Wednesday, October 16, 2019

1914 TOWN OF BALTA: SOME INHABITANTS


1914 TOWN OF BALTA: SOME INHABITANTS


NAME
OCCUPATION
Averbukh Khaim
Rope
Agent Duv. Yanki.
Haberdashery
Angert Rukhlya Leib
Angert Shmul Leyb.
Grocery


Baygerman Yanki.
Billiard
Baytalskiy Dots.  Ur.
Doctor
Balaban Grig.
Dentist
Balagula Naftula
Butcher/meat trade
Balter Dzhoel/Joel Duv.
Grocery
Baltievskiy Isr. Govsh.
Manufacture
Bars Luba Noech.
Doctor
Barskaya Rukhlya
Manufacture
Basinson LG & Neopravdanniy I.
Confectionery factory
Belfan Rivka Abr.
Leather goods
Berdishevskiy Froim Itsk.
Hotel  “Passazh”
Berenshteyn Abr. Leib.
Pharmacy
Blazhevskiy Vas. Mois.
City council
Blank Isaak Khaim
Wines
Blank Khan Abr.
Rope, old iron
Blekher Moshko Nukhim
Wood products
Blishtayn Duv. Moshk.
Kerosene
Brandenburg Gersh Orekh.
Doctor
Breyman Ikhel Burke
Mineral water
Brentser Lazor Gershk.
Hotel
Burd Gersh
Leather goods
Burdeyskiy Moshko Dav.
Liquor distillery, in prison, est. in 1880. Production of alcohol from bread & potatoes.


Vaynshteyn Gitlya Yukel
Wine grape, lime
Vayzer M.
Bookstore
Vidernik Ios Ruvin
Wine grape
Vishnepolskiy Duv. Khaim
Galoshes, iron & steel products
Vishnepolskiy Khim Ayzik
Iron & steel products


Gaba Shmulya Borukha
Groceries
Gavinoser & Liltman
“Hotel Berlin”
Galperin Ynkel Moshk.
Banking office
Gandelman Rukhlya Yankel
Iron & steel products
Gerzon Baba Meer
Haberdashery
Gladshteyn Duv. & Aron
Confection trade
Glikshtern Moshko Ruvin
Haberdashery
Goykhmann Freyd Khaskell
Haberdashery
Goltsman Ios.
Limes
Kholtsman Malka
Limes
Kholtsman Meer
Haberdashery
Grabovskiy Mordko Telo
Haberdashery
Gradshteyn Is. Mua.
Galoshes
Guberman Zus Moshk.
Wines
Gurvits Shimon Hershke
Shoes
Khurvits Shim. & Meer
Shoes


Demovskiy Z. Shelmet
Haberdashery
Desyatka Feyg Shmerk.
Leather goods
Desyat  Shmul Shoul/Shoel
Dekhtyar Shifra
Grocery store
Dekhtyar I.I.
Bookstore
Dekhtyar Bluma Khana
Manufacture
Dekhtyar Kisil Alter.
Hotel
Dekhtyarskaya Rivka Moshk.
Manufacture
Dekhtyar Nuhim Srul.
Daunner Feyga Mosh.
Hardware
Drapochka Me Mendel
Wood products


Zilberberg Simkha & Solitrinnik Mikhel
Kerosene & oil warehouses
Zilberdrut Duv. Tishe.
Grocery
Zilbershteyn Gdal
Brick factory
Zilbershteyn Nuhim Abr.
Hotel


Kaplan Khana Yankel
Groceries
Karsenboim Leyba Alter
Hotel
Dobry Feyg Iosif
Haberdashery
Kleinman Gersh Mordk.
Wines
Kleyman Shlem & Oks. Ester
Hotel
Kryze Moshe Jos.
Wool
Kryze Rukhlya Borukh
Wool, rope


Leydiker Mordko
Leather goods
Lemelman Isak Shlem
Doctor
Lerner Khaim Baba Ikhel
Iron & steel products
Lerner Khaim
Haberdashery
Lutershteyn Mendel Asher
Kerosene & oil warehouse


Margulis Moishe Elev.
Leather goods
Mendelevich Lhama & Sheynin Mend.
Haberdashery
Mesonnik Ynkel Kkhaim
Bakery & bread
Millerman Nekhama
Hotel
Milgrom Abr. Telo
Grocery
Moisey Sura
Haberdashery
Moldavskiy Duv.
Iron
Monastrskiy Shaya Abr.
Haberdashery
Murakhver Abr. Mishel
Muskatblit Layon Solomennaya
Pharmacy
Myaskovskiy Itsko
Cast ironN


Oks Ester & Kleyman Shlem
Hotel
Orlova Beyla Alter
Old iron
Ostrovskaya Khinka Yak.
Dentist


Parchinskiy A.
Veterinary medicine
Pisarevskaya Edes Duv.
Haberdashery
Plig Berko Ater
Cast iron & steel products
Pobenker L. & Shapira M.
Bookstore
Portnoy Mordko Aron
Haberdashery
Portne L. & G. Br. (brothers?)
Steam mill. Prison/Turemnaya Street
Potoka Khava Azril
Bakery & bread


Rashkovskiy Leyba Abr.
Pharmacy
Rekhtman Abr. Ber.
Dentist
Rivman Gersh Moshk.
Leather goods
Rozenfeld Lyba Moshk.
Haberdashery
Roitburd Gersh Zelm.


Sendera Mordko Gershk.
Leather goods
Serebryany/Silver Nukh. Duv.
Bags/pouches (rented)
Sipitener Duv. Srul
Grocery
Smulson Dina Leizer
Hotel
Solitrinnik Mikhel & Eilberberg Simcha
Kerosenen & oil warehouse
Sofre Borukh
hardware


Tabakman Meylich Nusin
Baskets
Tartakovskiy Bor. Srul.
Hardware
Taubis Itsko Duvid
Leather goods
Teitelbaum B.O.
Dentist
Tismenetskiy Rubin
Haberdashery
Tovbin Labish Tikhiy
Pharmacy


Favanokis Me. Nusin.
Hotel
Favelukis Leyba Leiser
Wine & gastronomic products
Faynberg Aron Ioin.
Kerosene warehouses
Tsvetnyye Yanki. Kot
Ropes/cordage
Feldman Khan-Liya Mendel
Haberdashery
Finkelshteyn Abr. Berk.
Leather goods
Fiterman Aron Leyb
Haberdashery
Fishman Eva Ar.

Fridman Yankel Yokhin
Bakery & bread


Khinkis Berko Abr.
Rope


Zoyrif Frima
Haberdashery


Shapira M. & Popenker L.
Bookstore
Shargorodskaya Oyna Leyb
Confectionary factory
Schvartsbeyn Boruch Moshk.
Leather goods
Sheyndelis Abr. Schm.
Grocery
Sheyndelis Duv. Shmul
Sherman Anya Leyb.
Musical instruments
Shlyakover Gersh Moshk.
Bakery & bread
Steingolz Selm Ogon
Leather goods
Shterenberg Rivka Shlem.
Confectionary trade


Sherbelis Shim. Volk. (on tombstone listed as Scherbel) http://baltatown.narod.ru/necropolis/jewish/757.jpg
“Hotel Petersburg”


Elrud Emma
Midwife


Yupiter Moshko Srul
Tinware
Yukhtman Pesya
Kerosene & tar warehouses