Monday, February 8, 2016

1919 Valki, Kharkiv Province, Ukraine

 Information From an Unnamed Representative of the Kharkiv Jewish Community Regarding Hostage-taking VSYUR Units in Valki, Kharkiv Province (1919)
(GARF. F. R-1339th Op. 1. D. 445. L. 20 copy)


The following Jews were arrested as hostages on June 18 & 19:
Shlezberg-shopkeeper, watches & gold jewelry
Halperin-factory owner, fruit waters
Rachlin—Halperin’s partner
Warsaw—drugstore owner
Glikin—tailor, shot June 20
Katz---student
Brandes—woman doctor
Ponizovski—
Oyberman—
Fiedler--
Rosenstock--
Orenstein—

The last five individuals were not permanent residents of Valki. They worked in gardens as part of a cooperative partnership with the Vegetarian Society of Kharkov.

The individuals were arrested from the Jewish population to prevent the possibility of execution of Russians by the Bolsheviks.

Sunday, February 7, 2016

1906 Vilna: First Precinct Voters List (#2)

1906 VILNA: FIRST PRECINCT, THOSE WITH THE RIGHT TO VOTE IN THE STATE DUMA ELECTIONS (#2)


1715 Yedvabnik Fayvel Mordukhov
1716 Yedmensky Fishel Yudelevich
1717 Yezersky Girsh-Genakh
1718 Yezersky Samuil Girshovich
1721 Yelpern Yankel Mordukhov
1722 Yelyashevich Khaim-Leyzer Nokhmanovich
1724 Yenelyuvich Mordukh Mendelev
1735 Yevfrat Nosel Genakhovich
1738 Yehelavsky Moysey Meylekhovich
1739 Yeshupin Movsha Leybovich


1750 Zhvanetsky Movsha
1765 Zhiv Ariyel-Zlyash Abelyuvich
1773 Zhirmunsky Izrail Leybovich
1774 Zhirmunsky Yudel Yankelevich
1789 Zhuk Yusif Davidovich
1791 Zhuk" Ovsey-Zelik Davidovich

1973 Ivanter" David Yuselevich
1978 Izakson Idel-Meyer Iosifovich
1979 Izgor" Shmuylo Yukhelevich
1980 Ilisok" Girsh Izrailevich
1981 Ilinsky Khaim" Rubinov
1983 Ilgovsky Girsh" Shchmuylovich
1987 Imenitov Vulf Yankelevich
1988 Imenitov Markus Movshevich
1989 Imenitov Moysey Berkovich
1993 Isserson Aron Meyerovich
1995 Itskovich Borukh Berkovich


1998 Yuvich Samson Grigoryevich

2000 Yuzefovich David Shlyumovich
1 Yuzefovich Mordukh Khatskelev
2 Yuzefovich Khaim Rakhmiyelevich
3 Yumin Mendel Abramovich
4 Yumin" Mendel Leyzerovich
5 Yumtev Vulf Yankelevich
6 Yunus" Shmuyla Shmuylovich
7 Yunus" Yankel
8 Yurdang" Itse Yankelevich
9 Yures Nisan Movshevich
10 Yuselevich Abram Gershenovich
11 Yuselevich Abram Khaimovich
12 Yuselevich" Meylakh-Mordukh Mikhelevich
13 Yuselevich Movsha Meylakh Mordukhovich
14 Yuselevsky Leyba Khaimovich
15 Yuselevesky Shimshel Naftelyuvich
16 Yusel' Mordukh Zvulunovich
17 Yuselzon Aron-Leyba Abramovich
18 Yuselson Gerts Yudelevich
19 Yuselson Movsha Yudelevich
20 Yuspe Abram Zelmanovich
22 Yuffe Abram Lipmanovich
23 Yoffe Zelik Khaimovich
24 Yoffe Isaak Elyashevich
25 Yoffe Yusel Shmuylovich
26 Yoffe Mendel Yuselevich
27 Yoffe Mendel Lipmanovich
28 Yoffe Mintsel' Yuselevich
29 Yoffe Movsha Isaakovich
30 Yoffe Shimel Yuselevich
31 Yoffe Khaim" Zavel'yevich
32 Yoffe Khaim" Sholomovich
33 Yoffe Shmuylo Yankelevich
34 Yoffe Yankel Movshovich
35 Yokhelson Issak Nakhmanovich
36 Yokhelson Naum Isaakovich
37 Yokhelchik Movsha-Simkha Leybovich
38 YokhelchikMovsha Simkhovich
39 Yokhelchik Tsalel-David Kalmanovich

