Saturday, September 22, 2018

1905 UKRAINE: KIEV (+ Other Towns)--Some Participants in Riots & Demonstrations (Names Appearing in Various Reports)[#1]


1905 UKRAINE: KIEV (+ Other Towns)--Some Participants in Riots & Demonstrations (Names Appearing in Various Reports)[#1]
(Young People of Bila Tserkva & Elsewhere Who Participated in Strikes)


i.30-31
Secret Report: Feb. 16, 1905, #72
Residents of Bila Tserkva:
Moshko Leibov Kotik, Khunoy Kahimov Krants, Aron Yuselev Feldman, Usher-Gersh Leybov M’ Abel, Moysey Yankelev Morgulis, Mordko Leibov Sorokoi, Bentsion Leybov Stomakhin,  Moshko Kiselev Kisileiko

i.42
Secret Report: Mar. 12, 1905, #141
Residents of Bila Tserkva:
Moshka Rutgaizer
Shabsy Rapoport

i.110
Decision: Apr. 23, 1905
Shulim Milner—“…was subjected to personal detention in Cherkassy prisons before the end of the inquiry, for not more than 2 weeks….”

i.111
Secret Arrest Report: Apr. 29, 1905
Cherkasy County Police

Boguslavsk tradesman, Shulim-Skhari Khaimov Milner

i.174
“Protocol”
June 30, 1905, Vasilkivska
Yankel Landa—prisoner ?

i.175
Decision: June 15, 1905
Vasilkov
Leymy Elyev Nisnevich—Fastov tradesman
Yus Srulev Akselrud—Fastov tradesman
Gedelya Itskov Katsev, Avrum Itskov Sagalova, Avrum & Elya Sagalovykh, Aron Fridman, & Avrum & Bentsion Bederenkov

Tradesman:
Mordko Moshkov Leshchinskiy, Avrum Yusev Bederenko, Aron Leyzorov Fridman, El Aronov Sagalov, Berko Gershkov Akselrud, & Bentsion Bolko-Leybov Bederenko.

Residents of Fastov: Gedel Itskov Katsev, Aron Itskov Sagalov, Yus Srulev Akselrud, Simkha-Moyshe Beniov Shlyak

i.182-183
Kiev Report: June 21, 1905
#2118

Ruzhin
“Young Jewish tailor & shoemaker apprentices”:
Zukhar Khaimov Yagnyatinskiy, Yankel Sigal, Alter Belilovskii, Moyshe-Yankel Podonev, Leyba Pavolotskii, Aron-Yus Rabinovich

Elya Elshteyn, Shulim Karabchiyevsky & Shulim Kalinnik
i.183-184
Kiev Special Report: June 15, 1905
#320
Khuna Order

i.189
Kiev: Secret Report: Aug. 4, 1905
#432
Rabbi Usher-Genzel Yampolsky

i.192-193
Kiev: Secret Report: July 24, 1905
#415

Skvira
Gersh-Ber Krakovsky—merchant
David Yukelev Boder—from Vilgoray
Sime Moshkov Kkhayutin—midwife
Khane-Sure Pinkhasovich, Ovsey-Geshel Rabinovich, & Shleme Krasnyansky—midwife assistants (?)

i.194
July 21, 1905
Aron Ostrovskii, Yukel Tonkonogiy, Khanina-Li_a Gamarnik, Shulim Zak, Ovsey Geshel Rabinovich, Shlema Krasnyanskii, Shlema Meshengiser

Tsal Gitelmakher, Shulim-Shlema Itskov Birbraer, Avrum Zavilyanskii, shmul Dubinskii, Khaim whamov Markus, Froim Tonkonogiy, Nukhim Davidov

i.235
Kiev: Secret Report: Sept. 6, 1905
#7093 (?)

Chigirinsky County Police

Chigirinsky tradesman: Mordka Reznitsky, Bentsion Brodsky, Gershka Belotserkovsky: Mendel Gulchinsky, Gershka Medvedovsky, Duvid Gertsink

Chigirin Cherkasy tradesmen: Volko, Khaim & Moshko Berkov Gorodnitskie/Gorodnitskii

i.248-249
Kiev Report: Aug 15, 1905 (and Aug. 9, 1905)

