Tuesday, December 12, 2017

Hanukkah Wishes

To All of My Wonderful Readers Worldwide,
May the Festival of Lights shine on you, bringing you love, joy, happiness, health, prosperity, peace, and smiles....
From my house to yours,

Marilyn

Please watch the video:

Saturday, December 9, 2017

1870-1918 RUSSIAN EMPIRE (Jewish) LANDOWNERS

1870-1918 LANDOWNERS OF THE RUSSIAN EMPIRE & THEIR ESTATES

This is a partial list. There is no additional information about these individuals.i.1-2
Abragamov Movsha Abbovich
Abragamov Moisey Abovich
Abramov Ivan Abramovich
Abramov Iosif Abramovich
Abramov Isaak Ioganovich
Abramova Khai-Miny Palteva
Abramovich Ayzik Leyzerovich
Abramovich Gersh Leyzerovich
Abramovich Mina Davidovna
Abramovich Reveka Davidovna
Abramovich Sofya Solomonovna
i.4
Aga Altyn Moiseyevna & Yakov Davidovich
i.5-6
Agranovich Meyer Abram-Yankelevich
Agranovich Stisya Mirelevna, Lala Shlioiovna, Iudes Ioselevna
Ayzenberg Abram Ayzikov
Ayzenshtat Avraam Samoylovich
Ayzenshteyn Moisey Fodorovich
Aynberg Zakhariy Menakhimovich & Sosya Ruvimovna
i.7-8
Akubzhanov Lazar Borisovich
Aladzhev Lazar Ivanovich
Alakhverdov Akop Moiseyevich
i.9-10
Aleksandrov Iakov Moiseyevich
Aleksandrov Yakov Moyseyevich
i.11
Altzshcher Mordukh Shlemovich-Vulfovich
i.13-14
Albrekht Abram Abramovich
Alperna Ovsey Daniyelevich
Altshuler Berko Pinkhusovich, Reyza Leyzerovana
Amashist Iosif Avrumovich
Amnuyel Mendel Leybovich
Amchislavskiye Mariya Borisovna & Mark Savelyevich
Amchislayevskiy Yakov Lvovich
i.15
Andriyevskiy Avraam Nikolayevich
Andriyenko Nikolay Abramovich (Avramovich)
i-19-20
Antselevich Mordukha Izrailevich
Aranovich Sara Moiseyevna
Aranovich Solomon Aronovich
Arest Leyb Davidovich
Ariyevich Ginda Khaimovna
i.21-22
Arinishteyn Emmanuil Borisovich
Aronovich Moisey Isaakovich
i.23-24
Arshanskiy Ilya Isaakovich
Asaba Moshe Davidovich
i.25
Babayeva Altyn Borokhovna
Babayeva Sarra Abramovna

i.688-89
Yavits Sura-Leya Mendelevna
Yakovenko Avraam Vasilyevich
Yakovenko Moisey Yefimovich
i.690
Yakorovich David Gilelevich
i.691
Yakubovich Vulf Isaakovich
Yalovoy Samoylo Avramovich
i.692
Yalovyye Vladimir, Mefodiy & Samoil Avraamovich
Yampolskiy  Yakov Abramovich
Yampolskiy Berka Leybovich
Yankelevich Yeva Aronovna
Yanovskaya Sima Moiseyevna
i.693
Yants Benyamin Davidovich
Yantsen Abragam Geynrikhovich
Yantsen Abram (Abragam) Yakovlevich (Yakubovich)
Yantsen Genrikh & Abram (Abragam) Yakovlevich
i.694
Yantsen Frants & Abram Abramovich, Konelius
Yantseny Genrikh & Abram Yakovlevich
Yan David Genrikhovich
Yarin Olga Davidovna
i.695
Yasin Abram-Yesel Davidovich
Yatovts Solomon Moiseyevich
i.97
Yatsenko Moisey Mefodiyevich

Tuesday, December 5, 2017

1905 VILNIUS PROVINCE: AUCTION OF CITY REAL ESTATE

1905 VILNIUS PROVINCE: AUCTION OF CITY REAL ESTATE
Board of the Vilenskaya Zemelnago Bank: Auction for Urban Real Estate in Vilnius Province

*Durunch—also on the 1905 Vilensk Regional Court Jury Duty list 

This is a partial list; to be continued at a later date.

OWNERS’ NAMES
CITY LOCATION
MISCELLANEOUS
p. 5-16


Arbes Abram Movshev
Vilno

Anilovich Moisey Issakov & Tsipa (?) Abramovich
Vilno

Anatov Berko Shayevich

heir
Boyarskiye Movsha Yankelevich & Etlya Shayevna


Bart Sholom Yankelev

heir
Bakhrkh Khana-Mina Elyashevna


Veveri Khatskel Girshev, Merka, Enta-Rivka, Slavka & Girsh Khatskelevy


Volfzon Feiga-Khaya


Volpyan Gerts Girshov


Veyner Vulf Berkov


Volfzon Edaliah Volfov


Vilkovyskiye Khevel & Shebshel Girshovich


Vizner Dvora Itskovna


Volnyan Gerts Girshev


Veiss Tobias Leyzerovich


p. 6 (i.229)


Gurvich Shlyuma Mordkhilevich


Geguzhinskiy Mordkhel Yankelev & Shukhovskiy Movsha Zelmanov


Ginzburg Khaim-Itsko-Leyzerov & Basya-Leya Gileleva


Grilikhesy Aron Girshev & Feyga-Mera Benyaminovna


Gelfery (Gelfer?) Itsko Leybov &Khaya Movshevna


Garby Samuil (Shmuyla-David) heir & Gena Moiseyev & Gordon Khana-Tauba Moiseyevna


Gorodishchi Rasha-Shimel-Kadysheva, Rubin & Beylya-Yenta David-Movshovy


Gurvich Itsko Gershanovich


Gefen Shepshel Nokhimov


Daykhes Movsha-Itsko Meerovich


Dzentselskiy (Zenzelovsky?) Movsha-Yuselevich

heir
Durunchi/Durunch Moisey* & Samuil Isaakov

Moisey--tradesman
Develtov Berko Shimelev


Zhaludskiy Benyamin-Yankel Shmuylov


Kalmanovich Zelik Falkov

heir
Kopelyanskiy Leyba Yelgov

heir
Koblintsy/Koblints Zelman Elyashe_& Khaya Meerova (heir)


Kulkesy Yankel Shlemovich & Merka Leybovna


Katslan Venamin Grigoryev

aka. Bentsel Girshovich