Thursday, February 4, 2016

1906 ODESSA: COMPANY OF PROFESSIONAL JEWISH TAILORS CHARTER

1906 ODESSA: COMPANY OF PROFESSIONAL JEWISH TAILORS CHARTER

Members of the Board:
Mikhalsky Moysey--Chairman
Mikhalsky Lev--Secretary
Kukles David-Asst. Chairman
Feldman Gersh--Treasurer
Applicants:
Popok Samuil
Moyseyev Yusif
Voyevsky Isaak
Zhurotska Schevel
Smelyansky Meyer
Podolsky Srul

Saturday, January 30, 2016

1906 VILNA: First Precinct Voters List (#1)

1906 VILNA: FIRST PRECINCT: THOSE WITH THE RIGHT TO VOTE IN THE STATE DUMA ELECTIONS

1 Abelyuvich Moisey Leybovich.
2 Abelyuvich" Khaim" Berkovich".
3 Abel' Abel' Yudelevich.
4 Abel' Abram" Kalmanovich".
5 Abel' Benyamin" Yuselevich".
6 Abel' Yudel' Shayevich".
7 Abelson" Rubin" Movshovich".
8 Abovich" Girsha Sprongevich".
9 Abovich" Shimel' Girshovich".
10 Abolnik" Naum" Shlyumovich
11 Aborovich" Mikhail".
12 Abramovsky Lazar' Solomonovich".
13 Abramnitsky Leyzer" Shlyumovich".
14 Abramovich" Abram" Berkovich".
15 Abramovich" Abram" Meyerovich".
16 Abramovich" Aron" Mordkhelevich".
17 Abramovich" Eliya Shlemovich".
18 Abramovich" Yeremsh-Kivel' Sholomovich".
19 Abramovich" Movsha-Eliya.
20 Abramovich" Ovsey.
21 Abramovich" Khaim" Berkovich".
22 Abramovich" Khaim" Girshovich".
23 Abramovich" Khaim" Khatskelevich
24 Abramson" Morits" Shayevich
25 Abramyshsky Itsko Shevelevich.
26 Abt Vul'f Leybovich.
37 Agol' Ovsey Ben'yaminovich
47 Adank" Yakov" Yakovlevich".
48 Velaskes Shalom Leybovich.
49 Adelman Shebsel' Yankelevich".
50 Adler" Leyba Berkovich
53 Akerman" Ben'yamin.
55 Akkerman Yudel' Itskovich.
58 Aksel'rod Vul'f" Abramovich".
59 Aksel'rod" Shlyuma Meyerovich".
61 Akushko Shlema Zelikovich".
62 Akushko Shlema-Zel'man" Geselevich".
63 Akshtayn" Gerts" Davidovich".
65 Aleksandrovich Avraam Yakovlevich".
66 Aleksandrovich Aleksandr" Yakovlevich".
74 Aleksher" Aron" Geselevich".
78 Alkanovich" Abram"-Itsko Vul'fovich".
79 Altman" Mordukh" Itskovich".
80 Altshuler" Matys" Leybovich"
82 Alshan Khatskel' Godelevich".
84 Albom" Girsh Shevelevich.
85 Albumin Shrim" Shevelevich".
88 Alpern" Tsalel' Shmerkovich".
89 Alperovich" yusel' Itskovich".
90 Alperovich" Khaim".
91 Alperovich" Sholom" Itskovich".
92 Alperovich" Yankel' Vul'fovich
98 Anbinder Mendel' Leyzerovich.