#814 (and #846)
 Gostoml tradesman: Bentsion Shimonov Khaichenko 17,
Makarovsky tradesman: Yus Motelev Kotlyarskii 17
Khvoinitsky tradesman: Mordukh Yusev Kravets 18
Gostoml tradesman: Gershun Itskov Gorelik 20
Chernobl tradesman: Ovsii Bentsionov Chervatskii 17
Korostshev tradesman: Yankel Avrum-Leizorov Burshteyn 25
St. Vladimir student: Gersh Nisonov Lazovik 19
Gostoml tradesman: Usher Duvidov Slutskii 16, Shmul Moshkov Vainshtein 20, Benyumen Leibov Estrin 21, Moshko Leibov Estrin 16, Nakhman Yudkov Morgulin 17
Yasnogorodsky tradesman: Meilakh Moshkov Pavlovskii 20,
Karolinsky: Srul Tanev Burshenev 17
Radomysl: Moishe-Leiba Aizikov Dmerets 18
Gostoml: Yankel Itskov Levitskii 17, Nesonen Duvidov Slutskii 20, Yankel-Shmul Moshko Kazarovitskii 17, Moishe-Yusl Yankelev Shapira 17


Monday, September 17, 2018

1919-1921 SHPIKOV POGROMS: KILLED & WOUNDED JEWS (#1)

1919-1921 SHPIKOV POGROMS: KILLED & WOUNDED JEWS (a partial list) [#1]
(1919-1921 CHORNOBYL & DISTRICT POGROMS)NAME
i.25
32.Kleypsman Shlima
33.Mazurovski Leyb
34.Soybelman Dvoyra
35.Stukelman Shprinsa
36.Sakharevich Shloyme
37.Snitkovskiy Beyrish
38.Sakarovich Aron
39.Pekarskiy Alter
40.Pastilnik Leya
41.Furer Feiga
42.Freykhtman Itskhok
43. Snitkkovski Tabel
44.Sobelman Dvoyra
45.Volfenson Moyna
46.Vaysberg Duvid
47.Frayerman Mindel
48.Pidubne (?) Blyuma
49.Pinchuk Perel
50.Pustilnik Khana
51.Fridman Bentsion
52.Pustilnik Burekh
53.Panarovskaya Dvoyra
54.Portnoy Dobrish
55.Pustilnik Chaya
56.Tsukerman Itskhok
57.Kats Rakhil
58.Kalmanovich Etya
59.Krasner Brayna
60.Kaltun Malka
61.Krasner Shimshon
62.Kaminik Matus
63.Kleskaya Riva
64. Krupnik Khava
65.Razler Dvoyra
66.Rosenblyum Samson
67.Shnayder Leva
68.Sheyker Khaya
i.26
69.Shlimovich Izrail
70.Shtivelman David
71.Shnaler Nukhem
72.Tupenmakher Nokhim
73.Shleyfer Yakov
74.Goldshteyn Yakov
75. Chernopolski Abram
76.Traktirin Leyb
77.Yurkovetskii Isrul
78.Feldman Moyshe
79.Tsukrman Abram
80.Rayfman L.
81.Shmupiner (?) Nison
82.Vaynberg Volf
83.Shekhtman Khaya
84.Kapershlag Iosif
85. Kleynerman Nute
86.Shpigel Abram
87.Livinzon Simkha
88.Tsmakh Sosya
89.Sheinkman Leya
90.Gringruz Moyshe
91.Grufman Buzya
92.Burdman Reyzya
93.Malakhovski V.
94.Krasner David
95.Vurgaft Moysey
96.Lyubarski Nukhem
97.Khazan Alter
98.Kantsip Leya
99.Sheykman Tsipa
100.Shekhtman Khaim
101.Shafir Ida
102.Groysman Khana
103.Grubman Yakov
104.Royzler Gitel
105.Vaynshtek Shmaya
i.27
106.Kupershlak Abram
107.Shulman Khaya
108.Troystman
109.Sirota Malka
110.Raygorodski
111.Kats Khava
112.Khariv Ester
113.Shekhtman Noyakh
114.Golovati Pinya
115.Lerner Pinya
116.Vaysberg Brukha
117.Berger Nuta
118.Baytur Rivka
119.Aruzhak Yakov
120.Intman Shama
121.Aynbinder Leyvi
122.Rezver Isaak
123.Berenshteyn Motel
124.Kharchik Meer
125.Gershberg Perel
126.Goltman Boyresh
127.Gofman Sipa
128.German David
129.Gintsis Volf
130.Dubover Gersh
131.Volfenson Ayzik
132.Zaratskaya Eva
133.Chernovetskaya Rakhil
134.Teitelman Zeydel
135.Trakhtenberg Sima
136.Tkach Iosif
137.Langerman Leya
138.Stukelman Srul
139.Safya Moysei
140.Simkovski Girsh