' I. 4 Poper. 2.
Revznn A. Khersonskaya 39.
Reyngold I. Novoye. 11.
Reykh/Reich R. Skak. 51.
Rekhman/Reichman I. Yarm. sp. 19.
Rivkina G. Tr. b. 56.
Rivkin Aleksandr. 44.
Rnvkind Konst. Bryansk. 7.
Rikhter/Richter A. Aleks'yevsk.

i.22
Rokhlin Ye. Proizv. 20.
       X. A.-Nev. I.
Rokhlin O. 3 Mandr. sp. 1.
Rokhman G. ZH. bal. 1 p. 5
Ruban D. Kriv. p. 6.
Rubenchik B. Khere. 54.
Rubinshteyn SH. Nad. 20
Ruditsyna O. Yelis. 13.
Ruzhin X. Rabochaya 26.
Ryvkina X. Tr. b. 61.
Ryvkin A. Tr b. 55.
Ryvin G. Krest. 14.
Rysin R. ZH. bal. 1.
       S. Vy-vzdn. 26.
Rysina R. ZH. bal. 13.

i.26
Fayerman/Faerman Ye. Baseyeynaya 6," 9.
Faynberg/Feinberg I. Sadovaya 6
Faltsfeyn/Faltzfein F. Prospekt' 118.
Farber G. Uglovataya 37
Farberov L., Leybov M. &
Dubliker, Prikaanaya 4.
Fast I. Peterb. 35. 02.

i.29
Yudelson nayel. Prosp. 147.
Yunts A Kazanskaya 26.
Yunkin Ye Nikol. 6.


Wednesday, August 19, 2015

MELITOPOL JEWS

MELITOPOL JEWS (Ukraine)

 A very large surname index to the Russian language book, JEWS OF MELITOPOL (Vol.1), by Victor Naftulovich Kumok & Simon Veniaminovich Volovnik,  can be found at: http://bernshtam.name/melitopol/surnames.html
Use an online translator as needed.

A few of the names are:

Abernet, Azrilevic, Akselrod, Amons, Atlas, Apterman

Babets, Beyzer, Bysk, Bialik, Blum

Vaysbeyn, Vanin, Vinokur, Volyn-Rabinoich, Volberg, Volyner

Gabay, Gartman, Gelman, Gitlin, Goldovski, Golovkin, Guliver, Gutkin

Dinerman, Dolgan, Dryden, Dudelbaum, Drakin, Dritz, Drucker

Evenson, Elkin, Ertel

Zelberfarb, Zelbet, Zender, Zylberman, Zysman Zuser, Zlotnik

Idel, Izrailevich, Itsekman, Itsikzon/Itsykson, Itkes, Ionas

Lantsman, Leybyn, Lekker/Leker, Lempert, Lerman, Lipman

Magram, Mayer, Mininzon, Margolin, Mandelstam, Mendelson

Natanzon, Nudel, Nuhimovic, Nurman

Oleinik, Olin, Oster, Ostrovsky, Osheroff, Oskin

Saturday, August 15, 2015

1913 EKATERINOSLAV (City) HOMEOWNERS (#1)

1913 EKATERINOSLAV (City) HOMEOWNERS
(from an unknown book---an address book??)
This is a partial list of possible Jewish names which included the following: Surnames, (some) first initials, addresses. There is NO other information.

i.1
Abaza D., Upravskaya 37..
Abramovicha A., Zhukovskaya 19.
Abramova X., Starogor. 25.
Abramov" A., Tr. Sl., 4 p. 9*
Abramova Ye., Strukov. per. 8.
Abramova X., Kamennvya 23.
Abramovich A., Kerosinnaya 29.
Abramovich A., Kerosinnao 27.
Abramovich V., Nolevaya 18.
Abramovicha G.. Turgen. 1.
Abramovich D.. 1 Kaydak. 34.
AbramovichM-, Ul'yan. 10a.
Abramovich S , Pushk. Pr. 6.
Averbakh I Benul 11 ch.
Ayzenberg Filos. 67.
Ayzenberg 3 Nagorn. 14.
Ayzenberg A. Pushk. Pr. 8.
Ayzenberg A. Gogol. 20.
Aynenshteyn Ye. Moskov. 15.
Ayzenshtadt S. Sadovaya 9.
Ayngorn YA. Sadovaya 1.
Al'tshuler Pushk. pr. 31
Anan'yev" A. Nadezhd. 11.
Anan'yev" P. Ryb. bal. 104.
Anzhelson L. Tikhaya 15.
Anzhelson M. Skvoznaya 12.
Arbuza S. Nadezhd. 9.
Aronovich S. Prospekt" 110.
Aronov Fil. 80.
Aronov Novodvor. 4.


i.2
Asterman A. Kazach'ya 47.
Alter" G. Kirpichi, pl. 4.
Alter R. Yelisavetgrad. 4