100 Anglenik" Movsha Falkovich.
102 Andrusovskiy Movsha Ben'yaminovich".
11 Anilovich" Rafail" Berkovich".
12 Anolik" Abram Shneyerovich.
14 Anashkevich Mikhail" Yakovlevich".
15 Antovil' Yudel' Osherovich
16 Antovilskiy Shlyuma Girshovich.
17 Antokolskiy yuvna Leybovich
18 Antokolskiy Meyer" Matusovich".
19 Antokolsyky Moisey Isaakovich".
20 Antokolsky Shlyuma Girshovich".
21 Antolept" Yudel' Abramovich".
22 Antokolskiy Yankel' Itskovich
37 Aranovich" Aron"-Meyer Yankelevich.
38 Aronovich Leyzer" Movshevich.
39 Aranovich" Khatskel' Khaimovich".
40 Aranovich" shimel' El'yashevich".
41 Aranovich" Shmuylo Davidovich

142 Aranovich" Yankel' Khaimovich.
145 Aronzon Abram"-Yankel' Isaakovich.
146 Aryunzon" Genokh" Abramovich".
147 Arig' Abel' Yankelevich".
149 Arilomanovich" Movsha Itskovich".
150 Arkin" Sender" Girshovich".
151 Arkuskiy Leyba Abramovich".
152 Arlinskiy Abram" Movshovich".
153 Arlyuk" Abram" Movshovich".
154 Arlyuk" Abram" Elyukumovich".
155 Arlyuk" Izrail' yuselevich".
156 Arlyuk" Izrail' Shepshelevich
157 Arlyuk Itsko Notelevich".
58 Arlyuk Itsko Shepshelevich.
159 Arlyuk Shlema Khaimovich".
160 Aronberg" Yekel' Tsemakhovich".
161 Aronovich" Aron" Meyerovich".
162 Aronovich" Bentsel' Vigdorovich".
163 Aronovich" Bentsel' Movshovich".
164 Aronovich" Yefroim' Yel'yashevich".
165 Aronovich" Movsha Berkovich".
166 Aronovich" Movsha Girshovich".
167 Aronovich" Rafail"-Khaim Leybovich"
168 Aronovich" Samuil" Yusifovich".
169 Aronovich" Shevel' Leyzerovich".
170 Aronovich" Shimel' Davidovich
171 Aronovich Shimel' El'yashevich.
172 Aronov" Movsha Girshovich.
173 Arons" Aron" Abramovich".
174 Arons" Shmerel' Girshovich".
175 Aronshtam" Vul'f" Ovseyevich
181 Arsh" Abel' Yankelevich.
183 Asinovsk Yusel' Movshovich.
184 Asinovskiy Leyzer" Yuselevich by the authority of his mother, Asinovskoy Khai Solomonovny
185 Ass" Abram" Meyerovich".
186 Ass" Berko -Abram" Yudelev".
187 Ass" Kivel' Zel'manovich".
188 Ass" Shlema Movshovich".
197 Aybinder" Mendel' Leyzerovich".
198 Aybinder" Nokhim" Simonovich".
199 Ayzenkop" Khonon" Yankelevich".
200 Ayzenshtadt" Boris" yukhelev".
201 Ayzenshtadt" Girsha Yuselevich".
202 Ayzenshtadt" Gosel' Leyzerovich".
203 Ayzenshtadt" Yukhel' Izrailevich".
204 Ayzenshtadt" Yukhel' Girshovich".
205 Ayzenshtadt" Zliya-Itsko Movshevich"-Vul'fovich".
206 Ayzenshtadt" Isaak" Tobiashevich".
207 Ayzenshtadt" Leyba Shevelyuvich".
208 Ayzenshtadt" Noakh" Berkovich".
209 Ayz" Shmuyel' Gershonov"-Itskov"

Friday, January 29, 2016