Sunday, February 19, 2017

1927/2016 KAMENETZ PODOLSK: CHANGING STREET, SQUARE , & PARK NAMES

1927/2016 KAMENETZ PODOLSK:  CHANGING STREET, SQUARE , & PARK NAMES

While researching your ancestors, you may be interested in locating where they lived and/or worked in K/P, but are having a problem finding a particular street or location on an up to date map. It is possible that the difficulty lies in street name changes through the years. The following alphabetical guides may help solve the problem.
 The articles are in Russian. Use your online translator, if needed.

      History of the name changes: http://kamienec.livejournal.com/74599.html


Saturday, February 18, 2017

1913 Kamenetz-Podolsk: Businesses

1913 KAMENETZ-PODOLSK: BUSINESSES (#1)
 (1913 Business Directory)


p. 906/907
         Insurance Agents
Berenson, Bronshteyn,
Levitsky PD, Lichtman MI (since 1835)
Manson B. Sh,
Rekhtman ZH
Sternak LO
Feldshteyn MN

Midwives
Vaysman C.
Gelshteyn SG, Gitler/Hitler KM,
Palatnik
Sapir SI
Frandzman, Furman Ida Mikh., Tsvilykhoskaya Rais Os.

         Artek (??)
Goldshteyn Nad. Yak. arend. (?) Kaplun Ya. M.
Shildrot Moys. Yak.

p. 907
         Apothecary Products
Berenzon Genya Mendel, Breyman Khana Itsk.
Kolpakchi Ovshiya Mot.
Milrud Simkha Yus.
Trakhtenberg Pesa Mendel.

p. 908
         Billiards (?) (Биллиардныя)
Fishberg Leya Gershk.

         Slaughterhouse:
Voyler Moyshe Gdal & Gelman Khaskel Srul

         Wrapping Paper
Kogan Khaya Luzer., Manzon Benz. Itsk. &  Kogan Yak. Zus.
Feldshteyn Manus Srul

         Wadding/Cotton Wool
Gitelns Sosya Gavr.
Rekhtman Mend. Shm.-Leyb.
Flomin Ide-Leyb

         Bicycle Rentals
Bolodinskiy Iv. Mois.
Zarzhitskiy Leonard Yus.
Skomarovskiy Volf Abr.

         Ropes & Brushes
Berenshteyn Khaim Leyz.
Gurfinkel Golda Shoyel.
Gurfinkel Khaim
Goldshteyna
Yushpa Mot Ioc.

         Winery
Vaynshteyn Rivka
Goldenshteyn Volko  Nut. & Rikhter Shlyuma  Fatel.
Kuznets Moshko Itsk.
Lizonfeld Yank.
Likhtmakher Laz. Itsk.
Rozentul Abr.  Srul.
Shafirshteyny/Shafirshteyn Shmaya Itsk. & Zisla Leyz.

         Wine and Gastronomic Products
Vaynbaum
Krayza
Fishberg Sam. Mois.
Shafirshteyn Brothers
Shilman VB, Polish

         Mineral Water. Craft/Arts. Institution/Facility. (?)
Basherglik Yank.
Sapir Ovs.
Fuks Leyz.

         Mineral Water Sales
Berenshteyn  Charna Yank.
Berenshteyn Yank. Leyz.

Blokh Beyla Srul

Monday, February 13, 2017

1883-1884 VILNA JURORS

CITY & COUNTY OF VILNA: JURORS WAITING LIST
1883 Vilna Provincial Gazette 

M=Merchant
Jewish names were written at the end of each list in the original publication

The information below was a notice of jury service requirement, appearing in the 1883 Vilna Provincial Gazette, to serve in 1884.


NAME
OCCUPATION


2nd Quarter 1884

85. Kreier Yankel Itskovich
Merchant
86. Zak Yankel Mordukhovich
87. Bunimovich  Izrail Beniyaminovich
“ 1st Guild
88. Krainik Yudel Girshovich
“ 2nd Guild
89. Davidson Vulf Osherovich
M
90. Voronker Leyba Berkovich
91. Levin Orel Meerovich
92. Germanovich 93. Sh*uel Nokhem Stikhovich (?)
93. Yalovitsnyna Itsko Yankelovich
94. Tsimer Leyzer Zuskovich
Retired private
96. Tobias Lavel Borisovich
M
97. Niberland Yudel Shlyumovich
98. Kaplan Bentsel Girshovich
Surveyor
99. Gordon Mordukh Abramovich
M
100. Lipets Orel Azrielyuvich
M 2nd Guild


3rd Quarter 1884

87. Fin Samuil Yusif Isaakovich
Honorary ___ (illegible)
88. O*Olsnov*y Abram Yuselyuvich
Merchant , 2nd Guild
89. Germa**  **vel Abramovich
Merchant
90. Boyari* (Boyarin?) Tobiyash Girshovich
91. Broydo Shmuyla Itskovich
92. Pundik Abram Leyzerovich
illegible
93. Reidler ? Orel Movshovich
M
94. Mud Grigoriy Yuvelyuvich
Provizor? (Pharmacist?)
95. Kantor Yankel Gershkovich
M
96. Bulin Movsha Mendelyuvich
__ (illegible) Rabbi
97. Klyatsko (?) Eliyash (?) Borukhovich
M
98. Yuffe Kalysh Zelmanovich
99. Brez* Vulf Itskovich
100. Daniyuyevskiy Perts Zyskovich


4th Quarter 1884-85

85. Bostatsiy Mendel Leyzerovich
Shchanan (?)
86. Reyt Aron Yefroinovich (Yefroimovich?)
M
87. Urman Yankel Yudelyuvich
M  2nd Guild
88. Malevanskiy Shmuyla Yankelyuvich
M
89. Radin Girsh Aronovich
M
90. Strashunskiy Khaim  Matvaevich
M 2nd Guild
91. Teyman Shmuyla Yuselyuvich
M
92.Sher Movsha
M
93. Kamenetskiy Aron Yerukhimovich
M
94. Epshteyn (or Epshteyya) Zelman Yankelyuvich
M
95. Levinskiy Movsha Meerovich
M 2nd Guild
96. Trotsky Abram/Movsha Vigdorovich
M
97. Tutman Leyzer Berkovich
M
98. Gordon Meer Yudelyuvich
M
99. Zaks Yankel Leyzerovich
M
100 Apatov Daniil Yudelyuvich
M


LIST OF RESERVE JURORS FROM VILNA FOR 2ND QUARTER  of 1884

NAME
OCCUPATION
13. Budrevich Yusif Matvaevich
M
14. Rosenberg Viktor Yudelyuvich
M 2nd Guild
15. Gorfinkel Yusel-Lev
M 2nd Guild