Babkin S. Mosk. 11.
Babkin R. Kerosin. 6
Balin" A. Skakovaya 43.
Balin" N. Kazach'ya 31.
Bak" E.-M. Pervozvan. 6.
Banya-Mikva yevr. obshch. Van. 9. (Banya-Mikva Jewish Society)
Bas M. Uglov. 7.
Bauman A. 1 Chechel. 23.
Bakhtin A. Kirpichnaya pl. 14.
Bakhtin I. Kerosinnaya 35.
Bashkin D. Rabochaya 13
Bekar-Ogly M. Tramv. 12.
Bekker I. Kazanskaya 43.
Bekker I Kaydak. 61.
Bekkera M. 1ordanskaya 14.
Bekker M. Yakovlevsyuy sk. 8.
Bekman M Yur'yevskaya 55.
Bergman G. Pervoevanov. 20
Bergman G. Potemkinskaya 1.
Berman P. Starodvor. 2.
Berdichevsky, Aleksandrov '
Berlin M. Ukranvskan 30.
Bernshteyn" S. Izvil. 21.
Bers G. Poltavskaya 13.
Blayman M. Monastyr. 57.
Blank A. T''snaya 17.
Blokh S. Roznichnaya 2.
Blokh B. 1-ya Konechnaya 29.
Blokh A. i A. 1-ya Konech. 21
Bosogelman" P. Novaya 5
Borukhman". L. Novosel, p. 12.
Braginskaya M. Klubnaya 2.
Braginskaya M. Pervozvan. 35.
Braginsky YA. Troiik1y b. 40.
Bregman Turgen. 208.
Brener N. Voznesenskaya 24.
Breyger I. Yuryevskaya 35.
Brodskaya A. Shevskaya 6.
Brodskiy I. Klubnaya 3.
           G. Khar'kovskaya 2.
           I. Uglovataya 33.
         M. Tr. yel. 2 per. 24.
             X. i zhena Pavl. 46.
           YA. Glukhoy per. 8.
           I.  Bazarnaya 18.
           F. Sobornyy per. 1.
Brogkin" 4-ya Konechnaya.
Brotman"-Breytman" P.Nov.37.

i. 4-5
Vaynshteyn G. Troits, b. 78.
Vayner" YA. Togo l. 24.
                L.,  Ukrain. 16, J.
Vasserman" A., Naberezhn. 15.
           B. Peterburg. 56.
           Ya M. Lomannaya 4.
Vesterman D 1ordansk. 8.
Vesker L. Troitsk. 38.
Vinograts"-Finkel' G. Kir.p. 5
Vikhman" M. Gimnastich. 41 v.
Vikhman" M. Gimnastich. 13.
Volf M. Torgov. 3.
Volfson" N Ukriin. 33. 35.
Vulf* I. Kazach'ya 54.

i.5
Galperin S. Yevreyskaya 2.
Geyman I. Aleksandr. 52.
Geysler" E. Novosol. yel 25.
            X. Konechnaya 68.
German M. Vaz. 14.
Germvnt Shevel' Pervozv. 10.
German YA. Zhand. 4.
Gerkhes* N Pervozv 39.
Gertsenshp-nn 1-y Ozer. <t. 8.
Gershevich M. Gimnast. 32.
Gershintser' SH. Yur'yev. 48-
Gershterman K. U „rain. 48.
Ger V Aleksand. 43.
Getman T. Ryb. b- 84.
Geyman Starogor. 27.
Gibsman* YA. Zhandr. b. 10.
Ginzburg* L. Bannaya 7.
          A, Golubin 38
           I. & M I   Kon. 15.
           L, Tr'iikai 42.
Gitberg G. Khersonskaya 53.
Glekler* Ye. Skakov. 5.

i.3
Gyuzshteyn D. Tr. b. 35.
Glotser* Borodin 2.
Glouberzon Glinnyy p. 10.

i.6
Goldin  Klubnaya 11.
Golberg" 
Goldbets* TS. 1 Kayd. 24.
Goldeberg* F. 2 Konechn. 11.
Goldman" G. 2 Shirokaya 5.
Goldshteyn* Izvil. 6.
           M. Filos. 37.
           A. Troits. 7.
            Zhand b. S.
         B. Nagornaya 31.
         Tr. b. 45.
         D. Gramv. 4.
Golner m Gokhman* Kudash. 8.
Gorenshtein M. Polevaya 3.
Gorfinkel' YU. Ozernaya pl. 5.
Gorban AlapiBHCK. 23.
Gorlik Suvorov. 54.
Gorlik G Nabvr. zo"
Gorlik K. Tr. b 75
Gorlik M 3 Momast J
Gramberg' G. Tr b 12.
Grimberg Yelisavetgr. 71.
Gramberg L Kazansk. 21.

i.7
Goldink Vpzn. 4 p 11.
Golburn SH. Uglovataya 35.
Golburt" G. Ukrainskaya 56.
Golberg Proz. p. 1. 13
Goldben TS. 1 Kayd. 24.
Golleberg F. 2 Konechn. P.
Goldman G. 2 Shirokaya 5.
Goldshteyn Izvil. 6.
Gorenshgeyn M. Polevaya 3.
Gorfinkel YU. Ozernaya il. 5.
Gorlik Suvorov. 54.
GokhgemB. Poltavskaya 29.
Gramberg I. Tr b 12.
Grimberg Yelisavetgr. 71.
Gramberg L Kazanek. 2
Grinbaum" Abr. Kirpich, 'l 4
Grnnberg 1 Baz. 88.
Grishman Upornaya 17.
Grishkin Ye. Artil. pl. YU.
Grosgeym" V. Tupik 1.
Gubergrits" YA, Aleks. 13. *
                        Kazach'ya 5 a.
Gudin" P. Kerosin. 20.
Gurvich" S. Voznes. 8.
Gurkin" Ye. Povod, yel- 17.
Gurovich' S. Ukrainsk. 13 i 15.