Saturday, May 18, 2019

WHO ARE THEY? Are These Your Relatives? (#13)

WHO ARE THEY? Are These Your Relatives? (#13)
(HisDoc.Ru)
Others in the "Who Are They" Series:


http://yourjewishgem.blogspot.com/2018/04/who-are-they-are-these-your-relatives-8.html


https://yourjewishgem.blogspot.com/2018/12/who-are-they-are-these-your-relatives-11.html

AKKERMAN ISIK, 1870

BERKOVICH SOLOMON, 1876

BERLIN ALEXANDER ABRAMOVICH, 1917


Dr. F.M. BLUMENTHAL, 1915 BLYUVSHTEYN SHEINDLA, 1875 BULLER KHAIM GERSHEVICH, 1820 CHERNYAK MARIA KHATSKELEVNA, 1917 FICHTENHOLZ/FIKHTENGOLTS BABETE YAKOVLEVNA, 1876 

FRID (nee Sheyshelevich) RAKHILI/RACHEL EFIMOVNA, 1881

GOLBERG GRIGORY OSIPOVICH, 1914 KIMELFELD LIYA IOSIFOVNA, 1918 (head teacher)

LOKSHIN SHAPIRO & G., BROTHERS, 1917

MEITUV/MEYTUV SHMULE/SHMUYL MOVSHEVICH, 1915

VOLOVNIK KHAIM PEISAKHOVICH, 1858