Sunday, January 4, 2015

1870's-1900 (approx.) BERDYANSK MEN'S GYMNASIUM: NAME INDEX

1870’s-1900 (approx.)BERDYANSK MEN’S GYMNASIUM: 
Name Index
 (I. Lyman)
This partial list is based on information from a Russian language site, on which many individuals who were mentioned were probably Jewish.


Abramovich Samuil, student
Ayvaz Abraham, student
Albert Yankel-Shlema, student
Auerbach

Bagarachev Chaim Friedman
Balabanov
Belenky Mendel Tuva, student
Belousov Daniel, student
Benyash Lev, student
Benyash Moisey, student
Berger Wolf
Berger Gitman
Berger Isaac
Berdychevsky Rosalia
Berdychevsky Abram
Berdychevsky Avram-Yehoyshyya/Yegoyshiya
“ Gregory, student
“ Lev, student
“ Meyer, student
“ Solomon, student
Berdchevsky Leon, student
Beryslavsky mark, student
Berman/Bierman Simon, student
Berman EZ
Bershatsky (Bershadsky) Mordecai, student
Bogorad Morduch
Bogoridov/Bogorid Shmuylo-Alter, tradesman
Bohoslavsky Myron
Botvynnykov Mendel-Ytska-Yudel Leibovich, tradesman
Botvynnykov Yudel, student
Brailovsky Moses
Brilliant/Diamond S.
Brodsky Isaac, student
Brodsky Isidor, student
Brodsky Judah Leib, student
Brodsky, student
Brokgauz F.
Bronstein Naum, student
Burnaz Samuil, student
Buchstab Adolf, student
Buchstab Myhel (Mikhail), student
Buchstab OG

Weismann Mendel, student
Volkovych Venyamin, student

Hahn Sofia
Hecker Nahim (Nahum), graduate school
Herstenberger Henry, student
Herzen David
Herschel D.
Hetalo (Hetallo) Leo
Holoborodko Gersh, student
Golosov Kisiyel-Leyb, student
Goldshteyn/Holdshtyn Zherom/Jerome Ylych, Doctor
Gordin Izrail-Khaim, student
Gorodetsky Zion, student

Gorodetsky DM
Gridin Sawa (Savely ) Yakovlevich, Doctor
Gubergrits Isaiah, scientist
Gurevich
Hurovich/Gurovich/Gurevich Ber
“ Isay-Ely, student
 Shmul, student
“ Yakov (#1), student
“ Yakov (#2), student
Hutnev Daniel, student
Hiulchandanianc/Gyulhandanyants Abram

Dary Yakov, classroom teacher assistant, teacher
Dolkansky Frydman, student

Zhytomyrsky Solomon, student
Zac Efroim, student
Zach, a student
Zalewski Veniamin, student
Zalewski Samuil, student
Zylberberg Jacob (Yankel),student
Zylberher Yakov, student
Zylberman Abraham, student
Zorohovych Isaac, student

Yoholevich Matus-Fayv, student
Yoholevich Moisey, student

Cantor/Kantor Solomon, student
Kashtaner Fayvel, student
Kerner Yuly, student
Kerner BS, doctor
Kirchner VV
Klein
Koval YA/Yakovlevich/Yakov, city council
Kogan-Bernstein Leo matveeviych, graduate school
Kohen Moisey, student
Koch, student
Krauh Shmul, student
Kreyzer Azryel, student
Kreyzer Solomon, student

Levitan Aaron, student
Levin GP, city council
Lemperon Abraham, student
Lempert Naum, student
Litvak Abram, student
Litvak Samuil, student
Litvak  Yakov, student
Los Gersh, student
Lurev Feyvus, student
Luck Ber, student
Luck Boris, student
Luck Isaac, student
Luck Solomon, student
Lutsk, GB, city council
Lubich David, student

Magri Samuil, student
Mazin Israel, student
Mathias GI, city council
Mathias IF, “
Mathias O, “

Meytus Moisey, student
Minsker Wolf, student
Mintz Albert, student
Mintz Otto, student
Mozharovsky Meer-Yosif (Myron), student
Morgulis Alexander

Naymer Abraham, student
Narusova Samuil, Jew
Natanzon, student
Neufeld Abraham (Abram), student
Neufeld GA, city council
Neufeld PP
Neufeld, teacher
Novgorodsky Mordho, student

Ozenbylum (Rozenblyum??) Carl, student
Onegin Eugene
Ostrovsky Solomon student
Ostrovsky Emmanuel, student
Otmarshteyn I., office manager

Pampulov Moisey, student
Pampulov IM, city council
Pergament Samuil, student
Pergament Saul, student
Polliak Mark, student
Pollack
Prynts/Prince/Printz Sumuyl/Samuil
Puritz Ezekial, student
Rabinowitz  Marko (Mark), student
Rebetsin F., teacher
Reimer GG, city council
Rosenblum Alexander, student
Rosenblum Nicholas, student
Rozensheyn SS, city council
Rozensheyn, student
Roitman Solomon, student
Rotgolts IM, city council
Rotgolts, student
Rothman Evsey, student
 Tuydhyryn Fsbif, student
Rudnik David, student
“ Joseph, student
“ Mikhail, student

Sauskan Abraham, student
Sauskan Samuel Abramovich, merchant
Sinai Moses, student
Sohalovsky Abraham, student
Sokolov Leo, student
Sokolovsky Hirsh, student
“ Yuda-Lieb, student
  Lev, student
“ Mordho, student
“ Yakov, student
Suderman (Zuderman)
Suderman IJ, city council
Suderman Ya. Ya., city council

Tamaran Israel, son tradesman
Tamaryn, student

Umansky David, student
Pfalz-Fein, Honorary Trustee
Farnik
Feysyn (Feigin)David, student
Feldman, student
Fingerhut/Fynherhut Samuil, student
Vogel Morduhai, student
Fradkin, student
Frankfurt (Franfurt) Leo, student
Frankfurt (Franfurt) Moses, student
Frankel Nahim-Moses, student
Friedman Esther
Friesen Alexander, student

Khavkin Hersh, student
Khavkin Vladimir Aaronovich, graduate school
Khaykin David, student
Khaykin Mark, student

Heifetz (Heyfyts) Wielka (Woolf), student
Heifetz Zelik, student
Heyfyts, student
Helemendik KM, city council
Chemitzer
Khmelnitsky Boris, student
Khmelnitsky Usher Isaac, student
Chomsky /Khomsky Leyba, student

Tsvybak  Leyba, student
Cee Samuil, student
Tsybulevsky Aaron, student
Tsyhelnytsky Gregory, student

Chaussky YM
Chernyakov Alexander, student
Chernjakov Israel, student
Chernjakov Moisey
Chernjakov Samuil
Chernyakova, student

Shabyhovich Hirsh, student
Shander Gregory, student
Shandler Hirsh, student
Shar Fayvel, student
Schwarz Otto, student
Schwartz  Yakov, student
Sheymin Boris, student
Spielhagen
Shpindler Isaac, student
Shpolyansky Veniamin, student
Shpolyansky Gregory (Boris), student
Schrader Anna
Schrader Boris, student
Schrader DA, city council
Shternhold Marcus, student

Edher Peter Avraamovich, student
Einhorn Solomon, student

Yampolsky Moisey, student
Yaroslavsky Mordh., student

Wallenstein