Monday, May 23, 2016

1895-1896 VILNA SCHOOL DISTRICT: COMMEMORATIVE BOOK

1895-1896 VILNA SCHOOL DISTRICT: COMMEMORATIVE BOOK—Some Names From the Index

Abramovich Ya. M.
Ass Ya. M.

Bitner Yu. A.
Blyumental V

Velman FF

Gets FB
Gurvich O. Ya.

Zeeman-Font EO
Zemel EG

Ioffe ID

Kashin Ya.
Kiselev ML
Kozlov A
Kogon S. Th.
Kolodny ID
Kontor VK
Kotlyar IP
Kugel R. Jl.

Levinson I. Ya.
Lunts OL
Lvov NV
Lvov ON

Savich AK
Savich PO

Franken VB
Freyberg O. Ya.

Khorovets M

Shalom AB
Sharfe KO
Shvarts VI
Shteynberg ON

Engel I. Ye.

Yudenich VF
Yablonsky VK

Yakobson LA

Sunday, May 22, 2016

1906 VILNA: 2ND PRECINCT VOTERS LIST (#5)

1906 VILNA 2ND PRECINCT VOTERS LIST (#5)
(Those With the Right to Vote in the Duma State Elections)

 This is a complete "A" list of Jewish names.
Lists:
p. 3

1. Abeliov' Tankhel Movshovich"
2. Abel'man" Samuil" Solomonovich".
3. Abol'nik" Abram" Shlyumovich".
5- Abol'nik" Abram" Shlemovich".
6. Abragam" Abram" Aronovich". -
7. Abragam" Lazar' Aronovich".
9. Abramovich" Girsh" Meyerovich".
10. Abramovich" Girsh" Khononovich".
11. Abramovich" Zel'man"-Berko Baliyevich".
12. Abramovich" Kodysh" Ovseyevich".
13. Abramovich" Meyer" Leybovich"-Ayzikonich".
14. Abramovich" Shebsel' Girshovich".
15- Abramovich" Elyukum" Shevelyuvich".
16. Abramson" Leyba Meyerovich".
17. Abramson" Merel' Kal'manovich".
20. Averbakh" Ovsey 1osifovich".
21. Avidon" Abram"-Noakh" yuselevich".
22. Avidon" Abram"-Berka Neakhovich".

p. 4

27. Adel'skiy Borukh Khononovich
29. Ayon Yankel' Zel'manovich
43. Al'zutskiy yunash" Yankelevich".
44. Al'zutskiy Yankel" Shmuylovich".
45. Al'perovich" Abram"-Yudel' Zel'manovich".
46. Al'perovich" Itsko-Yankel' Sholomovich".
47. Al'perovich" Movsha Abramovich".
48. Al'perovich" Moisey Aronovich".
49. Al'perovich" Notel' Davidovich
50. Al'perovich" Faytel' Movshevich".
51. Al'perovich" Yudel'.
52. Al'tshuler" Avraam" Meyerovich".
53. Al'fes" Benshchion" Kivelevich".
55. Amdurskiy Meyer" Itskovich".
56. Amleson" Leyba Yankelevich".
57. Amsterdam" Genakh" Naftelevich".
59. Angleynik" Mordukh"-Leyzer" Yudelevich

