Saturday, November 21, 2015

1919 KIEV: LIST OF JEWS KILLED (#3A)

1919 KIEV: JEWS KILLED DURING RIOTS & WARS--January, April (#3A)

1919
F. 1164, Op. 1, D. #529


NAME
AGE
COMMENTS
January


1. Yankel Shaya-Berkov Dykshteyn
47
Akhtyrsky tradesman. Shot.
2. Moisey Notelev Tayts
33
Citizen. Shot.
3. Leyba-Lev Berkov Enenberg
40
Vasilkovsky citizen.
February


4. Samuil-Abraham Borukh-Gershovich Shternshteyn
36
Head shot.
5. Leyb (Yuda-Leyb) Nutov Ovrutsky (Avrutsky)
32
Killed in Boyarka. Buried in Kiev. Citizen of Fastovsky.
6. Volf Itskovich Periltsveyg
22
Skvirsky tradesman. Shot.
7. Samuil Davidovich Felzenbaum
25
Vasilkovsky citizen.
8. Aaron Borukhovich Yermak/Ermak

Killed in village of Huta/Guty 18 Feb.; buried in Kiev 3 Mar.
9. Khaim Nepomnyashchi

Killed in Huta/Guta, buried in Kiev.
April


10. Sofya Moiseyevna Chudnovskaya
-
-
11. Feyga Geller
42
Shot in heart.
12. Khaya-Etya Shevelevna Kun
62
-
13. Shamay Shpektorovsky
65
-
14. Shlema Zusovich Gershingorin

-
15. Yevsey Benyuminov Gorodetsky
50
Citizen of Brusilovsky
16. Ayzik Feller
12
Shot.
17. Sura Mednikova
28
Shot.
18. Sura Kanevskaya
13
Shot.
19. Avraam Yankel Torchinsky
56
-
20. Joseph Moyshe Torchinsky-Abramovich
26
-
21. Moyshe Benyumovich Lubman
17
-
22. Isaak Shiltgorn
24
Prisoner of war.
23. Josif Peysakh-Gershevich Shepsen
60
-
24. Khana Peysakhovna Zakharovskaya
52
-
25. Pinkhasa Yankelya-Yosifova Burman
35
Drowned.
26. Mikhel shlemovich Atamuk
39
-
27. Gitlya Zbarskaya
67
-
28. Genya Kovinskaya
8
-
29. Gitlya Gershkovna Pinkovskaya
80
-
30. Leya Leybovna Pokrasa
65
-
31. Moshko Shlemov Lev
27
-
32. Leyvi Shlemov Lev
24
-
33. Meyer Avramov Gorbachevsky
19
-
34. Tevel Mendelev Lubman
24
-
35. Yosif Berkovich Ayzinberg
-
-
36. Izrail Elevich Zaslavsky
2
-
37. Isaak Berkovich Trachtenberg
18
-
38. Basia-Bruckha Mazkhelevna Gubinskaya
75
-
39. Mordechai Aryeh-Leybov Koryansky
10
-
40. Isaak Elkunov Bregman
57
-
41. Elya Yevsey-Gershov Shapiro
62

42. Rakhel Nakhman-Meyerovna Gutman
37
-
43. Mordukh Fayvlev Bregman
65
-
44. Shmul-Yosif Shimon-Mendelev Shpinel
55
-
45. Feyga Moyshevna Chessman
62
-
46. Srul Abovich Voskoboynik
37
-
47. Yosif Abramovich Volkenshtein
47
-
48. Vladimir Yevseyevich Dovzhik
19
-
49. Aron Kopelev Kholok
19
-
50. Abram Yosifovich Shepsen
30
-
51. Avrum-Yakov Nutov Blyumin
19
-
52. Leyb ovseyevich Vulynsky
53
-
53. Asya Pinkhas-Leybovna Edelman
22
-
54. Malka Drebkina
16
-
55. Mariya Miyakuu
-
-
56. Nesya Benyumovna Feldman
17
-
57. Moisey Yankel Yosifovich Birman
28
Drowned.
58. Nuta Izrailevich Miropolsky
23
-
59. Aba Yankelevich Kosovsky
19
-
60. Yankel Moiseyevich Sitinevsky
-
-
61. Gilel Leybov Burshteyn
22
-
62. Gavsey-Ayzik Sholomovich Landa
42
-
63. Nukhim Yosifovich Chechotkin
50
-
64. Beneamin Nukhimov Chechotkin
23
-
65. Fayvel Shlema-Leybov Borshchevsky
52
-
66. Leyzer Meyer-Leybov Peltsman
25
-