p. 5
65- Anikshteyn" Srol' Girshevich".
66. Animovich" Gershon" Rafailovich".
69. Antokol'skich Lev" Moiseyevich".
70. Antokol'skich Shimel' Rubinovich".
74. Anshels" Movsha Ruvimovich".
75. Anshtrun" Leyzer" Mordukhovich".
79. Arlyuk" Aron" Shebselevich".
80. Arlyuk" Gilel' Yuselevich".
81. Arlyuk" Itsko Movshevich".
82. Arlyuk" Elyukum" Movshovich".
83. Arman" David" Abramovich".
84. Arman" David" Moiseyevich".
85. Aronovich" Abram" Mendel' Abramovich
86. Aronovich" Anshel' Yudelevich".
87. Aronovich" Gerts" Girshovich".
88. Aronovich" Lipman" Girshovich".
89. Aronovich" Movsha Gertsovich".
90. Aronovich" Movsha Khaimovich".
91. Aronovich" Osher" Grigor'yevich
92. Aronovich" Ovsey-Meylakh" Zus'manovich".
93. Aronovich" Shimel' Zel'manovich".
94. Aronovsty Leyba Leyzerovich".
95. Aronson" Aron"-Leyba Yudelevich".
96. Aronson" Zel'man".
97. Aronson" Yusel' Leybovich".
98. Aronson" Pavel".
99. Arons" Yusif"-Moisey-Abramovich"
100- Arons" Yusel' Abelevich".
101. Aron" Abram" Lazarevich".
102. Aron" Leyzer" Yankelevich

p. 6

104. Ar'yev" Girig' Leybovych".
105. Ass" Isaak" Gyr_yuvich".
106. Ass" Movsha.
107. Ass" Moisey Leybovych".
108. Astrovyanskiy Leyzer" Leybovych".
112. Afroimovich" Gutel'.
113. Ashman" Abel' Yankelevich".
116. Ayzeyashtadt" Kivel' Movshovich".
117. Ayzenshtadt" Leyba Shevelyuvich".
118. Ayzin" Shevel' Abelevich

Wednesday, May 18, 2016

1881-1882 KIEV: JEWISH CONVERTS (#3)


1881-1882 KIEV: JEWISH CONVERTS (#3)

(Kiev Diocesan Statements)

Jewish Converts #1:
http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/03/1881-jewish-converts-to-orthodoxy-1.html

Jewish Converts #2:
http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/03/1882-jewish-converts-2.html

August, 1881

p. 370

22. Baba Avrumova Vinovskaya, 17 y/o, from Khodor Jewish Community, Skvirsky (Skvira?) County, Kiev, baptized Vira

23. Shmuel Shtram, 24 y/o, soldier, 6th Life Guard Battalion, baptized Ioann

24. Khaykel Khaimovich Shpikel, 24 y/o from Skvirsky Jewish Community, baptized Vasily

24. A. Yankel Izrailev Shlimovich, 28 y/o, from Chernigov Gub., baptized Nikolai

25.  Rukhlya Kagan, 17 y/o, farmer’s daughter, from Vasilkovsk (?) Uzd. Kovalevka village, Fastov Jewish Colony, baptized Aleksandra. Parents were Moshka & Udi Kagan

27. Tsiva, 17 y/o, daughter of Volki & Sosi Rudenkovykh from Berezovki village, Radomyslsk Jewish Community, Kiev, baptized Aleksandra

28. Yelisaveta Isaeva Maschiyevskaya, 19 y/o, from Volyn Gub., baptized Yelisaveta

29. Aaron-Duvid Mortkevich Sneyder, 19 y/o, resident of Vydukleyevskago (?Выдуклеевскаго) Jewish Community, Rossienskago, Kovno Gub., baptized Nicholas

30. Fromma Nishchanskago, daughter of tradesman from Khodor Jewish Community, Skvirsky, Kiev, and wife of Chaim Abrumova Broslavskago—Beyla, divorced Dec. 28 1881, baptized Mary.

31. Khana Yatskova Shenker, 23 y/o, Ratno, Kovel, Volyn Gub. Resident, baptized Anna

32. Iosif Bernardov Goldvrin, 46 y/o, resident of Warsaw, baptized Yusif


33. Khaim-Ikdal Izrailev Skalka, 24 y/o, from Pavlograd, Yekaterinoslav, baptized Andrey

Tuesday, May 17, 2016

Sephardic Jews: Citizenship in Spain

Citizenship was granted to Jews whose ancestors were expelled from Spain more than 500 years ago for refusing to convert to Catholicism, during the Spanish Inquisition and expulsion. See the article and video here:
http://newyork.cbslocal.com/2016/05/10/spanish-citizenship-ceremony/